Search
Close this search box.
Logo van gemeente Son en Breugel

Kijkt u mee op een van de drie mogelijke locaties voor een pumptrackbaan?

In 2021 is een aantal jongeren uit de gemeente Son en Breugel een petitie gestart om een pumptrack aan te leggen. Een pumptrack is een circuit van bochten en in korte tijd populair geworden onder een brede doelgroep in de gemeente. Van kinderen en jongeren tot skaters, steppers en BMX’ers.

De petitie is meer dan 850 keer ondertekend. De gemeente draagt het initiatief van de jongeren een warm hart toe en denkt graag mee over de mogelijkheden voor de realisatie van een pumptrack. Een belangrijk aspect is de keuze voor een locatie van de pumptrack.

Adviseurs- en ingenieursbureau Newae begeleidt het traject om te komen tot een keuze voor een locatie van een pumptrack. Op zaterdag 17 juni zijn medewerkers van Newae aanwezig op de locaties om het idee voor een pumptrack toe te lichten. Ook zijn enkele medewerkers van de gemeente aanwezig. Omwonenden zijn persoonlijk uitgenodigd om mee te kijken, te denken en in gesprek te gaan.

Woont u niet in de omgeving van de locaties, maar wilt u ook aanwezig zijn? U bent van harte welkom op zaterdag 17 juni bij:

 • Speeltuin de Molenwiek, Breugel, van 9.30 uur tot 11.30 uur.
 • Weegschaallaan Breugel, aan de kant van het sportpark, van 12.00 uur tot 14.00 uur
 • Bouwkeet aan de Snuitlibel in het Sonniuspark, Son: van 14.30 uur tot 16.30 uur.

Alle opgehaalde informatie wordt verzameld en vormt het advies aan de gemeenteraad die uiteindelijk een keuze maakt voor één van de drie locaties.

Woont u in Breugel en heeft u een koophuis?

Martyn, Maurice en Maaike willen hun buren helpen met het duurzamer maken van de buurt, bijvoorbeeld door een collectieve inkoopactie van zonnepanelen of isolatiemateriaal. Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente Son en Breugel en Buurkracht.

Heeft u bepaalde wensen als het gaat om het verduurzamen van uw huis en de buurt? Vul de vragenlijst in via www.breugel.buurkracht-online.nl of scan de QR-code. Het invullen van de vragenlijst verplicht u overigens tot niets.

Vindt u het leuk om te helpen en u aan te sluiten bij het team? Geef dit aan in de vragenlijst of stuur een e-mail naar mdrhar1@gmail.com.

Politieke Avond - Donderdag 8 juni

 • De Politieke Avond van 8 juni vindt plaats in het gemeentehuis. Alle onderdelen zijn openbaar.
 • Sessies 1 en 3 vinden plaats in de raadzaal en worden live op internet uitgezonden via sonenbreugel.notubiz.nl.
 • Sessie 2 vindt plaats in vergaderkamer Eind. Van deze sessie wordt een geluidsopname gemaakt, die enkele dagen later via onze website te beluisteren is.
 • Er is géén besluitvormende raadsvergadering.

19:00 – 19:25 Vragenhalfuurtje in raadzaal  

19:30 – 20:15 Sessie 1 – Beeldvormend

Toekomstbestendige Milieustraat

De Milieustraat moet opgeknapt worden. Dat biedt de kans om ook de toegankelijkheid te verbeteren. Het college heeft 2 scenario’s opgesteld. Het is aan de raad om een keuze te maken.

20:30 – 21:15 Sessie 1 – Beeldvormend

Programma Water en Riolering

De planperiode van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2022 is verstreken; er moet een nieuw en geactualiseerd rioleringsplan komen. Dat wordt het Programma Water en Riolering 2023-2027.

19:30 – 20:00 Sessie 1 – Beeldvormend

Verordening Rekenkamer

Op 1 januari jl. is de Wet versterking decentrale rekenkamers in werking getreden. Dat vraagt een actualisatie van de huidige verordening.

 • Tijdens een beeldvormende sessie heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan het gesprek.
 • Wilt u meespreken? Meld u dan uiterlijk 7 juni aan via griffie@sonenbreugel.nl.
 • De volgende Politieke Avond is op donderdag 22 juni 2023.

We zoeken inwoners die een lintje verdienen

Kent u iemand die een koninklijke onderscheiding, een lintje verdient? Vast wel! Want in heel Nederland en zeker in Son en Breugel zetten veel mensen zich belangeloos in voor onze samenleving. Zij doen dit met hart en ziel en vaak in alle bescheidenheid. Voor hun bijzondere inzet verdienen deze inwoners waardering en erkenning.

Wie komen in aanmerking voor een lintje?
Een lintje is voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Denk daarbij aan:

 • Vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid.
 • Mensen die vanuit hun betaalde baan of een nevenfunctie hele bijzondere prestaties voor de samenleving hebben geleverd. Prestaties die veel verder gaan dan wat van iemand in zo’n functie kan worden verwacht.

Lang en zorgvuldig traject
Een lintje wordt (bijna) altijd uitgereikt door de burgemeester van de woonplaats waar de lintjeskandidaat woont. De meeste lintjes worden op de dag van de Lintjesregen uitgereikt. Voordat de burgemeester een lintje kan uitreiken, is een lange weg afgelegd. De doorlooptijd van een gemiddelde aanvraag duurt al snel zo’n 9 tot 10 maanden. Want als alle benodigde papieren – waaronder de nodige aanbevelingen uit de naaste omgeving van de lintjeskandidaat – zijn ingevuld, gaat de aanvraag via de burgemeester en provincie, naar de Kanselarij der Nederlandse Orden (de overheidsorganisatie die adviseert over de onderscheidingen) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om uiteindelijk bij de Koning terecht te komen.

Dit lange traject vraagt zeker het een en ander van de mensen die een voordracht doen en van mensen die de voordracht ondersteunen. Dat is wel de moeite waard als u daarmee vervolgens een bijzondere inwoner van Son en Breugel in het zonnetje zet.

Wilt u een lintje aanvragen?
Wilt u een lintje aanvragen voor een inwoner die zich belangeloos inzet voor anderen? Neem dan eerst contact op met Hans Verheul (medewerker Kabinetszaken), telefoon 06 431 60 765 of via e-mail h.verheul@sonenbreugel.nl. Hij helpt en adviseert u bij het starten van de formele procedure.

Start procedure

 • U begint met het invullen van een kort online formulier: verzoek om iemand voor te dragen voor een lintje. Dat formulier vindt u op www.lintjes.nl/voordragen. Op die website leest u ook meer over de procedure.
 • Nadat u het eerste verzoekformulier voor een inwoner van Son en Breugel heeft ingediend, neemt de medewerker Kabinetszaken contact met u op om het vervolg te bespreken.
 • Daarna stuurt hij u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier.
 • U vult het digitale voorstelformulier zo volledig mogelijk in.
 • U voegt brieven toe van mensen die de (vrijwillige) activiteiten ondersteunen, bij
  voorkeur vanuit de organisatie(s) waarvoor de kandidaat actief was/is (op officieel brief papier). Andere ondersteunende bijlagen zijn ook mogelijk.
 • Na verzending van het formulier neemt de medewerker Kabinetszaken weer contact met u op om de aanvraag door te nemen.
 • Als de voordracht compleet is, volgt achter de schermen een uitgebreide advies- en besluitprocedure. U vindt hierover meer informatie op www.lintjes.nl/voordragen/procedure-navoordragen
 • Aanvragen voor de lintjesregen 2024 moeten uiterlijk 15 juli aanstaande compleet zijn ingediend.
 • Wilt u een uitreiking bij een andere gelegenheid? Neem dan contact op met de medewerker Kabinetszaken en informeer naar de voorwaarden.

Vragen en meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer informatie over lintjes? Kijk dan op

U kunt ook contact opnemen met Hans Verheul.

Afvalinzameling

In de week van van maandag 5 juni 2023 t/m vrijdag 9 juni 2023 worden de volgende afvalstromen ingezameld:

GFT

PMD

Rest-afval

Papier

Meer informatie

Alle actuele informatie over de afvalinzameling vindt u in de digitale afvalkalender van Blink. U kunt de Blink app gratis downloaden in de Google Play of App Store.

Afval niet opgehaald?
Neem dan contact op met afvalinzamelaar Blink via 0800-0492 of klantenservice@mijnblink.nl.

Afspraak maken? Doe het online!

U kunt 24/7 een afspraak maken met de gemeente. Kijk op sonenbreugel.nl en klik op de button ‘Afspraak maken’ op de homepagina.

Bekendmakingen

Wij bieden op deze pagina een overzicht van de bekendmakingen aan. De volledige informatie vindt u op overheid.nl/bekendmakingen.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving? Op www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt vindt u informatie over uw buurt. U kunt ook gebruikmaken van de e-mailservice.

Stukken digitaal inzien
Wilt u stukken inzien, digitaal of op papier? Neem dan contact op via 0499-491491.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
NB Aangevraagde vergunningen liggen niet ter inzage.
17 mei 2023
Vijverlaan 3, 5691 ER – oprichten carport (bouwen)
21 mei 2023
Nachtegaallaan 44, 5691 VC – plaatsen dakkapel en carport (bouwen)
22 mei 2023
Kanaalstraat 2, 5691 NC – plaatsen monument (bouwen/werk of werkzaamheden uitvoeren)
23 mei 2023
Weegschaallaan 12, 5694 VJ – veranderen pui voorgevel (bouwen)

Benoeming nieuw raadslid
De heer Y. Peek is bij besluit van 25 mei 2023 benoemd tot lid van gemeenteraad wegens beëindiging van het raadslidmaatschap van de heer J.J.J. van Dam