Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 23

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugeDit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 23 2016.

Mededelingen en berichten

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
13 juni 201620:00 uurCommissievergadering grondzakenOpenbaarRaadszaal
15 juni 201620:00 uurCommissievergadering algemene zakenOpenbaarRaadszaal
16 juni 201620:00 uurRaadsvergaderingOpenbaarRaadszaal
8, 9 en 10 juni 2016Zie schemaKlein gevaarlijk afval 2016IedereenZie schema

 

Gemeenteraad en 2 extra commissievergaderingen

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad en twee extra commissievergaderingen in het gemeentehuis.

Iedere raads­ en commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

 

Extra commissievergadering Grondgebiedzaken (GZ)

Datum en tijdstip: maandag 13 juni 2016, 20.00 uur

Agenda:

 •   MFA/Kerk: burgerinitiatief/Quickscan
 •   Renovatie/nieuwbouw gemeentehuis
 •   Evaluatie uitvoering groenbeleidsplan; onderdeel ‘pilot reststroken’

 

Extra commissievergadering Algemene zaken (AZ)

Datum en tijdstip: woensdag 15 juni 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Jaarverslag en Jaarrekening 2015

 

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 16 juni 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive”
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant­Zuidoost
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost­Brabant 2015
 • Benoeming leden bezwaarschriftencommissie
 • Zienswijze financiële stukken WSD
 • Zienswijze concept programmabegroting 2017, tweede begrotingswijziging 2016en Jaarrekening 2015 GGD
 • Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant­Zuidoost (VRBZO)
 • Ontwerpbegroting 2017 – 2020, 2e begrotingswijziging 2016 en jaarrekening 2015Dienst Dommelvallei
 • Conceptbegroting 2017 Metropoolregio Eindhoven en begrotingswijziging Metropoolregio
 • Ontwerpbegroting 2017 en meerjarenraming 2018 – 2020 Omgevingsdienst Zuidoost­Brabant
 • Vaststelling woningbouwprogramma 2016 / 2020­2030
 • Algemene plaatselijke verordening 2016[kop2]Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies en raad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies en raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 13 t/m 17 juni 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inzameling Klein Gevaarlijk Afval 2016

Op 8, 9 en 10 juni 2016 wordt het huishoudelijk Klein Gevaarlijk Afval (KGA) ingezameld. U kunt uw KGA op de volgende data en plaatsen aanbieden:

Woensdag 8 juni

 • 15.00 – 15.45 uur: parkeerstrook de Bontstraat tussen Cameliastraat en Jasmijnstraat
 • 16.00 – 16.45 uur: Vuurvlinderlaan in de parkeerstrook bij de speeltuin 17.00 – 18.00 uur: Aziëlaan ter hoogte van de nummers 50­ 52

Donderdag 9 juni

 • 15.00 – 16.15 uur: Breugel, Sint Genovevastraat bij de kerk 16.30 – 18.00 uur: Asteroïdenlaan bij het winkelcentrum

Vrijdag 10 juni

 • 12.30 – 13.15 uur: Sonniuspark, hoek Keverlaan/Penseelkever
 • 13.30 – 14.00 uur: Sonniuswijk ter hoogte van nummer 36 / Manege Boszicht 14.15 – 14.45 uur: Olen, hoek Lieshoutseweg
 • 15.00 – 15.45 uur: hoek Ganzenbloemlaan/Heriklaan
 • 16.00 – 16.45 uur: Berlagelaan tussen nummer 8 en 10 t.h.v. Paulus Potterstraat 17.00 – 18.00 uur: 17 Septemberplein bij de glasbakken

Wat valt onder KGA?

 • Batterijen, spaarlampen, TL­buizen, gootsteenontstopper, lampenolie, petroleum of bestrijdingsmiddelen. Spullen uit het medicijnkastje, zoals medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden.
 • Afval van het klussen, zoals verf, lak, beits, terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, wasbenzine, kwikschakelaars, fotofixeer en ­ontwikkelaar.
 • Etsvloeistoffen: salpeterzuur, zwavelzuur of zoutzuur. Afval van de auto zoals accu’s, benzine, motorolie, afgewerkte olie, remolie en oliefilters.

Wagen gemist?

KGA kan ook gratis op de milieustraat, Ekkersrijt 7110, worden aangeboden.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 •   27 mei 2016 – de Bontstraat 56, 5691 SX – asbestsanering (SLOPEN) Beekjuffer 22 (Sonniuspark)
 •   01 juni 2016 – Beekjuffer 22 (Sonniuspark) – oprichten woonhuis met garage (BOUWEN)
 •   01 juni 2016 – Beekjuffer 24 (Sonniuspark) – oprichten woonhuis met garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 •   30 mei 2016 – Jupiterstraat 22, 5694 TG – vergroten van de garage (BOUWEN)
 •   30 mei 2016 – Piet Heinlaan 4, 5694 CC – realiseren erker voorzijde woning (BOUWEN)
 •   01 juni 2016 – Molenstraat 23, 5691 AH – nieuw­/herbouw woonhuis (BOUWEN)
 •   01 juni 2016 – Jufferlaan 32 (kavelD14) – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 •   02 juni 2016 – Ekkersrijt 7416, 5692 HK – bouwen overkapping en laaddok (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A”, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 maart 2016, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 12 mei 2016 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Son Zuid; Hiva A” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning beperkte milieutoets ter inzage

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan de heer A. Hazenberg voor de vleeskalverenhouderij aan de Brouwerskampweg 8 te Son en Breugel.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 7 juni tot 19 juli 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 19 juli 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

WABO uitgebreide 14 weken procedure kennisgeving ontwerpbeschikking, Van den Anker­ Experts in chemical logistics, Son en Breugel

Gedeputeerde Staten van Noord­Brabant hebben van Van den Anker ­ Experts in chemical logistics een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen. De aanvraag betreft een revisievergunning voor de inrichting, gelegen aan Ekkersrijt 7604 te Son en Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord­Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 juni 2016 tot en met 21 juli 2016 tijdens de openingstijden ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer W. van Soelen, telefoon (013) 206 05 12. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite www.brabant.nl.

Een ieder kan tot en met 21 juli 2016 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden­ en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden­ en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Aan deze procedure is het kenmerk 16020471 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

Verleende evenementenvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het volgende evenement:

 • Motorcrosswedstrijden op 11 en 12 juni 2016 op de weilanden aan de Brouwerskampweg 17 ­- 19

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente