Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 2

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de gemeentelijke bekendmakingen voor week 2 2016.

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

  • 8 januari 2016 Cerespad – asbestsanering 24 woningen (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 8 januari 2016 Ekkersrijt 4103, 5692 DD – vervangen reclame Meubelplein Ekkersrijt (BOUWEN)

  • 13 januari 2016 Waterjuffer, kavel D01 – oprichten woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Vastgesteld bestemmingsplan “Sonniuspark, voetgangersbrug”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 21 januari 2016 tot en met woensdag 2 maart 2016 voor iedereen het op 17 december 2015 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Sonniuspark, voetgangersbrug” ter inzage ligt bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
Dit bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op een kunstwerk, nabij school de Ruimte aan de Honingbij, dat dienst doet als toegangsbrug voor de school.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door iedere belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.