Zoek
Sluit dit zoekvak.

Samenvatting

Politiek, afval, bekendmakingen en mededelingen: dit is het officiële gemeentenieuws van de gemeente Son en Breugel voor week 21 2023.

Logo van gemeente Son en Breugel

Heeft u de enquête over het beheer van de buitenruimte al ingevuld?

Foto: Wil Feijen

Denkt u wel eens “kan dat niet anders?!”, als u de straten, het groen of het onderhoud in uw buurt ziet? Dan zijn we benieuwd naar uw mening over de buitenruimte van Son en Breugel!

We hebben een enquête samengesteld en vorige week gepubliceerd. Al veel inwoners hebben hem ingevuld. U nog niet? Het kan nog steeds:

Openbare vergadering Jeugdgemeenteraad

Op donderdag 25 mei 2023 vergadert de jeugdgemeenteraad. De vergadering begint om 16.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis.

Agenda

 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Voorstelrondje met burgemeester Suzanne Otters
 • Terugblik autoloze schooldag
 • Werkgroepen
 • Vooruitblik op laatste vergadering

De complete agenda en vergaderstukken zijn te vinden op sonenbreugel.notubiz.nl.

Bijtende Bende op Kerkplein

De Bijtende Bende staat donderdag 25 mei van 12.00 tot 16.00 uur op het Kerkplein.
In deze voorlichtingsbus leert u signalen van drugscriminaliteit herkennen en ontdekken waar u een melding kunt maken op het moment dat u iets verdachts ziet.

Drugscriminaliteit zorgt voor veel overlast. Soms gaat dat gepaard met geweld. Ook zorgt het dumpen van drugsafval voor veel milieuschade. Met een interactief spel in de Bijtende Bende wordt u bewust gemaakt van de impact van drugscriminaliteit op uw buurt en het milieu. Iedereen, jong en oud, is welkom. Ook zijn BOA’s van de gemeente en de politie aanwezig die meer uitleg geven.

Melden helpt
Ook u kunt bijdragen aan een veilige leefomgeving. U kunt verdachte situaties en/of overlast melden bij de gemeente via 0499 – 491 491 of bij de politie
via 0900-8844.

Liever anoniem melden?
Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Tijdens deze Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

Beeldvormend

 • Vergadermodel en Reglement van orde – Sessie 1.

Besluitvormend – raadsvergadering

 • Benoeming geloofsbrievencommissie nieuw raadslid
 • Onderzoek geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid
 • Beleidskader Sociaal Domein
 • Zienswijze procedure GR WSD jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027.
 • Ontwerpbegroting 2024, 1e begrotingswijziging 2023 en jaarstukken 2022 GGD Brabant-Zuidoost.
 • Ontwerpbegroting 2024 en 1e begrotingswijziging 2023 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
 • Zienswijze concept-werkprogramma 2023/2024 en conceptbegroting 2024 Metropoolregio Eindhoven.
 • Meerjarenbegroting 2024-2027 en de 1e begrotingswijziging van Dienst Dommelvallei.
 • Ontwerp herziene begroting ODZOB 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.
 • Ontwerpbegroting GR Blink 2024.
 • Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost deelname aan Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Belangstellenden kunnen als toehoorder aanwezig zijn bij de raadsvergadering. Bij een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om mee te spreken. Dat betekent dat u uw standpunt kunt toelichten en dat raads- en burgerleden u vragen kunnen stellen.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan uiterlijk 24 mei 2023 aan via griffie@sonenbreugel.nl.

De complete agenda en vergaderstukken vindt u op sonenbreugel.notubiz.nl.

PMD, wat mag mee?

Inwoners van Son en Breugel zijn al bewust bezig met het goed scheiden van hun afval. Wel merken we dat er bij PMD nog vaak onduidelijkheid is over wat er wel of niet bij mag.

Vervuilde PMD zakken worden niet meegenomen door Blink, onze afvalinzamelaar. Afval uit deze zakken kan daardoor in de openbare ruimte terechtkomen. Bovendien worden sterk vervuilde zakken verbrand als restafval, wat leidt tot verlies van kostbare grondstoffen en hogere kosten. Dit willen we voorkomen.

Meer informatie over het scheiden van afval vindt u op www.sonenbreugel.nl/PMD. Ook plaatsen we regelmatig tips over het scheiden van afval op onze Facebookpagina: www.facebook.com/GemeenteSonenBreugel/

Afvalinzameling

In de week van van dinsdag 30 mei 2023 t/m vrijdag 2 juni 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

2e Pinksterdag
Op 2e Pinksterdag, maandag 29 mei haalt Blink geen afval op.

Meer informatie
Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

24/7 zaken doen met de gemeente

Wist u dat u veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente? Check sonenbreugel.nl en zoek een product of dienst.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
12 mei 2023
Libellenlaan 81, 5692 WB – plaatsen twee dakkapellen (bouwen)
12 mei 2023
Jupiterstraat 3, 5694 TG – plaatsen schuurtje (bouwen)

Verleende omgevingsvergunningen
15 mei 2023
Koekoeklaan 1, 5691 VD – wijzigen voorgevel en carport (bouwen)
16 mei 2023
Plesmanlaan 8, 5691 XT – plaatsen erfafscheiding (bouwen)
17 mei 2023
Schorpioenlaan 5, 5691 VA – oprichten vrijstaand bijgebouw (bouwen)
17 mei 2023
Groningenlaan 2, 5691 KH – veranderen van kozijnen (bouwen)

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
15 mei 2023
Europalaan 6, 5691 EN – bouwen tuinhuis

Besluit opschorten beslistermijn omgevingsvergunning
15 mei 2023
Texellaan 8, 5691 ZM – verbouwen woning

Bekendmaking anterieure overeenkomst Boslaan 63
De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen nieuwbouw van 13 woningen op de locatie “Boslaan 63”. Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ligt er van donderdag 25 mei tot en met woensdag 5 juli 2023 een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren ingediend worden.

Verkeersbesluiten
22 mei 2023
Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor laden elektrische voertuigen

 • Arafura nabij huisnummer 10
 • Grote Beerlaan nabij huisnummer 1
 • Kempenlaan nabij huisnummers 14 tot en met 24 van Graafschappad.

Verordening
Op 20 april 2023 stelde de gemeenteraad de ‘Wegsleepverordening gemeente Son en Breugel 2023’ vast. Tegen de verordening kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de verordening raadplegen via www.overheid.nl.

Beleidsregels

 • Op 9 mei 2023 heeft het college de ‘Beleidsregels verwijderen voorwerpen in bermen’ vastgesteld.
 • Op 9 mei 2023 heeft het college de ‘Beleidsregels verwijderen voorwerpen in de open-bare ruimte’ vastgesteld.
 • Op 25 april 2023 heeft het college de ‘Beleidsregels Uitgifte onroerende zaken na het Didam-arrest’ vastgesteld.

Tegen de beleidsregels kan geen bezwaar worden gemaakt. U kunt de beleidsregels raadplegen via www.overheid.nl.