Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 16

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 16 2016.

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 13 april 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499­491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 25 april t/m 29 april 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD, opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Inhaaldag 27 april Koningsdag

In verband met Koningsdag wordt op woensdag 27 april geen afval ingezameld. De inzameling van PMD en, GFT en restafval wordt verplaatst naar zaterdag 30 april. Voor oud papier en restafval wordt in de week van 25­ – 29 april geen inzamelronde gereden!

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 08 april 2016 – Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – nieuwbouw basisschool De Sonnewijzer (BOUWEN)
  • 11 april 2016 – Betuwepad 25, 5691 LM – vervangen dakkapel achterzijde en plaatsen dakkapel voorzijde (BOUWEN)
  • 11 april 2016 – Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – fietsenstalling situeren in deel van de bestaande parkeergarage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 14 april 2016 Zuiderkruislaan 31, 5694 LS – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
  • 14 april 2016 Honingbij 50 t/m 76 (Sonniuspark) – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 14 aaneen gebouwde woningen (fase 3) (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 17”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 21 april 2016 tot en met woensdag 1 juni 2016 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 17” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het adres Sonniuswijk 17 waar een agrarisch bouwblok wordt gewijzigd in bedrijf ten behoeve van een camper­/caravanstalling met servicepunt en logiesfunctie bed and breakfast.

 

RECTIFICATIE Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 21 april 2016 tot en met woensdag 1 juni 2016 voor iedereen het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Dit ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan beoogt de realisatie van Landgoed Oolen aan de Lieshoutseweg 11.

Bezwaarprocedure

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot bedoelde bestemmingsplannen kenbaar maken onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Sonniuswijk 17”. Schriftelijke zienswijzen dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken dient u ­ ook binnen de genoemde termijn ­, ruimschoots voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499­4919491.

Lees meer bekendmakingen van de gemeente