Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 12

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 12 2016.

Mededelingen en berichten

Reststroken

Kaart verkoop reststroken online

In de Gentiaan loopt dit moment een pilot voor de verkoop van reststroken. Hoe dit werkt en over welke stroken het gaat, vindt u op de pagina ‘verkoop reststroken’ op onze website.

Aanpassing huurprijs reststroken

De gemeenteraad heeft op 17 maart 2016 nieuwe huurprijzen vastgesteld en maakt daarbij onderscheid tussen reststroken gelegen aan de voorzijde en reststroken gelegen aan de achter­ en zijkant. De prijzen en prijsindexatie hiervan vindt u op homepagina van onze website onder Actuele Projecten.

 

Het Dommelbalkon als podium voor kleinschalige culturele activiteiten

Het Dommelbalkon is een van de mooiste plekjes in Son en Breugel. Het is gelegen in Vroonhoven, de voormalige pastorietuin achter de kerktoren in het centrum van Son. Het is een prachtig plekje, vlak aan de Dommel, dat zich bijzonder leent voor culturele activiteiten. Het vormt een podium voor kleinschalige activiteiten die passen in deze serene omgeving.

BACK­commissie

De gemeente heeft de BACK­commissie, die ook aanspreekpunt is voor activiteiten in de Kiosk, gevraagd om ook voor Het Dommelbalkon als aanspreekpunt te fungeren. Iedereen (individueel of als groep) die gebruik wil maken van Het Dommelbalkon kan dat aanvragen door het reserveringsformulier Dommelbalkon op www.sonenbreugel.nl / Ontdek Son en Breugel in te vullen en te sturen naar BACK­commissie.

Meer praktische informatie over het reserveren vindt u op onze website.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 4 t/m 8 april 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.
Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

 

Verkiezingen

Referendum 2016

Op 6 april 2016 houdt Nederland een referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Waarom wordt hierover een referendum gehouden? Staat in de overeenkomst iets over toetreding tot de EU? En wat gebeurt er met de uitkomst van het referendum?

Meer informatie hierover vindt u op de website www.referendum­commissie.nl.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van het referendum niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij moet de gemachtigde een bewijs overleggen dat de persoon als kiesgerechtigde staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtbewijs is 1 april 2016.

De onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de referendumdag verlenen.

Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen dezelfde gemeente woonachtig bent. Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Registratie als kiezer

De burgemeester van Son en Breugel maakt bekend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1 kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij het referendum van Son en Breugel mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 6 april 2016 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.

Stemlocaties

U kunt voor het uitbrengen van uw stem tijdens het referendum terecht op de volgende zeven locaties:

 • Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
 • Verzorgingshuis Berkenstaete, De Bontstraat 71
 • Korein Kinderplein, Ruysdaelstraat 2
 • Basisschool De Bloktempel, IJssellaan 6
 • Parochiegebouw Den Bauw, St. Genovevastraat 29
 • Basisschool De Stokland, Jupiterstraat 3
 • De Boerderij, Leeuwstraat 2

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelers. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 •   18 maart 2016 – Zuiderkruislaan 31, 5694 LS – plaatsen dakkapel voorgevel woonhuis (BOUWEN)
 •   18 maart 2016 – De Kuilen ongenummerd – oprichten woonhuis met vrijstaand bijgebouw (BOUWEN)
 •   23 maart 2016 – De Wadden 49 t/m 75, 5691 ZJ – asbestsanering (SLOPEN)
De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 •   18 maart 2016 – Ekkersrijt 1402, 5692 AK – vestigen bedrijfsactiviteit in de categorie 2 (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)
 •   21 maart 2016 – Ekkersrijt 4119, 5692 DD – uitbreiden winkel (BOUWEN)
 •   21 maart 2016 – Science Park Eindhoven 5711, 5692 EP – uitbreiden bedrijfsgebouw (BOUWEN)
 •   22 maart 2016 – Markt 6 t/m 9, 5691 AR – uitbreiden panden (BOUWEN)
 •   24 maart 2016 – Australielaan 11, 5691 JK – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 •   24 maart 2016 – Ekkersrijt 3301, 5692 CJ – het oprichten van een distributiecentrum en aanlegwerkzaamheden (BOUWEN en AANLEG)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 31 maart 2016 tot en met woensdag 11 mei 2016 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt de realisatie van Landgoed Oolen aan de Lieshoutseweg 11.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot bedoeld bestemmingsplan kenbaar maken onder vermelding van “Zienswijze ontwerp bestemmingsplan” Buitengebied, Landgoed Oolen”. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u ­ ook binnen de genoemde termijn ­, ruimschoots voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499­4919491.

 

Vaststelling bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 maart 2016 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A” (NL.IMRO.0848.BP103SONZUID­VA01). Dit ook onder toepassing van de Crisis­ en herstelwet.

Het bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A” heeft betrekking op de realisatie van 78 woningen (inclusief parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen) op de locatie hoek Kanaaldijk­Noord – Nieuwstraat ­ Molenstraat in Son en Breugel. Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad enkele wijzigingen in de toelichting en planregels aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 31 maart 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

 • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft de heer Bootan Kariye Awale, geboren 26 april 1975.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 •   de naam en het adres van de indiener
 •   de dagtekening
 •   een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 •   de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost­Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s­ Hertogenbosch.

 

Evenementenvergunningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

 •   de Avondwandelvierdaagse 2016 in Son en Breugel op 14 tot en met 17 juni 2016:14 tot en met 16 juni tussen 18:00 en 22:00 en op 17 juni tussen 18:00 en 24:00 uur
 •   de Kermis Son en Breugel 2016 in het centrum van Son op 17 tot en met21 juni 2016: 17 tot en 20 juni tussen 13:00 en 23:00 en op 21 juni tussen 15:00 en 23:00 uur. Hierbij is ook ontheffing van de Zondagswet verleend voor zondag
  19 juni 2016
 •   Windhondenwedstrijden 2016 op de renbaan ’t Sicse Ven, Bestseweg 11 op 22 mei en 14 september en 2 oktober 2016 tussen 10.30 en 17.00 uur. Bij extreme warme weersomstandigheden mogen de wedstrijden om 08.30 uur beginnen. Er is ook toestemming verleend voor het plaatsen van kampeerwagens voorafgaande aan de wedstrijden

Bezwaar indienen

Tegen bovengenoemd besluiten kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na bekendmaking, een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch.

Windhondenwedstrijden 2016 op de renbaan ’t Sicse Ven, Bestseweg 11 op 22 mei en 14 september en 2 oktober 2016 tussen 10.30 en 17.00 uur. Bij extreme warme weersomstandigheden mogen de wedstrijden om 08.30 uur beginnen. Er is ook toestemming verleend voor het plaatsen van kampeerwagens voorafgaande aan de wedstrijden.

 

Besluit maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken ingevolge artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) bekend dat zij op grond van art. 8.42 van de Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid en akoestische inpassing hebben opgelegd aan:

 •   Viteau, Populierenweg 39, 3421 TX OUDEWATER
 •   Inpijn en Blokpoel Ingenieursbureau, Ekkersrijt 2058, 5692 BA SON EN BREUGEL
 •   Electrotechniek van Lieshout, Ekkersrijt 2021, 5692 SON EN BREUGEL
 •   Meubelmakerij Frank Kolder, Ekkersrijt 1327, 5692 AB SON EN BREUGEL
 •   Autobedrijf Holscher V.O.F., Ekkersrijt 1321, 5692 AJ SON EN BREUGEL
 •   RMN Shutters V.O.F., Ekkersrijt 1420, 5692 AK SON EN BREUGEL
 •   Rhenus Logistics, Ekkersrijt 2060A, 5692 BA SON EN BREUGEL
 •   Van Kemenade Bestratingen, Ekkersrijt 1509, 5692 AN SON EN BREUGEL
 •   Klokgieters Maas B.V., Ekkersrijt 1104a, 5692 AN SON EN BREUGEL
 •   Oerlemans Grinding Center, Ekkersrijt 1305, 5692 AJ SON EN BREUGEL

Het besluit ligt van 31 maart t/m 12 mei 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son.

Bezwaarmogelijkheid en inwerkingtreding

De Algemene wet bestuursrecht biedt voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een (gemotiveerd) bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel). Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op de website www.sonenbreugel.nl.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit.

Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Lees meer bekendmakingen van de gemeente