Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 26

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 26 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 juli 201620.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

 

Mededelingen en berichten

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

Iedere gemeenteraadsgadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 7 juli 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Onderzoek gebruik Petrus Bandenkerk voor functies MFA en standpunt Bisdom daarover
 • Renovatie / nieuwbouw gemeentehuis
 • Jaarverslag en Jaarrekening 2015
 • Benoeming accountant

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies en raad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies en raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Subsidieplafond eenmalige subsidies 2e halfjaar 2016

Een organisatie die een eenmalige activiteit wil organiseren die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel, kan hiervoor een eenmalige subsidie aanvragen.
De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 750,­. Dit jaar is voor de toekenning van eenmalige subsidies een beperkt budget beschikbaar. Ter voorkoming dat dit budget al aan het begin van het jaar wordt uitgeput, is het verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar 2016.

Beschikbaar budget

Het budget voor het tweede half jaar 2016 bedraagt € 7.600,­ en geldt als subsidieplafond. Hierbij is rekening gehouden met het restant van het eerste halfjaar en de aanvragen die al zijn ontvangen. De enige verdeelmaatstaf is de volgorde van binnenkomst. Een aanvraag die wordt ingediend nadat het budget is uitgeput, wordt zonder verdere motivatie geweigerd.

Voorwaarden

De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd dienen vóór 1 januari 2017 plaats te vinden. De aanvraag dient vóór 1 december 2016 bij de gemeente te zijn ingediend. Voor het overige is de aanvraag voor een eenmalige subsidie nauwelijks gebonden aan formaliteiten.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.

 

InbekersVeilig Son en Breugel

Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

Tip van de week!

Barbecue bij de buren? Sluit uw deuren en ramen goed af. Inbrekers profiteren van slecht afgesloten woningen.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2017 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son een Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2017 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2016 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499­ – 491 410.

Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 4 t/m 8 juli 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 22 juni 2016 – Amstellaan 30, 5691 HE – plaatsen dakkapel voor­ en achterzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 22 juni 2016 – Kanaaldijk Zuid ongenummerd, verzwaren hoofdleiding langs Wilhelminakanaal (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 31 mei 2016 – Jufferlaan 26, kavel D10 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 22 juni 2016 – Rubenstraat 13, 5691 EC ­ kappen van een fijnspar linksachter in tuin (KAPPEN)
 • 22 juni 2016 – Rooijseweg ­ kappen van meerdere laanbomen in berm Rooijseweg vanwege de reconstructie plannen (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het houden van een jaarmarkt in het centrum van Son en Breugel op 4 september 2016.

Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­ Hertogenbosch.

 

Gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” met bijbehorende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken overeenkomstig artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf donderdag 30 juni 2016 tot en met donderdag 11 augustus 2016 voor een ieder in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 ter inzage liggen:

 • het vastgestelde bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive”;
 • de omgevingsvergunning nummer S­HZ­2015­0227/16.0001617.

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” is ook te raadplegen via de website van de gemeente of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” heeft betrekking op het bouwen van een nieuw bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 te Son en Breugel. De raad heeft in de vergadering van 16 juni 2016 het bestemmingsplan “Ekkersrijt; Prodrive” vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Bij besluit van 21 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders de bijbehorende omgevingsvergunning nummer S­HZ­2015­0227/16.0001617 verleend. Hiermee wordt de nieuwbouw van het bedrijfspand op het perceel Science Park Eindhoven 5006 te Son en Breugel mogelijk gemaakt.

Coördinatieregeling

Met de gelijktijdige terinzagelegging van het vastgestelde bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, wordt toepassing gegeven aan de coördinatieregeling van paragraaf 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Hiermee is het mogelijk dat diverse procedures gezamenlijk worden doorlopen. De gemeenteraad van Son en Breugel heeft hiervoor op 12 november 2015 een besluit genomen. De bovengenoemde besluiten zijn als gevolg hiervan gecoördineerd behandeld en voorbereid.

Beroep

In de periode 01 juli 2016 tot en met 11 augustus 2016 kan beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente