Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 40

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 40 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
5 oktober09:00 uur – 10:00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
5 oktober17:00 uur – 18:00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
13 oktober19:30 uur – 21:30 uurInformatieavond PGB (CG Platform)OpenbaarDe Bongerd
15 oktober15:00 uurOpening expositie Giti EntezamiOpenbaarGemeentehuis
20 oktober20:00 uurInformatieavond MFAOpenbaarGemeentehuis

 

Mededelingen en berichten

Vóóraankondiging Multifunctionele Accommodatie (MFA)

Interactieve informatieavond

Thomas Rau

Donderdag 20 oktober 2016

Aanvang 20.00 uur

Gemeentehuis Son en Breugel

U kunt op deze avond reageren op de planpresentatie van architect Thomas Rau over de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) aan het Kerkplein, die hij na raadpleging van de beoogde (hoofd)gebruikers heeft gemaakt.

 

Veranderingen in huurovereenkomsten groenstroken

Omstreeks 600 huurders van groenstroken in onze gemeente hebben afgelopen week een brief van de gemeente ontvangen over hun huidige huurovereenkomst van groenstroken van de gemeente. In de brief informeert het college over het nieuwe beleid voor gebruik van gemeentelijke groenstroken en wat dit voor groenstrokenverhuur in ieder specifiek geval vanaf 1 januari 2017 zal betekenen.

In grote lijnen op het volgende komt het hierop neer: de gemeente gaat de verhuur van groenstroken afbouwen en op termijn stoppen. De gemeente neemt groenstroken óf in eigen beheer óf verkoopt ze als stroken geen publieke beleidsbestemming (meer) hebben. Er worden geen nieuwe huurcontracten meer aangegaan, maar bestaande huurders kunnen blijven huren zolang ze op het bestaande adres wonen. Hiervoor worden de huidige huurcontracten opgezegd, met in achtneming van de opzegtermijn in de huurovereenkomst en een huurovereenkomst met de nieuwe voorwaarden aangegaan.

De huurprijzen worden in opdracht van de gemeenteraad marktconform gemaakt. De raad heeft op 17 maart 2016 de nieuwe, verhoogde huurprijzen vastgesteld, die met ingang van 1 januari 2017 stapsgewijs worden ingevoerd.

Afhankelijk van de wijk waar huurders wonen, is het in een aantal gevallen mogelijk om groenstroken te kopen. Groenstroken zonder beleidsdoel wil de gemeente verkopen aan aangrenzende bewoners. Niet elke groenstrook is een reststrook. Per wijk worden er kaarten gemaakt waarop alle verkoopbare reststroken worden ingetekend.

Op dit moment is de kaart van De Gentiaan ingetekend en komt die van Breugel binnenkort beschikbaar. De kaarten voor de overige wijken komen in de loop van 2017 en 2018. Zodra kaarten gereed zijn, worden inwoners per wijk geïnformeerd over de koopmogelijkheden.

 

Groot groenonderhoud

Het meerjarenplan voor groot onderhoud van het groen (bomenplan) is goed op stoom, maar in een aantal straten toch iets vertraagd. Het bespreken van de plannen met buurten, het aanpassen van de plannen en het aanvragen van omgevingsvergunningen kost meer tijd dan vooraf gedacht. Inwoners van de betreffende straten die eerder informatie kregen over de planning, krijgen zo nodig een nieuwe brief met de aangepaste planning voor hun straat.

2016 Stand van zaken

 • sonnie-bonnie-illustr-1-jasDe plannen voor Groningenlaan, Heemskerklaan, Maaslaan, Schaepmanlaan, Tweelingenlaan, Van Gentlaan N-Z, Verwerstraat en Weserlaan gaan of zijn in de uitvoering. Voor enkele straten loopt de aanvraagtermijn voor de omgevingsvergunning nog.
 • Begin november volgt de definitieve planning voor de Kometenlaan, Lupinelaan, Parklaan, Piet Heinlaan en Schietbaan (achterzijde H. Veenemanstraat).
 • Met de Boogschutterlaan is de gemeente nog bestuurlijk in gesprek met enkele bewoners. Dit gesprek is op 11 oktober gepland.
 • In de loop van het 4e kwartaal 2016 worden Zagerstraat, Duinlaan, Merwedelaan, Vlielandlaan (Vliehorst) met bewonersbrieven aangeschreven over het voorstel voor hun straat.
 • In het 4e kwartaal 2016 ontvangen ook Beverlaan, Breitnerlaan, Frans Halslaan, Hulstlaan, Muizenberg en Texellaan een brief over het groenonderhoud. Voor deze straten ontwerpt ecologisch planbureau Van Nierop een gezamenlijk onderhoudsplan. Bewoners van deze straten ontvangen bewonersbrieven over het plan en het proces dat Van Nierop voor ogen heeft.

2017

Door de vertraging verschuift een aantal straten naar het eerste en tweede kwartaal van 2017. Het gaat om:

 • 1e kwartaal: Aziëlaan, Australiëlaan, Beatrixstraat, Beetsstraat, Eiffellaan, Juralaan, Pyreneeënlaan, Putterlaan, Sint Hubertuslaan, Winterkoninglaan en Zandstraat.
 • 2e kwartaal: Alpenlaan, Amstellaan, Andeslaan, Apollolaan, De Bontstraat, Dommelstraat, Esdoornstraat, Houtens, Tollensstraat en Vogezenlaan.
 • Daarna komen o.a. Zeellandlaan, Weidelaan, Crocusstraat, Schorpioenlaan en Weegschaallaan aan bod.

Meer actuele informatie vindt u op onze website bij Groenbeleid in de Praktijk.

 

Tijdelijke woonunits aan de Veerstraat in beschermde opslag

De tijdelijke woonunits aan de Veerstraat in Breugel zijn sinds vorige week niet meer bewoond en de nutsvoorzieningen als gas, licht en water zijn afgesloten. Wooncorporatie ‘thuis is van plan om de woonunits over te nemen van eigenaar Archipel.

‘Thuis wil de units op andere locaties inzetten om woningzoekenden tijdelijk te helpen aan woonruimte. Het college is blij met dit initiatief, want de vraag naar woonruimte is onverminderd groot in onze regio.

Met de omwonenden van de units aan de Veerstraat is afgesproken dat er niet opnieuw tijdelijke huisvesting komt op deze locatie, en dat blijft ook zo.

Beschermde opslag

Vooruitlopend op gebruik van de units elders in de regio heeft ‘thuis de gemeente verzocht om de units te mogen opslaan aan de Veerstraat in afwachting van (deel)transporten. Het idee is dat de units ‘in beschermde opslag’ op de huidige locatie blijven tot andere locaties zijn gevonden, zodat de units niet tweemaal verplaatst hoeven te worden.

Het college verleent hieraan medewerking en wil ‘thuis de tijd gunnen om nieuwe locatie(s) te vinden voor de units. Daarom stemt het college in met verlengde opslag en geeft ‘thuis tot uiterlijk 25 november 2017 de tijd om de herplaatsingen te realiseren.

Wethouder Visser organiseert voor de direct omwonenden een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis om eventuele vragen over de uitvoering te beantwoorden.

 

‘Verborgen schoonheid’ expositie Giti Entezami in gemeentehuis

Op 15 oktober 2016 om 15.00 uur opent burgemeester Gaillard in het gemeentehuis de expositie ‘Verborgen Schoonheid’ van Giti Entezami.

Giti Entezami, politiek vluchtelinge uit Iran en sinds 1990 met haar gezin woonachtig in Son en Breugel, heeft van haar hobby haar beroep gemaakt. Na haar studie aan de fotovakschool in Apeldoorn ging ze als fotograaf aan het werk bij FEI Company en vestigde zich als freelance fotograaf in Son en Breugel. Al eerder exposeerde Giti haar verslag van Remember September 2014 in het gemeentehuis.

'Verborgen schoonheid' expositie Giti Entezami in gemeentehuisDitmaal is De Dommel het onderwerp van alle foto’s. Giti’s hart ligt bij de Dommel: “Bij de Dommel kan ik mijn hoofd leegmaken. De Dommel loopt dwars door Son en Breugel, het verbindt het dorp in schoonheid. Bovendien is water de bron van
leven, dat willen we nogal eens vergeten. Reden voor deze hommage aan De Dommel.”

Tegelijkertijd met deze expositie wordt het bijbehorende boek ‘Verborgen Schoonheid’ officieel gepresenteerd. Het boek is voorzien van historische teksten van de Heemkundekring Son en Breugel en gedichten van Yvonne Mulder.

Het boek is vanaf 15 oktober 2016 verkrijgbaar in de boekhandel.

De expositie is van 15 oktober 2016 tot en met 23 november 2016 dagelijks te bekijken in het gemeentehuis tijdens de openingstijden van 9.00 tot 12.30 uur en op maandag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

 

Subsidie op muziekonderwijs

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Daarom subsidieert de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen.

Voor wie?

Alle kinderen die in Son en Breugel wonen en op 1 augustus 2016 nog geen 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een bijdrage in de kosten van muziekonderwijs. De lessen moeten dan wel worden gevolgd bij een erkende muziekdocent of bij een erkende muziekschool.

Hoe hoog is de subsidie?

De subsidie voor het schooljaar 2016 – 2017 bedraagt 50 % van het lesgeld met een maximum van € 382,00.

Hoe aanvragen?

De brochure met het aanvraagformulier is te downloaden van onze website www.sonenbreugel.nl. De brochures liggen ook in de hal van het gemeentehuis. In tegenstelling tot eerdere jaren worden de aanvraagformulieren niet meer automatisch toegestuurd.

Indienen aanvraag

De aanvraag inclusief factuur moet vóór 1 december 2016 door ons ontvangen zijn.

Meer informatie?

Op onze website vindt u alle informatie over de muzieksubsidie. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen via gemeente@sonenbreugel.nl of telefonisch op 0499 – 491491.

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten.
Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 0499-491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl.
Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht.

Aanmelden kan tot 15 oktober 2016.

 

Informatiebijeenkomst PGB (persoonsgebonden budget)

Op 13 oktober 2016 van 19.30 – 21.30 uur organiseert het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform (CG-Platform) in de Bongerd een informatieavond over PersoonsGebonden Budget. Spreker is de heer Hans van der Knijff van de landelijke organisatie Per Saldo, een vereniging voor en door persoonsgebonden budgethouders.

Aan de orde komt de stand van zaken van het PGB-beleid na alle wijzigingen in de wetgeving voor de zorg, Wmo en Jeugdzorg. O.a. is nu het trekkingsrecht ingevoerd en betaald de SVB de PGB uit. Wat zijn er nog meer voor wijzigingen te verwachten? Natuurlijk is er ook gelegenheid om uw vragen te stellen.

De zaal is vanaf 19.00 uur open, de toegang is gratis. Iedereen is welkom, aanmelden hoeft niet.

Meer informatie op de website www.cgplatformsonenbreugel.nl, via e-mail secretaris@cgplatformsonenbreugel.nl of telefonisch: 0499 – 479293.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 10 t/m 14 oktober 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 27 september 2016 Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – situeren fietsenstalling in bestaande parkeergarage (BOUWEN)
 • 27 september 2016 Planetenlaan 36, 5694 TR – bouwen erker (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 26 september 2016 – Apollolaan 21, 5694 WP – plaatsen dakkapel op dakvlak zijgevel (BOUWEN)
 • 29 september 2016 – Ekkersrijt 7000, Ekkersrijt 3301 kade – aanleggen fietspad, het verlengen van de weg en het aanleggen van parkeerplaatsen (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 29 september 2016 – Groningenlaan 5, 5691 KH – wijzigen gevel (BOUWEN)
 • 29 september 2016 – Nieuwstraat 34, 5691 AD – vervangen winkelpui (BOUWEN)
 • 29 september 2016 – A1(ter hoogte van het Dutmellapad) – aanleggen toegangspad met parkeerplaatsen (WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

Verlenging besluit omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Zandstraat 32, 5691 CE – oprichten woonhuis met zwembad, verdaagd tot 4 november 2016.

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Aangevraagde omgevingsvergunning milieu

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van A. Jansen B.V. Son een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en Natuurbeschermingswet ontvangen. De aanvraag betreft een aanvraag om een veranderingsvergunning ingevolge de Wabo voor het onderdeel milieu en bouwen en een aanvraag om vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet vanwege de realisatie van een thermische reinigingsinstallatie binnen de inrichting, gelegen aan Kanaaldijk-Zuid 24 te Son en Breugel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Natuurbeschermingswet de vergunning voor de aanvraag te verlenen.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 3 oktober 2016 tot en met 14 november 2016 bij de gemeente Son en Breugel ter inzage. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, dient u contact op te nemen met de heer J. van den Braak of de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoon 0499 – 491491. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met S.W. Adelaar, telefoon (013) 206 05 57. Vanaf het moment van ter inzage legging is de ontwerpbeschikking te bekijken op de internetsite ‘www.brabant.nl‘.

Een ieder kan tot en met 14 november 2016 ten aanzien van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum ter inzage legging bij Omgevingsdienst Midden- en West Brabant te worden ingediend.

Belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Aan deze procedure is het zaaknummer 14110074 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

Verleende omgevingsvergunning milieu

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel hebben besloten een omgevingsvergunning voor de activiteit inrichting (milieu) te verlenen aan Dortmans – Van Schijndel VOF voor het veranderen van de varkenshouderij aan de Ockhuizenweg 18, alsmede het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden voor deze inrichting.

De aanvraag en de beschikking liggen gedurende 6 weken van 4 oktober 2016 t/m 8 november 2016 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot en met 8 november 2016 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente