Gemeenteraadsvergadering 24 mei 2018

Ons Son en Breugel doet gemeentelijke communicatie in de ban
Foto: Ons Son en Breugel

Op donderdag 24 mei is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

  • Krediet ten behoeve van aankoop kerk Sint Petrus Banden
  • Ontwerpbegroting ODZOB 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022
  • Ontwerp jaarstukken en programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost
  • Zienswijze concept begroting 2019 WSD
  • Ontwerpbegroting 2019-2022, inclusief 1e begrotingswijziging 2018 en jaarrekening 2017, inclusief 2e begrotingswijziging 2018 Dienst Dommelvallei
  • Metropoolregio Eindhoven – begroting 2019
  • Benoeming lid en plaatsvervangend lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
  • Benoeming twee leden Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven
  • Benoeming twee leden en twee plaatsvervangende leden algemeen bestuur WSD

Mogelijk wijzigt deze agenda nog ten gevolge van de commissiebesprekingen deze week.

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.


Meer informatie

Datum: 24 mei 2018
Tijd: van 22:00
Locatie: het gemeentehuis

Kaart wordt geladen...