Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 29

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 29 2016.Gemeente Son en Breuge

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergaderingen 7 en 14 juli 2016

De besluitenlijsten van deze raadsvergaderingen zijn te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Inzameling uit taxushaagsnoeisel in de strijd tegen kanker

Net als in 2015 ondersteunt de gemeente Son en Breugel de inzamelactie van Vergroot de Hoop. Tot 31 augustus 2016 staat op de milieustraat een container waarin taxussnoeisel verzameld wordt. Het snoeisel moet wel schoon zijn. Vang het snoeisel daarom op in zeil of plastic, anders raakt het verontreinigd met aarde en blad en is het niet meer bruikbaar.

Taxus Taxi

Ook is het dit jaar weer mogelijk om taxussnoeisel gratis op te laten halen. Deze ophaalservice aan huis met de Taxus Taxi loopt tot 16 oktober 2016 en is bedoeld voor zowel particulieren als (hoveniers)bedrijven. Maak direct na het snoeien een ophaalafspraak via het telefoonnummer 085­48 96 350. Kijk voor meer informatie op www.taxustaxi.nl of www.sonenbreugel.nl.

 

Onkruidbestrijding zonder chemische middelen nog een hele toer

Onkruidbestrijding zonder chemische middelen nog een hele toerIn het groenbeheer was het al langer verboden. Maar ook bij de onkruidbestrijding van straten en pleinen is het bij wet verboden om nog langer chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dat levert de wijkbeheerders van de gemeenten een aantal uitdagingen op.

Milieuvriendelijkere manieren om onkruid te bestrijden blijken minder effectief en ook een stuk duurder. Daar komt bij dat bij deze manieren van onkruidbestrijding het onkruid een stuk sneller terugkomt dan bij inzet van chemische middelen.

Uitproberen van nieuwe methoden

Op dit moment experimenteren de wijkteams in Son en Breugel met drie methoden van milieuvriendelijke bestrijding van onkruid: stomen met hete lucht, branden en borstelen en met mengvormen van branden met borstelen en hete lucht met borstelen.

Tot nu toe zijn de ervaringen dat de onkruidbestrijding behoorlijk meer tijd kost en dat een volledig onkruidvrije straat tot het verleden behoort. Bovendien vormen de zeer snel slijtende stalen borstels een extra kostenpost en intensief borstelen beschadigt ook het straatprofiel.

Ton Verkooijen, hoofd van de buitendienst: “We zijn er nog niet helemaal uit wat de beste methode is, we zullen ook nog eens bij de buurgemeenten gaan kijken. We moeten er in ieder geval aan wennen dat het straatbeeld door milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden toch wat minder fraai wordt, ook al is dat maar een fractie. De methodieken van branden, hete lucht en borstelen leveren nu eenmaal geen volledig onkruidvrije straten en plein op.”

Alle hulp is welkom

Een mooi straatbeeld wordt steeds meer een samenspel tussen de gemeente en de bewoners van de straat. De boodschap aan de inwoners van Son en Breugel is daarom, dat de gemeente vraagt, zoals dat ook bij gladheidsbestrijding gebeurt, dat ze het stukje voor de eigen voordeur schoon houden, in dit geval ontdoen van onkruid.

 

Cartoon_insluiping__1_Veilig Son en Breugel

Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

Tip van de week!

Woning doorluchten tijdens warme dagen? Houd zicht op open ramen en deuren, zodat er geen ongewenste gasten binnenkomen.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 25 t/m 29 juli 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 07 juli 2016 Kuyperstraat 18, 5694 CW – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 08 juli 2016 Ekkersrijt 7416, 5692 HK – plaatsen van handelsreclame (BOUWEN)
 • 11 juli 2016 Heistraat 6, 5691 CA – verbouwen pand tot appartementen (BOUWEN)
 • 11 juli 2016 Heistraat 6, 5691 CA – verbouwen pand tot appartementen (SLOPEN)
 • 13 juli 2016 Beemdstraat 26a, 5694 AK – slopen bestaande berging (SLOPEN)
 • 13 juli 2016 Beemdstraat 26a, 5694 AK – oprichten woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 11 juli 2016 Betuwepad 25, 5691 LM – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 12 juli 2016 Seinelaan 23, 5691 RA – plaatsen tuinafscheiding (BOUWEN)
 • 14 juli 2016 Science Park Eindhoven 5051, 5692 EB – plaatsen 2 reclameobjecten (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Mededeling verlenging over besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Van den Elsenstraat 3, 5694 ND – oprichten woonhuis met bijgebouwen, verdaagd tot 23 augustus 2016

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning inrichting (milieu)

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting (milieu) te verlenen aan Dortmans – Van Schijndel VOF voor het veranderen van de varkenshouderij aan de Ockhuizenweg 18 evenals het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden voor deze inrichting.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen gedurende 6 weken van 19 juli tot 30 augustus 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot 30 augustus 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Verkeersmaatregelen Jaarmarkt 2016

Het college besluit om op 4 september 2016, in verband met de Jaarmarkt, de volgende straten af te sluiten tussen 06:00 uur en 20:00 uur:

 • Nieuwstraat (vanaf de kruising met de Boslaan tot de kruising met de Antoon van de Venstraat)
 • Markt
 • Heistraat
 • Airbornestraat
 • Raadhuisplein
 • Kerkplein

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente