Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 18

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 18 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
4 mei 201619:30 uurOecumenische dienstOpenbaarZandstraat
4 mei 201620:00 uurNationale HerdenkingOpenbaarMonument Europalaan
11 mei 201620:00 uurExtra commissievergadering grondzakenOpenbaarRaadszaal
12 mei 201620:00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadszaal

 

Programma Nationale Herdenking 4 mei

 • 19.30 uur – Oecumenische dienst in de kerk aan de Zandstraat.
 • 19.50 uur – Vertrek stille tocht. De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en dan via Europalaan naar het monument bij de vijver.
 • 19.59 uur -Signaal Taptoe.
 • 20.00 uur – 2 minuten stilte
 • 20.02 uur – Einde van de herdenking

 

Gemeentehuis gesloten op 5 en 6 mei

In verband met Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten op 5 en 6 mei a.s.

Op onze website kunt u 24 uur per dag terecht voor informatie en het regelen van veel van onze producten en diensten. Ook kunt u daar een afspraak maken voor een bezoek aan onze balie.

 

Gemeenteraad­ en extra commissievergadering GZ

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad en een extra commissievergadering in het gemeentehuis.

Iedere raads­ en commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Extra commissievergadering GZ

Datum en tijdstip: woensdag 11 mei 2016, 20.00 uur

Agenda:

Quick scan “hergebruik Petrus bandenkerk voor functies MFA” inclusief standpunt parochie/Bisdom over dat hergebruik.

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 12 mei 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Coalitieakkoord 2016 – 2018
 • Benoeming geloofsbrievencommissie wethouders en eventueel nieuw raadslid/raadsleden
 • Kandidaatstelling wethouders, onderzoek (tijdens schorsing) en rapportage geloofsbrievencommissie, benoeming en beëdiging wethouders
 • Eventueel: Onderzoek geloofsbrief / geloofsbrieven, toelating en beëdiging nieuw raadslid / raadsleden
 • Benoeming leden bezwaarschriftencommissie
 • Vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Home & Living Centre”
 • Quick scan “hergebruik Petrus bandenkerk voor functies MFA” inclusief standpunt parochie / Bisdom over dat hergebruik
 • Vaststelling notitie Grondprijssystematiek sociale woningbouw
 • Diverse benoemingsvoorstellen in o.a. regionale organen

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies en raad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies en raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Sloop oude gemeentewerf

Het college van Son en Breugel heeft besloten om over te gaan tot de sloop van de oude gemeentewerf aan de Breeakkerstraat tot de begane grondvloer. Voor de direct aanwonenden is besloten om de scheidingsmuur van de gemeentewerf en de Willemstraat te handhaven tot een hoogte van ca. 2.50 meter.

De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Van Laarhoven Sloopwerken BV uit Dongen. De aanvang van de sloop is gepland op maandag 9 mei aanstaande en zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. Conform de huidige planning zijn alle werkzaamheden uiterlijk 31 mei 2016 afgerond.

Wij streven er naar om de overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Mocht er onverhoopt toch overlast optreden, dan kunt u contact opnemen met de heer Dave Blommers, afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, telefoonnummer 0499 – 491 491. Wij zullen dan proberen de betreffende overlast te verhelpen.

Totdat een besluit is genomen over de herbestemming van het terrein, zal het terrein na de voltooiing van de sloop nog in gebruik blijven voor de opslag van diversen materialen.

 

Onderzoek cliëntervaring Wmo en jeugd CMD

Op 1 januari 2015 zijn de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de nieuwe Jeugdwet ingevoerd. De gemeente Son en Breugel is sinds die datum verantwoordelijk voor de uitvoering van beide wetten.

We zijn benieuwd wat inwoners vinden van de hulp die ze ontvangen vanuit de Wmo en wat ouders en jongeren vinden van de jeugdhulp. We willen de hulp zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van onze inwoners.

Begin april hebben wij daarom een uitnodiging met vragenlijst verstuurd aan degene die hulp vanuit de Wmo ontvangen. Ook ouders van kinderen die jeugdhulp ontvangen en jongeren vanaf 12 jaar hebben een uitnodiging ontvangen om mee te doen. Met uw ervaring en die van anderen die hulp ontvangen kunnen we de hulp in de toekomst verbeteren!

Doet u mee?

Dus mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, doe dit dan voor 13 mei online of schriftelijk. Uw deelname wordt zeer op prijs gesteld. De uitkomsten van het onderzoek zijn omstreeks 15 juli na te lezen op onze website.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het CMD via (0499) 491 470.

 

Leerlingenvervoer schooljaar 2016­/2017

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer, kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Vóór 15 mei 2016 aanvragen

De aanvraag moet vóór 15 mei 2016 worden ingediend, indien het een aanvraag voor het schooljaar 2016­2017 betreft. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons.
Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk.

Aan de afstandsgrens van 6 kilometer tussen woning en school is ­ afhankelijk van het soort onderwijs en het inkomen ­ een drempelbedrag gekoppeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening 0499 ­ 491 491 of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2017 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son een Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2017 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2016 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499­491 410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 9 t/m 13 mei 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Afvalinzameling i.v.m. 2e Pinksterdag (16 mei)

Op 2e Pinksterdag wordt geen afval opgehaald. De afvalinzameling voor GFT, PMD en REST wordt ingehaald op zaterdag 14 mei.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in de Play­ of Appstore.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 22 april 2016 Ekkersrijt 3102, 5692 CC – tijdelijk plaatsen containers (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 28 april 2016 de Kuilen 4c, 5694 NM – oprichten woning en bijgebouw (BOUWEN)
 • 28 april 2016 Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 half vrijstaande woningen (fase 4) (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Verlenging besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA ­ oprichten van 16 half vrijstaande woningen (fase 4), verdaagd tot 7 juni 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Lees meer bekendmakingen van de gemeente