Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 33

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 33 2016.Gemeente Son en Breuge

Mededelingen en berichten

Volgende week geen gemeentepagina

Vanwege de zomervakantie verschijnt er in week 34 geen gemeentepagina.

Bekendmakingen schuiven door naar een volgende week, zodat u geen publicaties zult missen. In uitzonderlijke gevallen, bij onvoorziene en urgente situaties, zullen we een officiële bekendmaking plaatsen in het Eindhovens Dagblad.

 

Openstelling gemeentehuis tijdens zomervakantie

Tijdens de zomervakantie hanteren we aangepaste openingstijden. In de periode van 15 augustus tot en met 2 september zijn onze openstellingstijden:

 • maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur

In deze periode is er geen middag­-/avondopenstelling. Een bezoek aan onze balies maakt u via onze website www.sonenbreugel.nl.

 

Wekelijks open spreekuur college

Spreekuur met Hans Gaillard en Kees Vortman

Met ingang van 31 augustus wordt het wekelijks open spreekuur van het college uitgebreid. Wethouder Kees Vortman start op die datum tussen 17.00 en 18.00 uur met een wekelijks spreekuur in De Boerderij in Breugel. Op woensdag 4 september start burgemeester Hans Gaillard weer met zijn wekelijkse open spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur in het gemeentehuis.

Wat kunt u verwachten?

Iedere woensdag kunt u persoonlijk met Hans Gaillard of Kees Vortman spreken. Per gesprek wordt maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo’n gesprek kunt u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met een lid van het college van gedachten te wisselen.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs ­ in verband met de planning van de agenda ­ dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 


Toekomst voor de intensieve veehouderij in Son en Breugel

Ontwikkeling van de intensieve veehouderij in Noord­Brabant roept emoties op. Op 2 augustus 2016 heeft het college van B&W van Son en Breugel een beslissing genomen naar aanleiding van het rapport Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO). Een besluit met duidelijke kaders wat echter door verkeerde interpretatie in de media op weerstand stuitte binnen de ZLTO en dus een verkeerde situatie schetste van de praktijk.

Reden voor wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen en ZLTO afdeling Dommelland om met elkaar om tafel te gaan zitten. Het bewuste collegebesluit betrof:

 1. Nieuwe vergunningaanvragen voor varkens­ en pluimveehouderijen met een verhoogd gezondheidsrisico in afwachting van de resultaten van de vervolgonderzoeken aan te houden;
 2. Vergunningaanvragen waarbij sprake is van een afname van de emissies van geur en fijnstof volgens de reguliere procedure in behandeling te nemen;
 3. Offertes op te vragen om:
  1. De huidige geur­ en fijnstof situatie voor de in Son en Breugel en op zuidelijk grondgebied van Sint­-Oedenrode gelegen veehouderijen, inclusief de cumulatieve effecten als gevolg van vlieg­, en wegverkeer en industriële emissies, voor Son en Breugel in beeld te brengen;
  2. Een indicatieve risicokaart endotoxinen van de veehouderijen op te stellen.
 4. Hierover contact te leggen met Sint­Oedenrode voor afstemming aanpak.

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben met het besluit de eigen organisatie en de Omgevingsdienst Zuidoost­Brabant (ODZOB), die de vergunningaanvragen technisch­inhoudelijk beoordeelt­ een handreiking geboden hoe in afwachting van de resultaten van de vervolgonderzoeken van het RIVM om te gaan met nieuwe vergunningaanvragen voor de pluimvee­ en varkenshouderijen. Dat schept duidelijkheid naar de ondernemers.

De provincie ziet in de rapporten voldoende aanleiding om maatregelen te treffen. Het belang van het terugdringen van de emissies van fijn stof, endotoxinen en ammoniak is in ieder geval iets wat ondubbelzinnig naar voren komt uit de onderzoeken. Dat blijkt uit een recente brief van de provincie aan alle Brabantse gemeenten. Hierin adviseert zij de colleges om als eerste stap het gesprek aan te gaan met de ondernemer over de aanvraag en de RIVM­rapporten bij relevante aanvragen hierin te betrekken. Zowel de ZLTO als gemeente zien de noodzaak dat de emissies omlaag gaan indien dit in het belang van de gezondheid van de omwonenden als de veehouders zelf is.

Het college heeft met het recente besluit geheel in lijn met de oproep van de provincie gehandeld door de ondernemers die onlangs een aanvraag hebben ingediend daags na het besluit te informeren. Eén van deze aanvragen kan gewoon doorgang vinden aangezien de emissies van het bedrijf niet toenemen. Het andere bedrijf is door de gemeente een overleg aangeboden over mogelijke oplossingen.

ZLTO afdeling Dommelland waardeert dat de gemeente direct geschakeld heeft met de betreffende ondernemers. Duidelijkheid en toekomstperspectief zijn belangrijk voor ondernemers om stappen te kunnen blijven zetten. Uitkomsten van het VGO rapport moeten in een breder spectrum worden geplaatst t.o.v. de uitstoot van secundaire fijnstof welke vanuit (inter)nationale schaal over Noord­Brabant uitwaait. Door technische ontwikkeling kan, en wordt, een groot gedeelte van de emissie reeds opgevangen. Hier liggen tevens nog mogelijkheden om ondernemerschap en ontwikkeling de ruimte te geven en een toename van emissies te voorkomen.

Gaat de intensieve veehouderij in Son en Breugel op slot? Volgens beide partijen niet. Ondernemers moeten kansen blijven krijgen om stappen te kunnen zetten binnen de wettelijke kaders welke er zijn. Dat vraagt om maatwerk in de visie van de gemeente. De gemeente wil het VGO­onderzoek niet aangrijpen om een discussie te starten over dierenaantallen. Een bedrijf kan ook met meer dieren ruimte geven aan het ondernemerschap zonder dat de emissies hoeven toe te nemen (of zelfs afnemen) en werkgelegenheid en dierenwelzijn zelfs verbeteren.

De gemeente en de ZLTO hebben naar elkaar opnieuw uitgesproken om in overleg te blijven over een leefbaar buitengebied van Son en Breugel waarin ook de ondernemers toekomstperspectief behouden.

ZLTO Afdeling Dommelland – Nol van Rijssel, voorzitter

Gemeente Son en Breugel – Tom van den Nieuwenhuijzen, portefeuillehouder milieu & landbouw


 

Loslopende honden

Ooit stond hondenpoep nummer één op de lijst waar mensen zich aan ergeren. Gelukkig ruimen de verreweg de meeste hondenbezitters in Son en Breugel de hondenpoep op.

De laatste tijd krijgen we echter weer meer meldingen over het los laten lopen van honden. De Boa’s gaan in de komende periode de controle op loslopende honden verstevigen. Overtreders riskeren een boete van € 90.

Hondenbezitters betalen in Son en Breugel geen hondenbelasting, omdat we ervan uit gaan dat zij zich aan de spelregels houden die overlast voorkomen: door hondenpoep op te ruimen en honden aan te lijnen. De spelregels over het loslopen zijn duidelijk en brengen wij graag nogmaals onder uw aandacht.

Waar krijgen de honden de ruimte?

Honden hebben beweging nodig. Ze willen rennen, graven, snuffelen en ravotten. Maar uw hond los laten lopen kan en mag niet overal in Son en Breugel. Anderen ervaren loslopende honden soms als hinderlijk. Ook kan uw hond het verkeer en zichzelf in gevaar brengen.

In Son en Breugel zijn drie gebieden aangewezen waar uw hond wél los mag lopen:

 • het bosgebied tussen de Bestseweg en de Gentiaanlaan (o.a. Geuzenberg);
 • het buitengebied van Son (o.a. Sonniuswijk). Let op: Sonniuspark is geen buitengebied (behalve op de geluidswal);
 • het buitengebied van Breugel (o.a. Olen).

De wandel­ en fietspaden rond het Oud Meer zijn geen losloopgebied !

In de losloopgebieden geldt wel: minimaal één begeleider per maximaal drie loslopende honden. Deze regel is ingesteld omdat andere hondeneigenaren en wandelaars zich onveilig voelen in de nabijheid van grote groepen loslopende honden met weinig begeleiders. Eigenaren van loslopende honden buiten deze losloopgebieden riskeren een boete van € 90.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2016, tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de burger niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. En uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 0900-8844 of voor spoed door te bellen naar 112.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 5 september is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden: maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 ­tot 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 ­tot 19.00 uur.

 

Veilig Son en BreugelVeilig Son en Breugel

Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

Tip van de week!

Buren op vakantie? Let extra op verdachte situaties! Toch onverwacht ’s­ nachts iemand in hun huis? Bel 112!

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Militaire oefening

Van 24 en 25 augustus 2016 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in Son en Breugel. Deze oefening wordt gehouden in het kader van de training van infanteristen. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich te voet zullen verplaatsen, zij doen dit vooral op bestaande wegen en paden, ook zal er op bepaalde plekken worden haltgehouden. Te allen tijde zal men er voor waken dat het gewone verkeer hier hinder van ondervindt.

Aan deze oefening nemen 20 personen en 3 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. De oefenende troepen staan onder leiding van Commandant 17 Pantserinfanteriebataljon uit Oirschot.

Als er door de oefening schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030 – 2180413; e­ mail; JVDclaims@mindef.nl.

 

Behoefte aan extra inkomsten voor uw vereniging?

Doe dan mee aan de Grote Clubactie

Wat is de Grote Clubactie?

De Grote Clubactie bouwt al meer dan 43 jaar mee aan een gezond verenigingsleven in Nederland. Dit doet zij door het genereren van inkomsten, waarbij ledenparticipatie voorop staat. Bijna iedere vereniging kan extra geld goed gebruiken. Materialen zijn aan vervanging toe of er staat een jubileum voor de deur. Door loten te verkopen via de Grote Clubactie, halen bijna 6.000 verenigingen ieder jaar eenvoudig tussen de € 1.000,­ en 12.000,­ op om deze doelen te realiseren.

Hoe werkt het?

De Grote Clubactie faciliteert verenigingen in het genereren van extra inkomsten. Dat doen ze door middel van een loterij. Leden van verenigingen verkopen loten à € 3,­ per stuk, waarvan 80% direct naar de clubkas gaat. De resterende 20% gaat naar onder meer prijzen en de organisatie van de loterij. Op deze manier steunen lotenkopers de vereniging, maar maken ze ook nog eens kans op fantastische prijzen!

De Grote Clubactie start dit jaar op zaterdag 1 oktober.

Ook meedoen?

Wilt u dit jaar ook meedoen? Kijk dan op de website van de Grote Clubactie voor meer informatie.

De stichting heeft ook een Stappenplan ontwikkeld, waarmee u nog meer kans heeft op een hoge opbrengst. U kunt dit stappenplan downloaden op www.clubaktie.nl/toolkit. Op de website https://clubactie.nl/home vindt u nog meer bruikbare informatie rondom de Grote Clubactie.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 22 t/m 26 augustus 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Ophaalschema 29 augustus t/m 2 september 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 22 juli 2016 – Peellaan 69, 5691 LK – plaatsen van een dakkapel (BOUWEN)
 • 28 juli 2016 – Zandstraat 32, 5691 CE – oprichten van een woonhuis (BOUWEN)
 • 28 juli 2016 – Zandstraat 32, 5691 CE – kappen van bomen (KAPPEN)
 • 28 juli 2016 – Kanaaldijk­Noord 4 t/m 7 en Nieuwstraat 81 t/m 85, 5691 NM en 5691 AB ­ oprichten van appartementengebouwen met parkeergarage (BOUWEN)
 • 29 juli 2016 – Bijenlaan 3 t/m 33, 5692 VA – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 16 halfvrijstaande woningen (fase 4) (BOUWEN)
 • 29 juli 2016 – Honingbij 1a t/m 1f / Honingbij 2, Sonniuspark – wijzigen omgevingsvergunning voor het oprichten van 6 aaneengebouwde woningen en 1 vrijstaande woning (fase 5) (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 2 augustus 2016 – Ruysdaelstraat 2, 5691 EA – tijdelijk brandveilig gebruiken van basisschool ‘de Sonnewijzer’, (brandveilig gebruik)
 • 3 augustus 2016 – Science Park Eindhoven 5129 (5127), 5692 ED – wijzigen van de bouwvergunning met nummer 20080123/10.0011069 d.d. 6 juli 2010, oprichten van het kantoorpand (bouwen en afwijken)
 • 5 augustus 2016 – Bisonlaan 1 5691 GC ­ kappen van 3 eiken (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning geweigerd voor onderstaande plannen. Deze weigeringen zijn verzonden op:

 • 28 juli 2016 – Ekkersrijt 3102, 5692 CC – tijdelijk plaatsen containers (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementen

Verleende vergunningen

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de volgende evenementen:

 • Jaarmarkttoernooi jeu de boules wedstrijden La Ferme Boel op zondag 4 september 2016 in het centrum van Son.
 • Kindervakantiespelweek Son vanaf 29 augustus 2016 tot en met 2 september 2016 op diverse plaatsen in Son en Breugel.
 • Kindervakantieweek Breugel van 22 augustus 2016 tot en met 26 augustus 2016 op diverse plekken in Son en Breugel.
 • Oktoberfeest­markt op zondag 9 oktober 2016 in het centrum van Son.
 • Towerfestival.op 11 september 2016 op het Kerkplein in het centrum van Son.

Tijdelijke verkeersmaatregel tijdens Towerfestival

Voor een goed en veilig verloop van het openlucht muziekfestival is besloten tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen op 11 september 2016 van 10:00 uur tot 24:00 uur. Het weggedeelte gesitueerd tussen het Kerkplein en de achterzijde van Markt 9 mag worden afgesloten voor doorgaand verkeer met ingang van 9 september 2016. Dit betreft het weggedeelte gesitueerd tot aan aansluiting met de Torenstraat en de aansluiting met de Nieuwstraat. De tijdelijke afsluiting wordt aangegeven met bebording.

Als u het niet eens bent met bovengenoemde besluiten, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de burgemeester voor de evenementen en naar burgemeester en wethouders voor de tijdelijke verkeersmaatregel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s­Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente