Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 30

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 30 2016.Gemeente Son en Breuge

Mededelingen en berichten

Openstelling gemeentehuis tijdens zomervakantie

Tijdens de zomervakantie hanteren we aangepaste openingstijden. In de periode van 1 augustus tot en met 12 augustus zijn onze openstellingstijden:

 • maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur
 • donderdag van 13.00 tot 19.00 uur

In de periode van 15 augustus tot en met 2 september vervalt ook de donderdagmiddag/avond openstelling. Een bezoek aan onze balie maakt u via onze website www.sonenbreugel.nl.

 

Afvalscheiding ook op straat

Deze zomer worden op 20 plaatsen in het openbaar gebied grote nieuwe afvalbakken geplaatst op plaatsen in de gemeente waar veel bezoekers komen. “Samen houden we Son en Breugel schoon” staat erop. Met deze duobakken (twee vulopeningen) laat de gemeente zien dat mooie vormgeving en degelijkheid goed samengaan. De capaciteit van de nieuwe duobakken is vier keer groter dan de huidige bakken.

Samen verantwoordelijk

Door de twee compartimenten kan het publiek ook in het openbaar gebied afval scheiden. ‘Het gaat erom dat iedereen straks de bedoeling van de duobakken goed weet’, zeg wethouder Visser. ‘Bakken plaatsen is mooi, maar het gaat ook om het juiste gebruik ervan. Alleen samen houden we Son en Breugel schoon’.

Deze afvalscheiding is gericht op het apart inzamelen van plastic, metaal en drankenkartons (PMD). Wethouder Visser: ‘De term “PMD” kennen de mensen al van thuis, waar we sinds twee jaar plastics, metalen en drankkartons gescheiden van ander huishoudelijk afval aan huis ophalen. Dat is erg waardevol recyclemateriaal. De meeste mensen associëren de kleur oranje al met deze afvalstroom’.

Grijs en oranje

Huishoudens scheiden al meer stromen afval van elkaar (PMD, papier, GFT, glas etc.). In het openbare gebied beperkt de gemeente zich voorlopig tot twee stromen: restafval en PMD. Dat betekent dat frietbakjes, blikjes, drankpakjes allemaal in de oranje bak van PMD mogen, de rest in de grijze inwerpopening van ‘restafval’.

Veilig voor dieren

De nieuwe afvalbakken lossen nog een ander probleem op. Afval rond openbare afvalbakken komt vaak niet door slordige mensen die hun afval ernaast gooien, maar door vogels het afval uit de bakken trekken. De nieuwe bakken zijn zo ontwikkeld dat kraaien niet bij de inhoud kunnen komen om het eruit te trekken.

 

Tweede ontsluiting Ekkersrijt opgenomen in Bereikbaarheidsagenda

College wil in het vervolgtraject de krachten bundelen

Het college van Son en Breugel is verheugd over het feit dat de tweede ontsluiting van het bedrijventerrein Ekkersrijt via de Kennedylaan is opgenomen in de Bereikbaarheidsagenda “Brainport Duurzaam Slim Verbonden”, van de regio ZuidoostBrabant. Het college wil gaan bewerkstelligen dat in het vervolgtraject alle belangrijke stakeholders, inclusief de ondernemers op Ekkersrijt, hun krachten gaan bundelen, om er voor te zorgen dat de tweede ontsluiting ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Met name de ondernemers kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces vanwege hun directe betrokkenheid bij nut en noodzaak van de aansluiting.

Verbeteren bereikbaarheid Ekkersrijt

Deze tweede aansluiting is van groot belang voor het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Verbetering van de bereikbaarheid is van direct belang voor alle bedrijven, toeleveranciers, werkgevers, werknemers en klanten op het gehele bedrijventerrein. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat de Ruit om Eindhoven niet doorging, heeft het college er bij de provincie en binnen de Metropoolregio op aangedrongen dat de bedrijventerrein Ekkersrijt toch een tweede aansluiting krijgt op de A50.

Regiobrede bereikbaarheidsagenda

De 21 regiogemeenten hebben samen met de gemeente Veghel en een groot aantal samenwerkingspartners de Bereikbaarheidsagenda opgesteld. De hele regio is bekeken en er zijn samenhangende maatregelpakketten voor de komende 15 jaar samengesteld. Doel van de Bereikbaarheidsagenda is de regio Zuidoost-Brabant leefbaar én bereikbaar houden voor inwoners, werknemers, bezoekers, het bedrijfsleven en de vervoerders. Het pakket maatregelen in de Bereikbaarheidsagenda moet de knelpunten rond mobiliteit en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant oplossen én tegelijk de regionale ambities versterken voor een innovatieve economie, een leefbare en gezonde omgeving, een samenbindende maatschappij en intensieve regionale samenwerking.

 

Veilig Son en Breugel

Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

TVeilig social media gebruiip van de week!

Op vakantie? Laat op social media niet weten dat u weg bent. Inbrekers maken ook gebruik van Twitter en Facebook.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 1 t/m 5 augustus 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 14 juli 2016 Buntlaan 6, 5691 WX – gedeeltelijk slopen woonhuis (SLOPEN)
 • 14 juli 2016 Buntlaan 6, 5691 WX – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 15 juli 2016 Ockhuizenweg 22, 5691 PK – bouwen pluimveestal (BOUWEN)
 • 17 juli 2016 Piet Heinlaan 103, 5694 CB – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 20 juli 2016 Houtens ongenummerd – aanleggen rolstoelpad (WEG AANLEGGEN OF VERANDEREN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

 

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

 • 14 juli 2016 Ekkersrijt 1509, 5692 AN – uitbreiding terrein (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 15 juli 2016 Bosgebied West – plaatsen van diverse bouwwerken en het uitvoeren van diverse werkzaamheden (BOUWEN / WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN / HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RO)
 • 19 juli 2016 Kanaaldijk Zuid ongenummerd, verzwaren hoofdleiding langs Wilhelminakanaal (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 21 juli 2016 Bijenlaan 17, 5692 VA wijzigen omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (BOUWEN)
 • 21 juli 2016 Ekkersrijt 7416, 5692 HK – plaatsen gevelreclame (BOUWEN)
 • 21 juli 2016 Amstellaan 30, 5691 HE – plaatsen 2 dakkapellen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Omgevingsvergunning milieu ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu hebben verleend aan Van Eck Bedrijfshygiëne B.V. voor een inrichting gelegen aan Sonniuswijk 4345 te Son.

Het betreft een vergunning voor het oprichten en het in werking hebben (oprichtingsvergunning), als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo), van een inrichting ter bestrijding van ongedierte.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 26 juli tot en met 6 september 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Bezwaarprodecure

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘sHertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente