Zoek
Sluit dit zoekvak.

Begroting gemeente inzichtelijker dan ooit

Begroting gemeente inzichtelijker dan ooit
Foto: Gemeente Son en Breugel (via Vimeo)

Met een speciale website hoopt de gemeente transparanter en eenvoudiger dan ooit te laten zien waar Son en Breugel in de komende jaren naar toe gaat op financieel gebied.

De gemeente stelt ieder jaar een vierjarenbegroting op, waarin de toekomstvisie en financiële consequenties uitgestippeld worden. In een dik boek komen dan lange teksten, honderden tabellen en talloze cijfers waar je niet zomaar doorheen worstelde. Naast dit dikke boek is de gemeente dit jaar begonnen met het dikke boek om te zetten in een overzichtelijke website waarin iedere inwoner inzicht heeft in de (financiële) toekomst van Son en Breugel dat op een overzichtelijke en begrijpelijke manier wordt gepresenteerd.

In 2018 gaat er een hoop gebeuren in Son en Breugel. Dit gaan inwoners ook merken in de portemonnee. Als gevolg van de beleidsuitgangspunten stijgt de lokale lastendruk in 2018 ten opzichte van 2017 met 18 euro (3,1%). De OZB en de legestarieven stijgen met een inflatiecorrectie van 1,1%. Tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op 100% dekking van kosten.

De begroting op opgesteld met extra aandacht voor de zes grote dossiers die de coalitie vorig jaar met elkaar aan zijn gaan pakken: de bestuurlijke toekomst, het centrumplan, Breugel Bruist, het sociaal domein, duurzaamheid en sociale woningbouw.

Duurzaamheid

Dit jaar wordt een begin gemaakt aan het vervangen van alle straatlantaarns. De nieuwe ledlampen gaat langer mee en zorgen in 2018 voor een grote reductie in stroomgebruik van wel 50%. Ook door slim in te kopen met een maatschappelijk verantwoorde insteek zorgt de gemeente dat zij van hun leveranciers een CO2 reductie kunnen verwachten. Middels de ‘Wat We Doen Is Groen’ campagne, dat in 2018 doorgaat, maakt de gemeente de bewoners bewust van hun gedrag en de impact op het milieu.

Door samen met bedrijven op Ekkersrijt rond de tafel te gaan hoopt de gemeente concrete greendeals te maken. In 2018 worden nieuwe ondergrondse vuilcontainers aangelegd om de hoeveelheid restafval te reduceren.

Breugel Bruist

2018 wordt een belangrijk jaar voor de ontwikkeling van het hart van Breugel. Bog dit jaar worden de plannen voor een bruisend Breugel gepresenteerd. Dit alomvattende plan brengt PlatOO, Doorpakkers, Stichting Meedoen Werkt, Bestuur Boerderij, Seniorenraad, ‘thuis, Sporthalbeheer Son en op meer incidentele basis met vele andere partijen bij elkaar. In 2018 zullen de eerste concrete plannen zichtbaar worden zodra de gemeenteraad hiervoor goedkeuring geeft.

Sociaal domein

De gemeente krijgt steeds meer taken op haar bord in het sociaal domein. Komend jaar wordt vooral ingezet op sturing aan de uitvoering en het bewaken van de gewenste maatschappelijke effecten. Preventie eenzaamheid, ondersteuning van mantelzorg en de dementievriendelijke gemeente zijn als speerpunten benoemd.

Centrumplan Son

Het dorpshart van Son gaat in 2018 ingrijpend veranderen, waarvan de eerste tekenen in 2017 zichtbaar worden. De huidige Sint-Petrus’ Bandenkerk gaat tegen de vlakte en er komt een nieuwe, kleinere kerk voor terug achter de kerktoren. Ook wordt binnenkort meer bekend over de gevolgen van het draagvlakonderzoek van het ontwerk voor het nieuwe MFA, wat zeker invloed zal hebben op de begroting.

Nog deze maand wordt er een begin gemaakt aan de sloop van een deel van het gemeentehuis. Door de verbouwing en het deels nieuw bouwen van het gemeentehuis, verhuist de bibliotheek in december naar de locatie in het Vestzak. Eind dit jaar gaat de bouw van start.

Bestuurlijke toekomst

Is Son en Breugel in 2018 nog wel zelfstandig? Veel hangt af van de besluitvorming in de gemeenteraden van Son en Breugel en Nuenen in november van 2017 en hoe de provincie daar, in het kader van de door haar gestarte ARHI- procedure, mee omgaat. Ook moet het regionale aspect en de samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei meegenomen worden, omdat dit zeker invloed zal hebben op het huishoudboekje.

Sociale woningbouw

Momenteel wordt er hard gebouwd in Son en Breugel. In 2018 zullen nieuwe sociale huur- en koopwoningen opgeleverd worden. De locaties hoek Molenstraat-Nieuwstraat en Heistraat in de voormalige Rabobank geven al 55 nieuwe sociale huurwoningen. Komend jaar worden er 16 sociale koopwoningen gerealiseerd in Sonniuspark en zijn er afspraken gemaakt over de realisatie van sociale koopwoningen op twee andere locaties: de voormalige Aldi-locatie (11 woningen) en op de voormalige Stokland-locatie op de hoek Planetenlaan/Piet Heinlaan (6 woningen) in Breugel.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play