Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 10

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de gemeentelijke bekendmakingen voor week 10 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
16 en 17 maart 20169:30 uurBoomfeestdag(en)OpenbaarDiverse locaties
19 maart 201620:00 uurLandelijke OpschoondagOpenbaarZie schema
21 maart 201614:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
23 maart 201620:00 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot
23 maart 201620:00 uurExtra commissie GZOpenbaarRaadzaal

Extra vergadering commissie grondgebiedzaken

Op woensdag 23 maart a.s. om 20.00 uur is er een extra openbare vergadering van de raadscommissie grondgebiedzaken in het gemeentehuis.

Agenda

 • Jaarplan bossen 2016
 • Ontwikkeling MFA centrum Son en Breugel

De commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Spreekrecht

Tijdens de openbare vergaderingen van de raadscommissies en de raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. U dient dit vóór de vergadering door te geven aan de (commissie)griffier. De spreektijd is maximaal 5 minuten. 
Tip: u kunt uw verhaal op papier zetten en uitdelen.

Landelijke Opschoondag

Op zaterdag 19 maart 2016 gaan een aantal buurt- en wijkverenigingen, Woonstichting `thuis, scouting en medewerkers van de gemeente Son en Breugel, waaronder gemeenteraadsleden aan de slag. 
Inwoners die mee willen doen kunnen zich op 19 maart melden op de volgende locaties:

BuurtbeheerOpkomstlocatieTijdstip
HoogstraatDe Bongerd09:30 uur
KanaalstraatKruisbeeld09:30 uur
KloosterstraatVoor perceel Kloosterdreef 1410:30 uur
CentrumKiosk09:30 uur
’t Harde VenHoek Europalaan/Rembrandstraat09:30 uur
SonniusparkHoek Libellenlaan, Vuurlibel en Keverlaan09:30 uur

Vanaf 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting bij de kiosk in het centrum. In Breugel wordt bij de Boerderij afgesloten. Na afloop zorgt de gemeente voor een warme versnapering voor de deelnemers.

Boomfeestdag

De boomfeestdag staat dit jaar in het teken van het thema “Bomen & Bossen”. Op 16 maart is de officiële landelijke datum. In Son en Breugel gaan leerlingen van alle basisscholen er op 16 en 17 maart op uit om bomen te planten. 
Leerlingen van de Emiliusschool gaan op donderdag om 14.00 uur bij het Hivaterrein bij de Kapteyn twee bomen en 24 meter beukenhaag planten. De leerlingen van BS De Ruimte hebben in december al hún bomen in de omgeving van de school geplant.

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 21 maart 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son.
De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 23 maart 2016 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: Veranderd gedrag bij dementie: sneller boos, “korter lontje”.

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website.

Afvalverwerking

Ophaalschema 21 t/m 25 maart 2016

Komende week wordt uw papier, GFT (inhaalronde 2e Paasdag) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Inhaaldag i.v.m. Pasen
Op maandag 28 maart (2e Paasdag) wordt er geen afval ingezameld. 
De inhaaldag voor GFT en PMD is zaterdag 26 maart.

Op de hoogte via DeAfvalApp!
De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.

Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app. in de Play- of Appstore.

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 4 maart 2016 – Breeakkerstraat 1a, 5691 TN – slopen voormalige gemeentewerf (SLOPEN)
 • 9 maart 2016 – Molenstraat 23, 5691 AH – nieuwbouw / herbouw woonhuis met bijgebouwen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 7 maart 2016 Marterlaan 8, 5691 EW – realiseren nieuwe woning (BOUWEN)
 • 8 maart 2016 Vlinderlaan 109, 5691 RK – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” en daarbij behorende gecoördineerde Ontwerpomgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8, artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht vanaf donderdag 17 maart 2016 tot en met woensdag 27 april 2016 voor een ieder ter inzage liggen:

 • het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” (NL.IMRO.0848.BP712EKKERSRIJT-ON01);
 • de ontwerpomgevingsvergunning “Ekkersrijt; Prodrive” (nummer S-HZ-2015-0227).

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” heeft betrekking op het bouwen van een nieuw bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 te Son en Breugel en de realisatie van luchtbruggen om de bedrijfspanden Science Park Eindhoven 5501 en 5006 met elkaar te verbinden.

Het plan past in het gemeentelijke en regionaal beleid. Hiermee wordt de verdere ontwikkeling van ontwikkelings- en researchbedrijven mogelijk gemaakt.

Ontwerp omgevingsvergunning en coördinatieregeling

De ontwerp omgevingsvergunning heeft betrekking op het bouwen van een nieuw bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 (activiteit ‘bouwen’).

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van Afdeling 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen.

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft hiervoor op 12 november 2015 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten worden als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid. De gemeenteraad is het bevoegde gezag voor het vaststellen van het bestemmingsplan en het college van burgemeester en wethouders is het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Son en Breugel en over de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. Maakt u daarbij wel duidelijk of de zienswijze is gericht op het ontwerpbestemmingsplan of de omgevingsvergunning.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van de terinzagelegging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (tel. 0499-491491).

Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 4 februari 2016 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9”.

Het bestemmingsplan “Buitengebied; Driehoek 9” heeft betrekking op het saneren van de aanwezige intensieve veehouderij en herontwikkeling van de locatie tot twee ruimte voor ruimte woningen en omvorming van de bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad besloten de volgende wijzigingen, hier op hoofdlijnen samengevat, aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

 • De bestemming “Waarde – Archeologie 3” is gehandhaafd binnen een groot gedeelte van het plangebied, behalve het middelste bouwblok, waar nader archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat geen waarden aanwezig zijn
 • Artikel 5.2.2 a wordt aangevuld met een verwijzing naar de beleidsregel ruimte-voorruimte 2006
 • Artikel 5.2.2 a wordt gewijzigd door het opnemen van de juiste aanduiding conform de plankaart
  De bouwvlakken van de beide ruimte-voor-ruimte woningen zijn enigszins aangepast. De daarbinnen geldende maatvoeringen blijven ongewijzigd.

Zienswijzen

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 17 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

 • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Anterieure overeenkomst Science Park Eindhoven 5501 en 5006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met de eigenaar van de percelen Science Park Eindhoven 5501 en 5006, J.V. Beheer B.V. (Prodrive Technologies Group B.V. en Prodrive Technologies B.V.).

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen nieuwbouw van een bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006, de realisatie van luchtbruggen om de bedrijfspanden Science Park Eindhoven 5501 en 5006 met elkaar te verbinden en daarmee samenhangende ontwikkelingen.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 17 maart 2016 tot en met woensdag 27 april 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Lees meer bekendmakingen van de gemeente