Search
Close this search box.

Positief resultaat gemeente, maar “behoudend met uitgaven”

Een geldkistje met euro's
Foto: Pixabay CC0

Het college van B&W van Son en Breugel presenteert een positief financieel resultaat over 2022. “We hebben een gezonde financiële positie,” zegt wethouder Financiën Jan Boersma. “Wel zien we een aantal ontwikkelingen, waardoor we de komende jaren behoudend moeten omgaan met onze uitgaven en kritisch moeten blijven op de keuzes die we voor Son en Breugel willen maken.”

De jaarrekening 2022 laat een positief resultaat zien van 2.923.422 euro. Dat komt onder andere doordat bepaalde activiteiten zijn doorgeschoven naar 2023. Het gaat bijvoorbeeld om de gelden die het Rijk in december 2022 beschikbaar heeft gesteld voor de energietoeslag, een deel van de gelden voor de opvang van vluchtelingen en activiteiten die door personeelscapaciteit zijn doorgeschoven naar 2023.

Van het jaarresultaat is 692.246 euro nadelig afkomstig van de grondexploitaties. Het actieve grondbeleid van de gemeente leidt tot een betere bouwpositie voor de gemeente. Echter, door kostenstijgingen en hogere rente leidt het actieve grondbeleid niet tot meer opbrengsten in financiële zin.

Prioriteiten voor komend jaar

De prioriteiten waar het college van Son en Breugel het komende jaar op inzet zijn de uitbreiding van het aantal woningen, het opstellen van een verkeers- en vervoersplan voor Son en Breugel, centrumontwikkeling, het toekomstbestendig en duurzamer maken van bedrijventerreinen en wijken (aardgasvrij), het zorgen voor een stevig (financieel) vangnet voor inwoners die ondersteuning nodig hebben en de optimalisering van de personeelscapaciteit van de gemeente.

Prijsstijgingen en personeelstekort

De gemeente Son en Breugel moet de komende jaren bij de uitvoering van beleid en nieuwe plannen rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Boersma: “Bijvoorbeeld prijsstijgingen. Alles wordt duurder. Dat vertaalt zich onder andere hogere personeelslasten. Ook is de arbeidsmarkt nog steeds krap. Het blijft moeilijk voor de gemeente om tijdelijk personeel te vinden en vast personeel te werven. Niet alle vacatures kunnen naar wens ingevuld worden, waardoor ambities en beschikbare capaciteit lastig met elkaar in balans te brengen zijn.”

Daarnaast zijn er lokale en regionale ontwikkelingen en internationale gebeurtenissen, waarvan de gemeente voorziet dat die gevolgen kunnen hebben voor Son en Breugel. Zoals de oorlog in Oekraïne, de toenemende migratiestroom en de regionale bereikbaarheidsvraagstukken.

Boersma: “Er zijn een aantal afhankelijkheden, waarvan wij nu niet weten wat deze voor ons en voor de financiële positie van onze gemeente gaan betekenen. Het is belangrijk dat we daarom kritisch blijven op onze prioriteiten en op onze uitgaven.”

Jaarrekening en kadernota online

Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota inmiddels aangeboden aan de gemeenteraad. De raad bespreekt de jaarrekening en de kadernota op 29 juni en stelt deze vast op 5 juli. De raadsvergaderingen zijn live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl.

De jaarrekening en de kadernota zijn te vinden op https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl.