Zoek
Sluit dit zoekvak.
Logo van gemeente Son en Breugel

Ondersteuning bij het stemmen op 22 november 2023

Op 22 november 2023 kunt u stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing. We houden rekening met inwoners die minder mobiel zijn of (visuele) ondersteuning nodig hebben bij het uitbrengen van hun stem.

Zo zijn alle stemlokalen rolstoelvriendelijk. Ook kunt u gebruik maken van Automaatje voor vervoer van en naar het stembureau. Bent u (of kent u) iemand die visuele ondersteuning nodig heeft bij het stemmen? Dan kunt u met de stemmal of stembox in Nuenen stemmen. U heeft dan wel een kiezerspas nodig. Op verkiezingen.sonenbreugel.nl leest u hoe u een kiezerspas regelt en hoe u zich kunt aanmelden bij Automaatje.

Daarnaast vindt u op deze website meer informatie over de (toegankelijke) stemlocaties, machtigingen, stemmen in een andere gemeente of vanuit het buitenland en het regelen van een vervangende stempas.

Politieke avond - Donderdag 16 november 2023

Tijdens deze (extra) Politieke Avond komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Sessie 1 – Adviserend: Beheerplan Groen & Grijs
 • Sessie 2 – Oordeelsvormend: Verordening gemeentelijke onderscheidingen
 • Sessie 3 – Oordeelsvormend: Pumptrackbaan, locatie Molenwiek
 • Sessie 4 – Informerend: Voortgang plan van aanpak CMD

Politieke avond - Donderdag 23 november 2023

 • De Politieke Avond van 23 november 2023 vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessie 1 en de raadsvergadering vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is

19:30 – 19:55 Sessie actualiteiten en vragen

20:00 – 20:45 Sessie 1 – Beeldvormend

Grondstoffenbeleidsplan

De gemeente werkt aan een verbeterde en toekomstbestendig inrichting van het afvalinzamelsysteem. Afvalscheiding en hergebruik zijn hierbij belangrijke ambities. In het grondstoffenbeleidsplan staat hoe we dit wil bereiken. Het is aan de raad om dat beleidsplan vast te stellen.

20:00 – 20:45 Sessie 2 – Beeldvormend

Algemene subsidieverordening

De subsidieverordening uit 2020 moet geactualiseerd worden. Het college heeft een voorstel op papier gezet. Het is nu aan het college om de nieuwe verordening vast te stellen.

21:00 Raadsvergadering – Besluitvormend

Hamerstukken

 • Regionale detailhandelsvisie
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning
 • Rekenkamer, benoeming 2e lid
 • Participatiebeleid, proces
 • Implementatie omgevingswet
 • Bij de raadsvergadering, een adviserende of een informerende sessie kunnen geïnteresseerden als luisteraar aanwezig zijn.
 • Bij een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek (meespreken).
 • Bij een oordeelsvormende sessie kunt u gebruik maken van het spreekrecht (inspreken). U krijgt dan aan het begin van de sessie maximaal 5 minuten de tijd om uw mening over het onderwerp aan de raads- en burgerleden mee te geven.
 • Wilt u meespreken of inspreken? Meld u dan uiterlijk de dag vóór de betreffende Politieke Avond aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 7 december 2023.

Onderzoek voor beleid over alternatieve energiebronnen

Wij stimuleren het verduurzamen van woningen en gebouwen. Naast zonnepanelen (op het dak) en warmtepompen komen er ook steeds meer andere (particuliere) initiatieven voor het verduurzamen van woningen.

We krijgen daarom steeds meer vragen van inwoners over hoe zij moeten omgaan met al die verschillende verduurzamingsmaatregelen. Denk daarbij aan zonnepanelen (niet op het dak), kleine windturbines op het dak (zoals windwokkels), warmtepompen en airco’s. Om de verduurzamingsmaatregelen gelijk te behandelen, gaan we hiervoor beleid opstellen.

Graag willen we weten wat u belangrijk vindt. Vul daarom de enquête in via:

Wilt u mensen helpen bij vragen in het sociaal domein?

Voor vragen over het sociale domein kunt u in Son en Breugel contact opnemen met het CMD (Centrum Maatschappelijke Deelname). Sommige mensen vinden het prettig als ze tijdens dit traject bijgestaan worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner.

Sjef den Uijl is al jaren actief als onafhankelijk cliëntondersteuner. Hij kan echter wel wat collega’s gebruiken! Zoekt u nog vrijwilligerswerk en past deze taak bij u? Dan kunt u zich aanmelden bij Ismene Borger van de LEVgroep (Ismene.Borger@levgroep.nl).

Wilt u graag van een ervaren cliëntondersteuner eerst wat meer info? Dan staat Sjef den Uijl u graag te woord. U kunt hem mailen via sjefdenuijl@chello.nl of bellen op 06-33850801.

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en inwoners met beperking

Inwoners met een chronische ziekte of beperking kunnen een financiële tegemoetkoming van € 300,- per kalenderjaar ontvangen. Deze tegemoetkoming kunt u tot 31 december 2023 aanvragen voor de extra zorgkosten van het jaar 2022.

Wie kan deze tegemoetkoming ontvangen?
U kunt deze tegemoetkoming ontvangen als u:

 1. op de datum van uw aanvraag tenminste 1 maand woonachtig bent in Son en Breugel (inschrijving in de Basisregistratie Personen);
 2. in de jaren 2020, 2021 en 2022 uw volledige eigen risico zorgverzekering (€ 385,- per jaar) heeft betaald of op het moment van aanvraag een eigen bijdrage aan het CAK betaalt in verband met een Wmo-voorziening.

Daarnaast mag uw bruto inkomen per jaar niet hoger zijn dan een bepaalde grens. Dit grensbedrag is afhankelijk van uw woonsituatie. Voor alle voorwaarden kijk op www.sonenbreugel.nl/compensatie-zorgkosten

Aanvragen kan op 2 manieren

 1. U kunt een digitaal formulier invullen via www.sonenbreugel.nl/compensatie-zorgkosten/ (met uw digid)
 2. U kunt een papieren formulier invullen en inleveren bij het CMD (in het Dommelhuis) of het gemeentehuis.

Meer informatie?
Heeft u vragen over de regeling of het formulier? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de administratie van het cluster Werk en Inkomen, via telefoonnummer 0499-491491 (tussen 9.00 en 11.00 uur). U kunt hier ook een papieren formulier vragen. Wij sturen het dan op.

Afvalinzameling

In de week van van maandag 20 november 2023 t/m vrijdag 24 november 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Restafval

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Veilig buitengebied

Op 7 november 2023 waren 45 belangstellenden aanwezig bij een bijeenkomst met bewoners en ondernemers uit het buitengebied over veilig buitengebied. Zij spraken met de burgemeester en medewerkers van de gemeente en vertegenwoordigers van ZLTO en de politie over onderwerpen als afvaldumping, wildcrossen, stroperij en het herkennen van signalen van criminele activiteiten.

Helaas weten criminelen het Brabantse buitengebied steeds vaker te vinden. Ze huren bijvoorbeeld leegstaande opstallen voor onduidelijke doeleinden. Ook worden in het Brabantse buitengebied drugslabs en hennepkwekerijen ontdekt en wordt er drugsafval in sloten en gierkelders gedumpt.

Kon u niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst en/of heeft u behoefte aan meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op www.sonenbreugel.nl/veiligheid.

Melden verdachte situatie
Wilt u een verdachte situatie melden? Dat kan telefonisch bij de gemeente via 0499 – 491 491 of bij de politie via 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
7 november 2023
Ekkersrijt 4086, 5692DA – realiseren 3 standplaatsen (Afwijken)
Doormanlaan 1, 5694 EA – brandveilig gebruik schoolgebouw

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Het uitvoeren van werken en werkzaamheden naast de Bestseweg/Hoberglaan ongenummerd

Verleende omgevingsvergunningen
7 november 2023
Ekkersrijt 2066, 5692 BA (bouwen)
8 november 2023
Asteroïdenlaan 2a, 5694 WJ (kappen)

Bestemmingsplan “Hendrik Veenemanstraat 27a, Son”
Het gewijzigde bestemmingsplan “Hendrik Veenemanstraat 27a, Son” (NL.IMRO.0848. BP305SONMIDDEN -VA01) ligt ter inzage van 16 november 2023 t/m 27 december 2023

Intocht Sinterklaas
8 november 2023
Intocht Sinterklaas, evenementenvergunning en tijdelijke verkeersmaatregelen

Ontwerp – Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2024
Burgemeester en wethouders hebben op 7 november 2023 het ontwerp uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Son en Breugel 2024 vastgesteld. Het ontwerp besluit ligt ter inzage vanaf 16 november 2023 t/m 27 december 2023 op www.officielebekendmakingen.nl en is ook in te zien in het gemeentehuis. U kunt tijdens de periode dat het ontwerp besluit ter inzage ligt een zienswijze indienen. Meer informatie op www.officielebekendmakingen.nl.