Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 37

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 37 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
14 september 201609:00 uur – 10:00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
14 september 201617:00 uur – 18:00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
16 september 201614.15 uur – 14.30 uurHerdenking Airborne VriendenOpenbaarMonument Europalaan
19 september 201614:30 uurMonumentencommissieOpenbaarRaadzaal
21 september 201620:00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
27 september 201619:00 uur – 22:00 uurStartersbijeenkomstOpenbaarKlooster, Nuenen
28 september 201619.30 uur – 21.00 uurAlzheimer Café B.O.SOpenbaar’t Zandt, Oirschot

 

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 8 september 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499 ­- 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl

 

Commissievergadering

Volgende week is er een vergadering van de commissie Algemene Zaken in het gemeentehuis.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: woensdag 21 september 2016, 20.00 uur

Agenda:

  • Zienswijze onderzoeksvraagstelling evaluatie Metropoolregio Eindhoven
  • 1e bestuursrapportage en 4e begrotingswijziging Dienst Dommelvallei
  • Beoordeling uitgaven raadsfracties 2015
  • Restauratie Oude Raadhuis en Kerktoren
  • Bestuurlijke toekomst
  • Vergaderschema 2017 raads­ en commissievergaderingen
  • Bestuurlijke planning 3e kwartaal 2016

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissie is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de commissie heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Son en Breugel herziet beleid Huishoudelijke Hulp

Son en Breugel gaat, naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) haar beleid over huishoudelijke hulp aanpassen. De CRvB stelt in zijn uitspraak in drie zaken, die in andere gemeenten waren aangespannen, dat huishoudelijk hulp onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 valt. Het college wil snel en adequaat duidelijkheid scheppen voor de inwoners die te maken hebben met de gevolgen van deze uitspraak. De gemeente streeft er naar om met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd beleid in te laten gaan. Tot die tijd worden tijdelijke maatregelen getroffen.

Consequenties uitspraak

Als gevolg van de uitspraak van de CRvB mag de gemeente inwoners niet verwijzen naar een marktvoorziening: huishoudelijke hulp is een voorziening die onder de Wmo 2015 valt. Daarnaast moet de gemeente duidelijker omschrijven wat verstaan wordt onder “een schoon en leefbaar huis”.

Het college wil zo snel mogelijk het beleid aanpassen, zodat het in overeenstemming is met de uitspraken van de CRvB. Het nieuwe beleid zal zoveel als mogelijk aansluiten bij de uitgangspunten van het huidige beleid, dat wil zeggen inwoners zijn zelf verantwoordelijk en voeren zelf regie.

Nieuwe voorzieningen

Het college stelt voor huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening aan te bieden. Op basis van een uitgebreid individueel onderzoek (keukentafelgesprek) kan dan een voorziening ingezet worden die past bij de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. De inning van de eventuele eigen bijdrage loopt via het CAK. De eerder ingevoerde voorziening “Financieel Maatwerk” komt dan te vervallen.

Daarnaast stelt het college voor om voor wassen en strijken een algemene voorziening in te richten. Een algemene voorziening is een min of meer standaardvoorziening, die eenzelfde vorm van ondersteuning biedt voor alle cliënten. Bij voorkeur zou het college deze voorziening met behulp van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen inrichten. In hoeverre dit mogelijk is wordt nog onderzocht.

Aanpassing bestaande voorzieningen

De uitspraak van de CRvB heeft ook gevolgen voor de bestaande maatwerkvoorziening “Ondersteuning bij Huishouden” (OBH en OBH+) voor cliënten die zelf niet de regie kunnen voeren over hun eigen huishouden. Bij het toekennen van deze voorziening moeten doelen en resultaten helder omschreven worden.

Adviesraad Wmo

De gemeente heeft in het voortraject de adviesraad Wmo om advies gevraagd. De adviesraad heeft een advies uitgebracht. Het advies is betrokken in het voorstel dat het college voorlegt aan de commissie Burgerzaken. In het vervolgtraject zal de Wmo­raad ook in de gelegenheid gesteld worden advies uit te brengen.

Consequenties voor cliënten

De gemeente zal op korte termijn actief en persoonlijk bestaande cliënten en inwoners die voorheen cliënt waren informeren over de consequenties.

De cliënten (176) die nu een financiële tegemoetkoming krijgen voor de kosten die zij maken voor het inhuren van huishoudelijke hulp (Financieel Maatwerk) blijven deze tegemoetkoming ontvangen tot het moment dat het nieuwe beleid definitief is vastgesteld.

Voormalige cliënten (+/­ 150) die nu zelf hun huishoudelijke hulp inkopen en geen financiële tegemoetkoming ontvangen kunnen opnieuw een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp per 1 januari 2017. Voor zo ver mogelijk zal de gemeente deze groep persoonlijk informeren. Nieuwe cliënten kunnen in afwachting van de invoering van het gewijzigde beleid een Pgb aanvragen van € 15,­ voor de inkoop van hulp bij de huishouding.

Bespreking in commissie en vervolg

Het college heeft een plan van aanpak opgesteld dat zij opiniërend met de commissie burgerzaken wil bespreken. Op basis van de reactie van de commissie wordt het plan verder uitgewerkt in beleid en concrete acties. De gemeente zal in ieder geval huishoudelijke hulp gaan inkopen. Daarvoor dient een aanbesteding plaats te vinden.

 

Herdenking Vereniging van Airborne Vrienden

AirborneDe Vereniging van Airborne Vrienden legt op vrijdag 16 september a.s. bloemstukken bij monumenten in de Corridor­gemeenten. Zij herdenken en eren hiermee de soldaten van de 101ste Airborne Divisie, die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Rond 14.15 uur ontvangt burgemeester Hans Gaillard het gezelschap bij het monument aan de vijver (Europalaan) in Son en Breugel en vindt er een korte ceremonie plaats. Een afgevaardigde van de Ambassade van de Verenigde Staten, de Veteranen en de jeugd van Son en Breugel, de Commandovereniging Zuid­-Oost Brabant en een vertegenwoordiger van KOVOM zullen ook een bloemenhulde brengen.

U bent van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

 

Werkzaamheden Rietlaan/Zorgvilla

Fasering werkzaamheden RietlaanIn de komende weken wordt gewerkt aan het realiseren van de infrastructuur en de tuin rondom de Zorgvilla aan de Europalaan 2a.

Gelijktijdig met deze werkzaamheden word gewerkt aan de parkeervakken aan de voorkant van het gebouw (vak ‘Aʾ op de kaart). Hier worden twee extra parkeervakken aangelegd.

Verder worden de bestaande parkeervakken opnieuw bestraat en de bestrating van de rijbaan wordt waar nodig hersteld. De groenstroken grenzend aan de Europalaan worden van nieuwe beplanting voorzien. De werkzaamheden zullen eind week 38 / begin week 39 gereed zijn.

Gedurende deze eerste fase kan men gewoon gebruik maken van de parkeervakken in vak ‘C’.

In week 40 wordt er gestart met de tweede fase. In vak ‘B’ worden dan 12 nieuwe parkeervakken aangelegd. Daarnaast wordt de rijbaan van de Rietlaan waar nodig hersteld. Gedurende deze fase kan er gebruik worden gemaakt van de parkeervakken in vak ‘A’. De parkeervakken in vak ‘C’ zullen gedurende deze tweede fase niet bereikbaar zijn. De rijbaan (D) van de Rietlaan zal open blijven voor voetgangers en fietsers. De verwachting is dat bovengenoemde werkzaamheden eind week 41 afgerond zullen zijn.

De 2 invaliden parkeerplaatsen voor het CMD gebouw zullen gedurende de werkzaamheden beschikbaar blijven.

 

Veilig Son en Breugel

CCV_DAGJEWEG_kaartA6+3+-1Inbrekers gaan niet met vakantie, maar verzamelen wel graag souvenirs

Tip van de week!
Even boodschappen doen? Laat uw ramen niet open staan en sluit uw deur af met de sleutel. Inbrekers zijn zo binnen.

Meer informatie

Bekijk het overzicht met tips waaraan u moet denken als u op vakantie gaat op onze website, www.sonenbreugel.nl. Ook kunt u op de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/bewoners/wat­kan­ik­zelf­doen/preventietips.

 

Spreekuur college B & W

Met ingang van 7 september hervat burgemeester Hans Gaillard zijn spreekuur in het gemeentehuis. Wethouder Kees Vortman houdt sinds vorige week wekelijks een open spreekuur in De Boerderij.

Wat kunt u verwachten?

Iedere woensdag tussen 17.00 en 18.00 uur kunt u persoonlijk met Kees Vortman spreken. Per gesprek wordt maximaal 10 minuten uitgetrokken. In zo’n gesprek kunt u vragen, wensen, opvattingen, ideeën en opmerkingen over gemeentelijk beleid of de gemeentelijke organisatie voorleggen. Het spreekuur geeft u de kans om kort met een lid van het college van gedachten te wisselen.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs ­ in verband met de planning van de agenda ­ dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 406 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met wethouder Vortman is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijkt hij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Eigen bedrijf beginnen of startend ondernemer?

De gemeenten Son en Breugel, Geldrop­-Mierlo en Nuenen organiseren samen een informatieavond voor iedereen die de ambitie heeft een bedrijf te beginnen, of sinds kort ondernemer is. U bent van harte welkom op 27 september vanaf 19.00 uur in Het Klooster in Nuenen.Uitnodiging Startersbijeenkomst Voorkant

Op een laagdrempelige manier worden allerlei aspecten van het beginnen van een eigen bedrijf toegelicht. Verschillende sprekers en workshops maken het een interessante leerzame avond die bovendien erg zinvol is om uw netwerk te vergroten.Uitnodiging Startersbijeenkomst Achterkant

Wilt u meer informatie of u meteen aanmelden voor deze gratis bijeenkomst? Stuur een mail naar startendeondernemers@sonenbreugel.nl.
Uitnodiging startersbijeenkomst klein

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 19 september 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet­inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten. Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 0499 – 491 410, e­mail: f.denhengst@sonenbreugel.nl.
Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht.

Aanmelden kan tot 15 oktober 2016.

 

Alzheimer Café B.O.S. 28 september: “De dementie van Jet en Harrie”

Op woensdag 28 september 2016 staat het Alzheimer Café B.O.S. in het teken van de theatervoorstelling: ”De dementie van Jet en Harrie”.

Programma

Jet en Harrie leven een mooi leven als beiden met pensioen zijn. Ze genieten volop en staan midden in het leven. Het leven ligt aan hun voeten, totdat er dingen gebeuren die Harrie een niet pluisgevoel geven. Al snel wordt duidelijk dat Jet lijdt aan de ziekte van Alzheimer, een diagnose die het leven van beiden op de kop zet. Jet en Harrie staan symbool voor de grote groep mensen die jaarlijks te maken krijgen met de diagnose dementie of Alzheimer
We zien beiden vanaf het moment dat alles nog goed gaat en volgen het echtpaar tot na de opname van Jet. In deze voorstelling laten we je van dichtbij ervaren wat het dementie proces doet met een patiënt en zijn omgeving. De voorstelling is grappig en ontroerend en kruipt onder je huid.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie.

Na de pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 19 t/m 23 september 2016

Komende week wordt uw Rest (grijs), GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 06 september 2016 – Afrikalaan 17, 5691 ZH – plaatsen overkapping (BOUWEN)
  • 07 september 2016 – Rondom brug Houtens – uitvoeren grondwerkzaamheden (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

  • 06 september 2016 Peellaan 69, 5691 LK – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor de Breughelse Rommeldag op zondag 18 september 2016 in Breugel in de straten de Beemdstraat, Sint Isidorusstraat, Weverstraat en Blekerstraat.

Bezwaarprocedure

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s­Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s­Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente