Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 17

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 17 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
4 mei 201619:30 uurOecumenische dienstOpenbaarZandstraat
4 mei 201620:00 uurNationale HerdenkingOpenbaarMonument Europalaan

 

Ondernemers onder de indruk van afvalscheiding

Een groep van meer dan 60 ondernemers van Ekkersrijt waren afgelopen donderdag te gast bij Baetsen BV. Het bedrijf laat zien hoe men het door de bewoners van Son en Breugel gescheiden gehouden afval rendabel verder wordt verwerkt naar nieuwe producten.

De wethouder Visser van milieu legt tijdens het bedrijvenbezoek namens de gemeente en de afvalverwerker uit dat de onderlinge samenwerking vruchten afwerpt. Door de afvalscheidingsactie is de hoeveelheid restafval inmiddels zo drastisch afgenomen dat gemeente en afvalverwerker de ambitie aangaan, dat iedere inwoners van Son en Breugel 2020 gemiddeld minder dan 100 kilo restafval per jaar produceert.

Foto: Gemeente Son en Breugel
Foto: Gemeente Son en Breugel

Ook is de milieustraat op Ekkersrijt in dezelfde samenwerking nagenoeg ‘afvalvrij’ gemaakt en omgevormd tot recyclestation. Het station wordt grotendeels gerund door mensen die moeilijk aan het werk kwamen. Zo snijdt het mes aan drie kanten: goed voor het milieu, goed voor de portemonnee en goed voor de werkgelegenheid.

De aanpak waarin de lokale overheid met bedrijven, scholen en verenigingen integraal samenwerkt, is inmiddels door meer dan twintig gemeenten overgenomen. Wethouder Visser ver telt verder dat die uitstraling niet in de laatste plaats komt vanwege de opvallende communicatie­uitingen Scheiden? Zo doe je dat! waarmee een relatief saai onderwerpt toch sexy is gemaakt.

In de fabriek van Baetsen op Ekkersrijt worden de huisvuilfracties met grote sorteertrommels en robotinstallatie op grootte gesorteerd. Deels wordt de afvalscheiding ook handmatig gesorteerd. Baetsen leidt deze fracties verder naar de juiste verwerkingsbedrijven om het tot nieuwe producten te hergebruiken.

 

Nationale Herdenking 2016

Op woensdagavond 4 mei a.s. staat Nederland weer stil bij de Nationale Herdenking.

Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan de Nationale Herdenking in Son en Breugel.
We herdenken hierbij alle burgers en militairen, die sinds het begin van de Tweede

Wereldoorlog waar ook ter wereld in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen of door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen. De herdenking is ook een moment van bezinning op heden en toekomst. Een moment waarop stilgestaan wordt bij de kwetsbaarheid van onze democratische samenleving. We vinden het van groot belang dat de plechtigheid gedragen wordt door zoveel mogelijk inwoners van alle leeftijden.

De harmonie PHEV, het St. Catharinagilde, de kinderen van De Krommen Hoek en De Regenboog, de scoutinggroepen, de veteranen en de kerken in Son en Breugel en de Sinti’s hebben traditioneel een taak op deze avond. We zijn iedereen dankbaar voor hun medewerking aan de herdenking.

Traditiegetrouw wordt eerst een Oecumenische dienst gehouden in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. Daarna vertrekt een “stille tocht” naar het bevrijdingsmonument bij de vijver aan de Europalaan waar een korte plechtigheid plaatsvindt.
De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan en dan via de Europalaan naar het monument bij de vijver.

Programma 4 mei 2016

 • 19.30 uur – Oecumenische dienst in de kerk aan de Zandstraat.
 • 19.50 uur – Vertrek stille tocht. De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en dan via Europalaan naar het monument bij de vijver.
 • 19.59 uur -Signaal Taptoe.
 • 20.00 uur – 2 minuten stilte
 • 20.02 uur – Einde van de herdenking

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 2 t/m 6 mei 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), REST, PMD en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaalronde i.v.m. Hemelvaart (5 mei)

In verband met Hemelvaart wordt de afvalinzameling voor GFT, PMD en REST ingehaald op zaterdag 7 mei. De oud papier ronde van donderdag 5 mei wordt verplaatst naar woensdag 4 mei.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 15 april 2016 – Vliehors 42, 5691 ZZ – plaatsen dakopbouw (BOUWEN)
 • 15 april 2016 – Amerikalaan 62, 5691 KE – plaatsen tuinhuis (BOUWEN)
 • 16 april 2016 – Driehoek 11, 5691 NE – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 18 april 2016 – Driehoek 9, 5691 NE – slopen 3 varkensstallen (SLOPEN)
 • 18 april 2016 – Rooijseweg 12, 5691 PA – asbestsanering (SLOPEN)
 • 18 april 2016 – Kanaalstraat 50, 5691 ND – verhogen dak en plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 • 20 april 2016 – Jupiterstraat 22, 5694 TG – vergroten van de garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

 • 19 april 2016 Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – fietsenstalling situeren in deel van de bestaande parkeergarage (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 19 april 2016 Jufferlaan 34 (kavel B04), 5692 WZ – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Mededeling verlenging omtrent besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Ekkersrijt 7416, 5692 HK, plaatsen overkapping + laaddok, verdaagd tot 2 juni 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Tijdelijke verkeersmaatregen Koningsdag 2016

Voor een goed en veilig verloop van de activiteiten op Koningsdag worden op 27 april 2016 de volgende verkeersmaatregelen getroffen.

Afsluitingen

 • Amerikalaan tussen Brabantlaan en Afrikalaan van 07.00 tot 14.00 uur;
 • Noordzijde Markt tussen Nieuwstraat en Dommelstraat van 08:00 uur tot 21:00 uur;
 • Nieuwstraat tussen Heistraat en Antoon v.d. Venstraat van 08:00 uur tot 21:00 uur;
 • Torenstraat tussen De Zwaan en het Kerkplein en Nieuwstraat van 08:00 uur tot 21:00 uur;
 • Kerkplein voor de kerk tussen kerktoren en Nieuwstraat van 08:00 uur en 21:00 uur;
 • Raadhuisplein van 08:00 uur tot 21:00 uur;
 • Airbornestraat van 13:00 uur tot 14:00 uur.

Opheffing eenrichtingsverkeer

 • Torenstraat van 08:00 uur tot 21:00 uur.

 

Beleidsregels inkomenstoeslag en studietoeslag Participatiewet 2016/Beleidsregels ter compensatie van de alleenstaande ouderkop 2016

Op 12 april 2016 heeft het college van de gemeente Son en Breugel, besloten de “beleidsregels inkomenstoeslag en studietoeslag Participatiewet 2016” en de ‘’beleidsregels ter compensatie van de alleenstaande ouderkop 2016‘’ vast te stellen.

De beleidsregels zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 van kracht. Hiermee vervallen de ‘’beleidsregels Inkomenstoeslag en studietoeslag Participatiewet 2015‘’ en de landelijke compensatieregeling alleenstaande ouderkop.

De beleidsregels hebben betrekking op inwoners met een inkomen op bijstandsniveau die aanspraak willen maken op een individuele inkomenstoeslag. De beleidsregels ter compensatie van de alleenstaande ouderkop is voor inwoners met een inkomen op bijstandsniveau die hiervoor (onbedoeld) niet in aanmerking kunnen komen via de Belastingdienst.

U kunt de beleidsregels gedurende 6 weken ter inzage zien bij het gemeentehuis. Voor de inzage op het gemeentehuis, dient u een afspraak te maken. De beleidsregels zijn tevens te raadplegen via de landelijke website www.overheid.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. (Amélie) van Zon, bereikbaar via a.van.zon@dienstdommelvallei.nl of telefonisch op maandag, dinsdag en donderdag op nummer 088­1631182.

 

Maatwerkvoorschriften milieu

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken ingevolge artikel 1.9 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) bekend dat zij op grond van art. 8.42 van de Wet milieubeheer maatwerkvoorschriften met betrekking tot geluid en akoestische inpassing hebben opgelegd aan:

 • Rono Trading, Ekkersrijt 1104, 5692 AC Son en Breugel
 • De letterspecialist BV, Ekkersrijt 2010, 5692 BA Son en Breugel
 • Hezemans Dakwerken V.O.F., Ekkersrijt 2038, 5692 BA Son en Breugel
 • Universal BV, Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel
 • Sekomol B.V., Ekkersrijt 1309, 5692 AJ Son en Breugel
 • Van de Vleuten Catering, Ekkersrijt 1205, 5692 AG Son en Breugel
 • Carshop Eindhoven, Ekkersrijt 1221, 5692 AG Son en Breugel
 • Brouwers Reklame, Ekkersrijt 1337, 5692 AJ Son en Breugel
 • Universal BV, Ekkersrijt 2012, 5692 BA Son en Breugel
 • Daf Ginaf De Burgh, Ekkersrijt 2054, 5692 BA Son en Breugel

Het besluit ligt van 28 april t/m 9 juni 2016 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son.

Bezwaarmogelijkheid en inwerkingtreding

De Algemene wet bestuursrecht biedt voor belanghebbenden de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit een (gemotiveerd) bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel). Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op de website www.sonenbreugel.nl.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit.

Er bestaat daarom de mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Lees meer bekendmakingen van de gemeente