Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 36

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 36 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 september 201609.00 uur – 10.00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
7 september 201617.00 uur – 18.00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
7 september 201620.00 uur – 22.00 uurVoorlichtingsavond centrum SonOpenbaarRaadzaal
8 september 201620.00 uurRaadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
12 september 201620.00 uurCommissievergadering GZ (voortzetting op 19 september)OpenbaarRaadzaal
13 september 201620.00 uurCommissievergadering BZ (voortzetting op 20 september)OpenbaarRaadzaal
14 september 201620.00 uurCommissievergadering AZOpenbaarRaadzaal
16 september 201614.15 uur – 14.30 uurHerdenking Airborne VriendenOpenbaarMonument Europalaan

 

Mededelingen en berichten

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De commissievergaderingen GZ en BZ worden op een later tijdstip vervolgd (zie agenda).

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken

Datum en tijdstip: maandag 12 september 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Beleidsnota Duurzaamheid
 • Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2016­2020
 • Vaststellen Hemel­ en grondwaterverordening 2016
 • Notitie verduurzamen openbare verlichting
 • Inventarisatie fietsnetwerk
 • Voortgang Bosgebied­West

Maandag 19 september 2016, 20.00 uur

 • Kredietverstrekking omgekeerd inzamelen
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Landgoed Oolen”
 • Herontwikkeling voormalige Aldi­locatie e.o. inclusief herontwikkeling locatie hoek Planetenlaan­/Piet Heinlaan

Commissie Burgerzaken

Datum en tijdstip: dinsdag 13 september 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Rapportages onderzoek cliëntervaring CMD
 • Presentatie GGD m.b.t. e­book Gezondheid Verbindt
 • Rapportage kwartiermaker Dagbesteding Nieuwe Stijl
 • Tussenevaluatie Beheersplan CMD/control transities

Dinsdag 20 september 2016: 20.00 uur:

 • Hulp bij het huishouden

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: woensdag 14 september 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Zienswijze onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio Eindhoven
 • 1e bestuursrapportage en 4e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei
 • Beoordeling uitgaven raadsfracties 2015
 • Restauratie Oude Raadhuis en Kerktoren
 • Bestuurlijke toekomst
 • Vergaderschema 2017 raads­ en commissievergaderingen
 • Bestuurlijke planning 3e kwartaal 2016

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

De volgende stap naar minder restafval in Son en Breugel

Son en Breugel komt met de introductie van omgekeerd inzamelen weer een stap dichterbij het streven naar 5% restafval in 2020. Bij het omgekeerd inzamelen moet het restafval worden weggebracht naar ondergrondse containers en wordt de papiercontainer geïntroduceerd.

Krediet voor voorbereiding invoering

Het college vraagt de raad om een krediet om de invoering van het omgekeerd inzamelen en de introductie van de papiercontainer voor te bereiden. In ’t Zand wordt al bij 443 huishoudens op basis van het principe omgekeerd inzamelen ingezameld. Daarbij wordt voor het inzamelen van restafval gebruik gemaakt van wegende ondergrondse containers. Vanwege de aanschaf van ondergrondse containers voor de hele gemeente vraagt het college aan de raad een krediet van € 465.000. Door de restcontainer te gebruiken als papiercontainer wordt veel geld bespaard en hoeft het papier niet meer los aan straat gezet te worden. De streefdatum voor de invoering is 1 januari 2017.

 

Omgekeerd inzamelen in de praktijk

Op hoofdlijnen houdt omgekeerd inzamelen in Son en Breugel het volgende in:

 • Restafval wordt in de bebouwde kom ingezameld met ondergrondse containers:
  • hoogbouw geen wegende ondergrondse containers (behoud van bestaande ondergrondse containers, zonder weegunit)
  • laagbouw wegende ondergrondse containers
  • loopafstand naar ondergrondse containers maximaal 200 meter (uitzonderingsmogelijkheid in overleg met betrokken bewoners op basis van doelmatigheid
 • Restafval wordt in het buitengebied ingezameld met minicontainers 1 maal per 4 weken
 • Oud papier en karton wordt 1 maal per 4 weken in heel Son en Breugel ingezameld met minicontainers:
  • Binnen de bebouwde kom met de huidige grijze minicontainer (maatwerkoplossing hoogbouw)
  • Buiten de bebouwde kom met de nieuwe minicontainer (met blauwe deksel)
 • GFT(E) blijft op basis van huidige frequentie ingezameld worden (gemiddeld 48 maal per jaar)
 • PMD blijft wekelijks ingezameld in transparante zakken gemaakt van gerecycled kunststof

Voorgeschiedenis

Son en Breugel is een van de initiatiefnemers en een van de ondertekenaars van het Afvalmanifest waarin de doelstelling is neergelegd van nog maar 5 % restafval in 2020. Het college verwacht dat dat met omgekeerd inzamelen de hoeveel restafval per inwoner van 115 kg naar 70 kg gaat, net zo als in ‘t Zand. In december 2015 is de commissie GZ geïnformeerd over het principebesluit van het college om omgekeerd inzamelen in te voeren in de gemeente Son en Breugel.

Specifieke doelgroepen en communicatie

Bij de voorbereiding van de uitvoering en de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen (o.a. locatie containers en maatwerkoplossingen) gaat de gemeente specifieke doelgroepen betrekken, zoals de Seniorenraad, ouderverenigingen en gehandicaptenorganisaties. Op het moment dat de definitieve invoeringsdatum bekend is en duidelijk is welke consequenties het omgekeerd inzamelen precies heeft, start de gemeente een uitgebreide communicatie­ campagne.

 

Duurzaamheid: Son en Breugel gaat ambities waar maken!

Het college van Son en Breugel gaat tempo maken om de ambities uit de nieuwe beleidsnota Duurzaamheid en met name de klimaatdoelstellingen waar te gaan maken.

Son en Breugel wil de samenwerking in de regio op dit terrein stimuleren en vooral zelf het goede voorbeeld geven. Praktisch betekent dit onder andere dat het college extra geld wil inzetten, een kwartiermaker gaat aanstellen, een CO2 begroting gaat ontwikkelen, en anders en projectmatiger gaat werken, Daarnaast wil de gemeente ook met de bedrijven op Ekkersrijt aan de slag om een Greendeal op te stellen en inwoners stimuleren om zelf ook hun woningen duurzamer te maken.

Samenwerking

De gemeente is zich er van bewust dat ze die ambities niet alleen kunnen waarmaken, maar dat het een samenspel is tussen inwoners, gemeenten, andere overheden, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Iedere partij heeft een eigen belang, rol en verantwoordelijkheid, maar de gemeente wil hierin graag een regiorol nemen.

Ambities

In de beleidsnota Duurzaamheid zijn een aantal ambities vastgelegd. Dit zijn de stippen op de horizon, waar Son en Breugel in de komende jaren naar toe wil werken:

Energie en Klimaat:

 • Gemeenschap Son en Breugel klimaatneutraal in 2030
 • Gemeentelijke organisatie klimaatneutraal in 2020

Materiaaltransitie: 

 • 5% restafval in 2020 / 35 kg restafval per inwoner in 2020

Biodiversiteit:

 • Het behoud en creëren van groene buffers en verbetering van de rijkdom aan planten en diersoorten in Son en Breugel

Milieu:

 • Het voorkomen van bodemverontreinigingen en het optimaliseren van grondstromen, het voorkomen van verdroging en waterverontreinigingen, het voorkomen van luchtverontreiniging en geuroverlast, het voorkomen van geluidshinder en het voorkomen van onacceptabele situaties met betrekking tot externe veiligheid en volksgezondheid;

Uitvoering

Om die ambities waar te gaan maken gaat de gemeente de komende tijd kleine en grote stappen zetten. Een aantal stappen worden al op korte termijn gezet zoals het verledden van de openbare verlichting, de introductie van omgekeerd inzamelen en de papiercontainer en het onderzoek naar de effecten van de emissies bij Veehouderijen. Binnen de organisatie van Son en Breugel zal met name ingezet worden om de ambtelijke organisatie in 2020 klimaatneutraal te maken.

Planning

De nieuwe nota wordt behandeld in de commissievergadering van 12 september 2016 en raadsvergadering van 6 oktober 2016. De nieuwe nota vervangt de beleidsnota Milieu en Duurzaamheid 2012­-2015 en heeft een looptijd van 2016-2030.

 

Herdenking Vereniging van Airborne Vrienden

AirborneDe Vereniging van Airborne Vrienden legt op vrijdag 16 september a.s. bloemstukken bij monumenten in de Corridor­gemeenten. Zij herdenken en eren hiermee de soldaten van de 101ste Airborne Divisie, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Rond 14.15 uur ontvangt burgemeester Hans Gaillard het gezelschap bij het monument aan de vijver (Europalaan) in Son en Breugel en vindt er een korte ceremonie plaats. Een afgevaardigde van de Ambassade van de Verenigde Staten, de Veteranen en de jeugd van Son en Breugel, de Commandovereniging Zuid­-Oost Brabant en een vertegenwoordiger van KOVOM zullen ook een bloemenhulde brengen.

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

 

Uitnodiging voorlichtingsavond Centrum Son

Op 7 september a.s. om 20.00 uur blikken we in het Raadzaal van het gemeentehuis kort terug op het besluitvormingsproces tot nu toe, maar vooral vooruit op wat ons te wachten staat.

Ook stellen we het bouwteam van het MFA voor, onder leiding van architect Thomas Rau. Rau krijgt een belangrijke rol. Zijn enthousiasme en visie op bouwen zijn aanstekelijk, daar kijken we dus écht naar uit!
In het najaar wordt ook meer bekend over het ontwerpteam dat het Gemeentehuis onder handen neemt.

Iedereen is van harte welkom bij deze bijeenkomst. Graag even aanmelden via communicatie@sonenbreugel.nl.

 

Veilig Son en Breugel

image_030420151529Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

Tip van de week!

Inbrekers op het verkeerde been? Laat de lampen branden als u weg bent.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Spreekuur college B & W

Met ingang van 7 september hervat burgemeester Hans Gaillard zijn spreekuur in het gemeentehuis. Wethouder Kees Vortman houdt sinds vorige week wekelijks een open spreekuur in De Boerderij.

Wat kunt u verwachten?

Iedere woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u persoonlijk met Kees Vortman spreken. Per gesprek wordt maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo’n gesprek kunt u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met een lid van het college van gedachten te wisselen.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs ­ in verband met de planning van de agenda ­ dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 406 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met wethouder Vortman is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijkt hij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Burendag

Burendag logo 2016Op 24 september is het Nationale Burendag, maar in Son en Breugel is het de hele maand september Burendag. Organiseer een buurtactiviteit met minimaal acht deelnemers en vraag een gratis Houwen’s vlaai aan.

Afgelopen jaar heeft Son en Breugel Verbindt de LEVgroep succesvol ondersteunt bij het organiseren van een Burendag. Ook dit
jaar stellen zij hun website weer open voor het aanmelden van een activiteit op een van de buurtpleinen.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.sonenbreugelverbindt.nl/burendag of mail info@sonenbreugelverbindt.nl. Of neem contact op met Michelle Driessen van de LEVgroep/CMD, michelle.driessen@levgroep.nl, 06 ­ 14 46 59 37.

 

Achteruitgang Oase

Het college van B en W van Son en Breugel heeft besloten een extra pad in Vroonhoven aan te leggen voor de ontsluiting van de achteruitgang van Jongerencentrum Oase. Om te voorkomen dat de jongeren de begraafplaats op gaan, wordt langs het pad aan de zijde van de begraafplaats een haag geplaatst. Met de aanleg van dit pad en de haag komt het college tegemoet aan een gezamenlijke wens van Oase en de omwonenden.

Vermindering overlast

De ingang van Jongerencentrum Oase ligt aan een doodlopende steeg die loopt van de Dommelstraat tot aan Vroonhoven. Wanneer jongeren Oase ’s avonds via deze steeg verlaten zorgt dit voor overlast voor met name de direct omwonenden. De in­ en uitgang is in het verleden verplaatst naar de achterkant (Vroonhoven) en dit heeft de overlast verminderd. Bij de herinrichting van Vroonhoven is deze uitgang echter weer verdwenen. Oase en de omwonenden hebben de gemeente verzocht het oude pad te herstellen.

Planning en kosten

De planning is om het pad begin september aan te leggen. Zolang de haag nog niet volgroeid is worden tijdelijk dranghekken geplaatst. Wanneer de haag voldoende gegroeid is worden de hekken verwijderd. De kosten van de aanleg bedragen € 5.250,­.

 

Eigen bedrijf beginnen of startend ondernemer?

De gemeenten Son en Breugel, Geldrop­Mierlo en Nuenen organiseren samen een informatieavond voor iedereen die de ambitie heeft een bedrijf te beginnen, of sinds kort ondernemer is. U bent van harte welkom op 27 september vanaf 19.00 uur in Het Klooster in Nuenen.Uitnodiging Startersbijeenkomst Voorkant

Op een laagdrempelige manier worden allerlei aspecten van het beginnen van een eigen bedrijf toegelicht. Verschillende sprekers en workshops maken het een interessante leerzame avond die bovendien erg zinvol is om uw netwerk te vergroten.Uitnodiging Startersbijeenkomst Achterkant

Wilt u meer informatie of u meteen aanmelden voor deze gratis bijeenkomst? Stuur een mail naar startendeondernemers@sonenbreugel.nl.
Uitnodiging startersbijeenkomst klein

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 12 t/m 16 september 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 16 augustus 2016 – Brouwerskampweg 5, 5691 PN – deel huidige stallen slopen en het bouwen van een nieuwe pluimveestal (BOUWEN / MILIEU)
 • 24 augustus 2016 – Lupinelaan 4, 5691 WD – asbestsanering (SLOPEN)
 • 30 augustus 2016 – 5694 WP – plaatsen dakkapel (BOUWEN)
 • 30 augustus 2016 – Van Gentlaan 16 t/m 22 en 44 t/m 64, 5694 SE – asbestsanering (SLOPEN)
 • 31 augustus 2016 – Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB – verplaatsen/vernieuwen drietal vlaggenmasten (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Bekendmaking anterieure overeenkomst “Oranjetip”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met woonstichting ‘thuis.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen herontwikkeling van negen woonwagenstandplaatsen tot een woningbouwlocatie met zestien woningen op het terrein aan de Oranjetip te Son en Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 8 september 2016 tot en met woensdag 19 oktober 2016 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook te raadplegen via de website van de gemeente.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Bekendmaking anterieure overeenkomst “Sint Genovevastraat 41”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Woonveste Bouw & Vastgoed B.V.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen herontwikkeling van de voormalige bakker met woonhuis tot drie vrijstaande woningen op het terrein aan de Sint Genovevastraat 41 te Son en Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 8 september 2016 tot en met woensdag 19 oktober 2016 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook te raadplegen via de website van de gemeente.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Evenementenvergunning Market Garden 2016

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het 3 daagse evenement Market Garden 2016 op 16 en 17 en 18 september op het Oranjeveld re­enactment kamp en op drie kleinere locaties: hefbrug Wilhelminakanaal, tegen bosrand op het veldje aan de Leeuweriklaan en bij het Oude Raadhuis op de Markt in Son en Breugel.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbenden schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, een gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente