Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 13

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 13 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
6 april 20167:30 uurReferendumOpenbaarZie overzicht
10 april 201613:00 uurKraamfeest hertenkampIedereenDommelpas
11 april 201620:00 uurCommissievergadering grondzakenOpenbaarRaadzaal
12 april 201620:00 uurCommissievergadering burgerzakenOpenbaar‘Raadzaal
13 april 201620:00 uurExtra raadvergaderingOpenbaarRaadzaal

BAM INFRA wint aanbesteding herinrichting Rooijseweg

Het college gunt de uitvoering van de herinrichting van de Rooijseweg aan BAM Infra. De bouwonderneming wint de aanbesteding waaraan vijf partijen meededen. De innovatieve wijze van aanbesteden heeft geresulteerd in een financieel gunstig aanbestedingsresultaat voor de herinrichting van de weg, want ruim binnen het budget saneert BAM ook de verontreinigde wegfundering onder het bestaande beton. Dit was in eerdere besluitvorming niet voorzien.

De herinrichting van de Rooijseweg, tussen de gemeentegrens met Sint Oedenrode en de ovatonde, is een onderdeel van het project Sonniuspark. De herinrichting heeft onder andere de verbetering van de verkeersveiligheid als doel. Maar ook het verbeteren van de uitstraling van een belangrijke uitvalsweg van de gemeente, een betere ontsluiting van de wijk Sonniuspark en een besparing op de kosten voor beheer en onderhoud zijn belangrijke doelstellingen.

In het ontwerp van de nieuwe weg is ook nadrukkelijk een betere zichtbaarheid van het Dommeldal begrepen. Het wegontwerp is een coproductie van landschapsarchitect Bert Huls en de civiele technische specialisten van Kragten, die aan de hand van de inbreng van belanghebbenden en omwonenden, het uiteindelijke ontwerp hebben geleverd.

De kosten voor het project bedragen circa €2,9 mln. Uiterlijk 31 december van dit jaar moet de nieuwe Rooijseweg gereed zijn.

 

Beschuit met muisjes in het hertenkamp

Er is weer volop jong leven in het hertenkamp aan de Dommelpas. Er zijn onder andere geitjes en lammetjes geboren.
Op zondag 10 april tussen 13.00 en 16.00 uur organiseren wij daarom een kraamfeestje.
U bent van harte welkom in het hertenkamp om een kijkje te nemen in de stal en de dieren te aaien.
Verzorger Cor Essens is aanwezig om te vertellen over de dieren en uw vragen te beantwoorden.

 

Extra gemeenteraad en commissievergaderingen

Volgende week zijn er 2 commissievergaderingen en een extra vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.
De op 13 april geplande vergadering van de commissie algemene zaken is vervallen, wegens de beperkte agenda voor die vergadering.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

 

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 11 april 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Ingekomen stuk: Brief Zebrapaden Centrum Son
 • Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2016
 • Vaststelling notitie Grondprijssystematiek sociale woningbouw
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Ekkersrijt; Home & Living Centre’

 

Commissie Burgerzaken

 • 
Datum en tijdstip: dinsdag 12 april 2016, 20.00 uur

Agenda: 


 • Voortgang CMD, rapportage 2e helft 2015, doorkijk
 • Werkplan Mantelzorg
 • Bestuurlijke planning 2e kwartaal 2016

 

Extra gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: woensdag 13 april 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Procedurevoorstel Burgerinitiatief onderzoek onderbrengen functies MFA in Sint Petrus Bandenkerk.
 • Ontwikkeling MFA centrum Son en Breugel

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies en raad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies en raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Verhoging subsidie Vrijwillige Thuiszorg en Alzheimercafé

De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Best, Oirschot, Son en Breugel (VTZ) en het Alzheimercafé Best, Oirschot, Son en Breugel krijgen beide extra subsidie van de gemeente Son en Breugel. De organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale sociale infrastructuur, die de gemeente graag wil ondersteunen en stimuleren. Beide organisaties geven ondersteuning aan mantelzorgers en dan vooral mantelzorgers van dementerenden. Ze dragen zo bij aan de realisatie van een “dementievriendelijke” gemeente.

 

Opheffen Son en Breugel Actief

In 2013 heeft de gemeente Son en Breugel samen met Sportstimulering Nederland het initiatief genomen tot het lanceren van een digitaal platform voor het verenigingsleven in Son en Breugel. Dit was de website www.senbactief.nl, met een apart onderdeel voor Sjors Sportief/Creatief. De website Son en Breugel Actief komt per 4 april 2016 te vervallen.

Alternatief

De verenigingen die gebruik maken van Son en Breugel Actief worden in de gelegenheid gesteld om hun activiteiten over te brengen naar de website Son en Breugel Verbindt (www.sonenbreugelverbindt.nl). Hierdoor kan Son en Breugel Verbindt uitgroeien tot de door ons gewenste brede website voor alle sociale en maatschappelijke activiteiten in Son en Breugel. De jeugdactiviteiten van Sjors Sportief/Creatief gaan door op een eigen website www.sjorssportief.nl.

Tot eind april nog in de lucht

Alle verenigingen die gebruik maken zijn de afgelopen week over deze wijziging op de hoogte gebracht. Tot eind april kunnen verenigingen hun berichten lezen en veiligstellen. Per 30 april 2016 gaat de website uit de lucht.
Meer informatie over het opheffen vindt u op onze website.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 11 t/m 15 april 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

Wegens succes verlengd!

Het Happy Hour op de milieustraat blijft gehandhaafd. Dat betekent dat de milieustraat elke woensdagavond tussen 18.00 en 20.00 uur gratis is geopend voor iedereen die zijn afval goed gescheiden aanlevert en zijn ‘vuil puin’ en ‘restafval’ thuislaat.

Scheiden, zo doe je dat!

 

Verkiezingen

Referendum 2016

Op 6 april 2016 houdt Nederland een referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. Waarom wordt hierover een referendum gehouden? Staat in de overeenkomst iets over toetreding tot de EU? En wat gebeurt er met de uitkomst van het referendum?
 Meer informatie hierover vindt u op de website www.referendum­-commissie.nl.

Stemlocaties

U kunt voor het uitbrengen van uw stem tijdens het referendum terecht op de volgende zeven locaties:

 1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
 2. Verzorgingshuis Berkenstaete, De Bontstraat 71
 3. Korein Kinderplein, Ruysdaelstraat 2
 4. Basisschool De Bloktempel, IJssellaan 6
 5. Parochiegebouw Den Bauw, St. Genovevastraat 29
 6. Basisschool De Stokland, Jupiterstraat 3
 7. De Boerderij, Leeuwstraat 2

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelers. De stemlokalen zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij het referendum van Son en Breugel mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 6 april 2016 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen.

Geen stempas, wat nu?

Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aanvragen.

U kunt tot 5 april 12.00 uur (tijdens de openingstijden) een vervangende stempas aanvragen bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Son en Breugel. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.sonenbreugel.nl . U dient hiervoor wel geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het stembureau verkrijgen.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:


 • 30 maart 2016 – Spiegelkever 4, 5692 VK – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

 • 31 maart 2016 – Jufferlaan 10, kavel A15, 5692 WZ – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Honingbij 50 t/m 76, 5692 VE – oprichten van 14 aaneen gebouwde woningen (fase 3), verdaagd tot 12 mei 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina

 

Besluit milieu maatwerkvoorschriften

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken ingevolge artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) bekend dat zij op grond van art. 8.42 van de Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid en akoestische inpassing hebben opgelegd aan:

 • CWS Nederland b.v., Ekkersrijt 1303, 5692 AJ Son en Breugel
 • Autoschade Herstel Vervoort, Ekkersrijt 1001a, 5692 AB Son en Breugel
 • Maree V.O.F., Ekkersrijt 1333, 5692 AJ Son en Breugel
 • Zest Innovate, Ekkersrijt 1208, 5692 AE Son en Breugel
 • Harrie Reijnders Meubelmaker, Ekkersrijt 1426A, 5692 AK Son en Breugel
 • Vivon B.V. Ekkersrijt 1121, 5692 BB Son en Breugel
 • De Burgh, Ekkersrijt 2054, 5692 BA Son en Breugel
 • Hooghuis Sportservice B.V., Ekkersrijt 1201, 5692 AG Son en Breugel
 • Van Vijfeijken Trucks B.V., Ekkersrijt 1223, 5692 AJ Son en Breugel
 • G4S Training & Safety, Ekkersrijt 1306, 5692 AH Son en Breugel

Het besluit ligt van 7 april t/m 19 mei 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son.

Bezwaarmogelijkheid en inwerkingtreding

De Algemene wet bestuursrecht biedt voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een (gemotiveerd) bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel.
Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op de website www.sonenbreugel.nl. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit.

Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Drank­ en Horecavergunning Nieuwstraat 75­-77

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld in artikel 3 van de Drank­ en Horecawet voor een slijterij in supermarkt Jumbo aan de Nieuwstraat 75­ 77, 5691 AB Son en Breugel.

Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzending of bekendmaking daarvan (5 april 2016) een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s­Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

 

Lees meer bekendmakingen van de gemeente