Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 27

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 27 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 juli 201620.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
11 juli 201620.00 uurCommissievergadering GZOpenbaarRaadzaal
12 juli 201620.00 uurCommissievergadering BZOpenbaarRaadzaal
14 juli 201619.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

 

Mededelingen en berichten

Raads­- en commissievergaderingen

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad en twee commissievergaderingen in het gemeentehuis. De op 13 juli 2016 geplande vergadering van de commissie Algemene Zaken gaat niet door wegens de beperkte agenda voor die vergadering.

Iedere raads­ en commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 11 juli 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Vaststellen Gemeentelijk rioleringsplan 2016­-2022
 • Vaststellen Hemel­ en grondwaterverordening 2016
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Sonniuswijk 17’
 • Proces en stand van zaken gemeentelijke monumenten
 • Bestuurlijke planning derde kwartaal 2016 e.v.

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 12 juli 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Regioverslag 2014­-2015 Bestrijden voortijdig schoolverlaten, schoolverzuim, inclusief Jaarverslag leerplicht
 • Subsidie nieuwbouw scouting Dutmella
 • Presentatie “Son en Breugel Verbindt”
 • Bestuurlijke planning derde kwartaal 2016 e.v.

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 14 juli 2016, 19.00 uur

Agenda:

 • Kadernota 2016 – 2020, incl. 1e bestuursrapportage

Openbare vergaderingen

De vergadering van de raad en commissies zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de raad en commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Militaire oefening

Van 11 t/m 15 juli 2016 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in Son en Breugel. De oefening staat in het kader van de opleiding en training van verkenners. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen verkenningsopdrachten uitvoeren. Verplaatsen doen de militairen met wielvoertuigen van het type Fennek over bestaande wegen en paden.

Aan deze oefening nemen 80 personen, en 29 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.

Als er door de oefening schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030 ­ 2180413; e­mail: JVDclaims@mindef.nl.

 

Cartoon_insluiping__1_
Veilig Son en Breugel

Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

Tip van de week!

Inbrekers zijn slanker dan u denkt! Een klein open raampje is genoeg. Sluit alle ramen en deuren af als u weggaat.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 11 t/m 15 juli 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 24 juni 2016 – Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – uitbreiden pand (BOUWEN)
 • 24 juni 2016 – Beekjuffer, kavel D23 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 27 juni 2016 – Varenlaan 13, 5691 WB – asbestsanering (SLOPEN)
 • 28 juni 2016 – Houtens ongenummerd – plaatsen afrastering, veekraal, poorten en hekken (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 24 juni 2016 – Herculeslaan 6, 5694 VP – vestigen internetwinkel (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)
 • 28 juni 2016 – Apollolaan 38, 5694 WR – realiseren twee dakkapellen (BOUWEN)
 • 27 juni 2016 – Heriklaan 19, 5691 WG ­ kappen van een eik in de voortuin (KAPPEN)
 • 27 juni 2016 – Diepenbrocklaan 2, 5691 GR ­ kappen van 3 grove dennen achterzijde perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Eind 6 ter inzage

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te verlenen aan H. Swinkels voor een boomkwekerij en varkenshouderij aan Eind 6 te Son en Breugel.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 5 juli tot 16 augustus 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 16 augustus 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Melding besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een melding is ingekomen van H. Swinkels voor een boomkwekerij en varkenshouderij aan Eind 6 te Son en Breugel.

De melding ligt vanaf 5 juli gedurende 6 weken tot 16 augustus voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 07 juli 2016 tot en met woensdag 17 augustus 2016 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” (NL.IMRO.0848.BP401BREUGEL­ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” heeft betrekking op de realisatie van drie vrijstaande woningen (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) op de locatie Sint Genovevastraat 41 te Breugel (gemeente Son en Breugel).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Breugel; Sint Genovevastraat 41”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499 ­ 491491).


Lees meer bekendmakingen van de gemeente