Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 41

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 41 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
12 oktober09:00 uur – 10:00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
12 oktober17:00 uur – 18:00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
13 oktober19:30 uur – 21:30 uurInformatieavond PGB (CG Platform)OpenbaarDe Bongerd
15 oktober15:00 uurOpening expositie Giti EntezamiOpenbaarGemeentehuis
17 oktober14:30 uurMonumentencommissieOpenbaarGemeentehuis
17 oktober20:00 uurCommissievergadering grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
18 oktober20:00 uurCommissievergadering burgerzakenOpenbaarRaadzaal
19 oktober20:00 uurCommissievergadering algemene zakenOpenbaarRaadzaal
19 oktober20:00 uurVergadering AB WSDOpenbaarKantine WSD
20 oktober20:00 uurInformatieavond MFAOpenbaarGemeentehuis

 

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 6 oktober 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499 – 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis.
Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken

Datum en tijdstip: maandag 17 oktober 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Coördinatiebesluit realisatie MFA
 • Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19”
 • Bereikbaarheidsakkoord Zuid-Oost Brabant
 • Bestuurlijke planning vierde kwartaal 2016

 

Commissie Burgerzaken

Datum en tijdstip: dinsdag 18 oktober 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Uitvoeringsbesluit Wmo 2015/2016
 • Bestuurlijke planning vierde kwartaal 2016

 

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: woensdag 19 oktober 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Communicatie rond Bestuurlijke toekomst
 • Bestuurlijke planning vierde kwartaal 2016

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt
5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Week van de Veiligheid 2016

week-van-de-veiligheid-2016Van 10 tot en met 16 oktober is de landelijke Week van de Veiligheid. De gemeenten binnen Dommelstroom hebben naar aanleiding hiervan de handen ineen geslagen en een veiligheidsmagazine gemaakt over de onderwerpen WhatsApp, ondermijnende criminaliteit, hennep, ouderenveiligheid en radicalisering. Geen lappen tekst maar per onderwerp op een A-4 overzichtelijk weergegeven wat het is en hoe u een bijdrage kunt leveren om de veiligheid te verbeteren.

Het magazine is te downloaden via de pagina ‘Het laatste nieuws’ op onze website.

 

Afsluiting hefbrug Son

Op woensdag 12 oktober 2016 verricht Rijkswaterstaat inspecties aan de hefbrug over het Wilhelminakanaal (Kanaalstraat). De brug is afgesloten voor alle verkeer tussen 9.00 en 17.00 uur. Rijkswaterstaat zorgt voor omleidingsborden.

 

Coming-Outdag

rainbow_flag_breeze1-1Op dinsdag 11 oktober zal de regenboogvlag wapperen op de gemeentelijke gebouwen in Son en Breugel. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

Wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen heeft in zijn hoedanigheid als Mr. Gay Netherlands een open brief alle 390 gemeenten opgeroepen ook de regenboogvlag te hijsen op de nationale Coming-Outdag. “Door de regenboogvlag uit te hangen onderstreept de gemeente haar steun voor de sociale acceptatie van de LHBTI-gemeenschap (lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met intersekse-conditie) in Nederland”, schrijft Van den Nieuwenhuijzen in de brief.

Vorig jaar hesen tachtig gemeenten de regenboogvlag. Van den Nieuwenhuijzen hoopt dit aantal dit jaar te verdubbelen. “Zo laat de overheid zien dat zij er voor alle burgers op dezelfde manier is.”

 

Kandidaten gezocht voor de Vrijwilligerspenning

Aanmelden vóór 15 oktober

Elk jaar wordt de Vrijwilligerspenning van de gemeente Son en Breugel aan iemand toegekend als blijk van waardering. Dat gebeurt rondom de jaarwisseling. Zowel inwoners als niet-inwoners die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeenschap komen in aanmerking voor de penning.

Als u iemand kent die hieraan voldoet en u vindt dat hij of zij in het zonnetje gezet mag worden, laat het ons weten.
Daarbij graag zo duidelijk mogelijk aangeven welke activiteiten uw kandidaat verricht of heeft verricht, gedurende welke periode en hoeveel tijd daarmee gemoeid is.

Aanmelden kan schriftelijk, per email of mondeling bij de heer Frans den Hengst, telefoon 0499- 491410, email: f.denhengst@sonenbreugel.nl.
Voor nadere informatie kunt u ook bij hem terecht.

 

Wegwerkzaamheden Lieshoutseweg

De geplande asfalteringswerkzaamheden aan de Lieshoutseweg worden uitgevoerd in het weekend van 11 t/m 14 november 2016.
Doorgaand verkeer richting Lieshout wordt door middel van borden omgeleid via de A50 (John F. Kennedylaan) en de Sterrenlaan / Europalaan / Smits van Oyenlaan in Nuenen.

 

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 17 oktober 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Vergadering Algemeen Bestuur WSD

Op woensdag 19 oktober 2016 aanvang 20.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van de WSD een openbare vergadering in de kleine kantine van WSD, Schouwrooij 20 te Boxtel. U bent hierbij van harte welkom. De agenda van deze vergadering vindt u bij ‘het laatste nieuws’ op onze website.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 17 t/m 21 oktober 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), Papier, Rest (grijs) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 04 oktober 2016 Breeakkerstraat 8, 8a, 10, 10a, 12 en 12a, 5691 TP – asbestsanering (BOUWEN)
 • 04 oktober 2016 Ekkersrijt 6050, 5692 GA – vervangen bestaande logo’s (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 03 oktober 2016 – Kanaaldijk-Noord 4 t/m 7 en Nieuwstraat 81 t/m 85 – oprichten 2 appartementengebouwen met parkeergarage (BOUWEN / UITRIT AANLEGGEN OF VERANDEREN)
 • 04 oktober 2016 – Rooijseweg 13, 5691 PA – kappen van 1 kastanje (noodkap), 5 coniferen, 3 grove dennen (dunning)
 • 04 oktober 2016 – Buntlaan 16, 5691 WX – kappen van 4 douglasbomen voor- rechterzijde
 • 04 oktober 2016 – Van Looijstraat 7, 5691 XE – kappen van 2 douglasbomen achtertuin
 • 04 oktober 2016 – Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – gewijzigd uitvoeren bedrijfspand en verbindingsbruggen (BOUWEN)
 • 04 oktober 2016 – Science Park Eindhoven 5049, 5692 EB – verplaatsen 3 vlaggenmasten (BOUWEN)
 • 05 oktober 2016 – Eind 1a, 5694 NL – realiseren carport (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 17”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 13 oktober 2016 tot en met woensdag 23 november 2016 voor iedereen het op 8 september 2016 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, Sonniuswijk 17” ter inzage ligt in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Dit bestemmingsplan is ook te raadplegen via onze website of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het adres Sonniuswijk 17 waar een agrarisch bouwblok is gewijzigd in bedrijf ten behoeve van opslag/camper-/caravanstalling met servicepunt en logiesfunctie bed and breakfast.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door iedere belanghebbende die kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Onderzoeksplan Participatiewet, IOAW, en IOAZ 2016 gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel

Per 1 september 2016 is het onderzoeksplan voor de Participatiewet, de IOAW en IOAZ van kracht. Hierbij wordt gelijktijdig ‘’het onderzoeksplan Sociale Zaken 2014 gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel” ingetrokken.

Wat houdt het onderzoeksplan in?

Het onderzoeksplan draagt bij aan het rechtmatig en doelmatig verstrekken van uitkeringen.
Bij het onderdeel doelmatigheid wordt onderzocht of een uitkeringsgerechtigde alles in het werk stelt om uit de uitkering te stromen. En bij rechtmatigheid wordt onderzocht of een uitkeringsgerechtigde op grond van de wettelijke bepalingen terecht een uitkering ontvangt.

Het onderzoeksplan ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Op de website www.overheid.nl kunt u ook het onderzoeksplan inzien.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft de heer D. Ren, geboren 22 juli 1990.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.


Lees meer bekendmakingen van de gemeente