Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 45

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 45 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
10 november19:30 uurGemeenteraadsvergadering begrotingOpenbaarRaadzaal
13 november15:00 uurOntvangst St. NicolaasOpenbaarBordes gemeentehuis
17 november18:45 uurInstallatie jeugdgemeenteraadOpenbaarRaadzaal
17 november20:00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Kees Vortman op 9 oktober

Op woensdag 9 oktober is wethouder Vortman niet beschikbaar voor het spreekuur in de Boerderij.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Gemeenteraadsvergadering

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Gemeenteraadsvergadering

Datum en tijdstip: donderdag 17 november 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”
 • Bereikbaarheidsakkoord Zuid-Oost Brabant
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19”
 • Coördinatiebesluit realisatie MFA
 • Benoeming plaatsvervangend lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Initiatiefvoorstel “Kaders verkoop reststroken Harde Ven”

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Samen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen

Innovatieve samenwerking bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) presenteren gezamenlijke plannen om de bedrijventerreinen in de regio toekomstbestendig en vitaal te maken. Hiermee spelen de gemeenten in op de behoeften van ondernemers zodat zij kansrijke initiatieven in de regio kunnen waarmaken. De negen gemeenten werken als ware zij één gemeente.

Gezamenlijke keuzes

In de nieuwe programmering Bedrijventerreinen zijn duidelijke marktgerichte keuzes gemaakt welke bedrijventerreinen (door)ontwikkeld worden en welke in de toekomst het beste ruimte kunnen bieden voor nieuwe bedrijven. Gemeenten hebben afgesproken welke terreinen uit de markt gehaald worden. De negen gemeenten zijn van mening dat ze elkaar daarin willen helpen omdat zij een gezamenlijk belang hebben. Gemeenten die terreinen uit de markt moeten nemen, krijgen een tegemoetkoming van gemeenten die wel gronden uit mogen geven. De terreinen die wel worden verkocht, leveren dus een bijdrage aan de kosten die gemaakt moeten worden voor de terreinen waar geen vraag meer naar is.

Focus op innovatieve ontwikkelingen

De negen gemeenten focussen zich niet alleen op nieuwe, maar ook op de bestaande bedrijventerreinen. Hiermee willen de negen gemeenten nieuwe innovatieve ontwikkelingen op bestaande bedrijventerreinen faciliteren. Dit leidt tot werkgelegenheid en versterking van de concurrentiepositie en geeft een kwaliteitsimpuls aan bestaande terreinen.

Besluitvorming

De gemeenteraden van de negen gemeenten besluiten de komende maanden over de voorgelegde plannen.
Meer informatie hierover vindt u in het persbericht van het SGE op onze website.

 

Seniorenvoorlichters LEVgroep op bezoek bij 75-plussers

Het project “Activerend huisbezoek” is weer van start gegaan. De senioren die het afgelopen jaar 75 jaar zijn geworden, kunnen de komende tijd een gesprek krijgen met een seniorenvoorlichter van de LEVgroep Son en Breugel. Binnen de LEVgroep zijn op dit moment 9 seniorenvoorlichters actief die de senioren op vrijwillige basis bezoeken.

Het doel van het activerend huisbezoek is om de senioren uit Son en Breugel te informeren over voorzieningen en activiteiten die voor hen van belang kunnen zijn. Hiermee wordt bevorderd dat zij, ook wanneer zij ouder worden, zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun eigen omgeving.

Tijdens een huisbezoek wordt informatie gegeven over voorzieningen die voor nu en in de komende jaren van belang kunnen zijn. Hierbij kunt u denken aan het gebruik van de deeltaxi maar ook moderne voorzieningen komen ter sprake zoals de website www.sonenbreugelverbindt.nl.
Verder zullen in dit gesprek de wijzigingen in het zorgstelsel en de eventuele gevolgen, aan de orde worden gesteld.

Het huisbezoek is uitsluitend bedoeld om te informeren over voorzieningen en activiteiten. Er wordt niet gesproken over de eventuele toewijzing van voorzieningen.

Senioren die bezocht zijn ervaren het bezoek als zinvol en informatief. Vragen die niet direct beantwoord kunnen worden, worden opgenomen en beantwoord door een medewerker van het CMD. Het spreekt vanzelf dat alles wat in het gesprek besproken wordt vertrouwelijk blijft.

Senioren die geen brief hebben gehad maar toch graag een huisbezoek willen, kunnen tussen 9.00 en 13.00 uur bellen met het CMD, telefoonnummer 0499–491 470. U kunt natuurlijk ook bij het CMD binnenlopen met al uw vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Het CMD ligt aan de Europalaan 2 en is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. De balie is open van 9.00 tot 13.00 uur.

 

Huren van gemeentegrond

Opzegging bestaande huurovereenkomst

In september hebben we brieven verzonden aan alle huurders van een gemeentelijke groenstrook. In deze brief hebben we de bestaande huurovereenkomst opgezegd in verband met het nieuwe huurbeleid dat de gemeenteraad in maart van dit jaar unaniem heeft vastgesteld en dat op 1 januari 2017 ingaat. Daarnaast hebben we huurders geïnformeerd over de mogelijkheden en het vervolgtraject. Bij deze brief was een antwoordformulier toegevoegd met het verzoek om vóór 1 november 2016 te reageren.

Nog geen definitieve keuze

We krijgen signalen van enkele ontvangers dat het antwoordformulier mogelijk niet duidelijk genoeg is. Na het lezen van het antwoordformulier kan de indruk ontstaan dat u hiermee uw definitieve keuze doorgeeft (huren, indien mogelijk kopen of gebruik stoppen) en dat door ondertekening van het antwoordformulier er geen weg meer terug is. Dat is niet het geval. We willen benadrukken dat er door het ondertekenen en terugsturen van het antwoordformulier op geen enkele wijze een verplichting ontstaat. Zelfs indien u na ontvangst van een concept huur- of koopovereenkomst of informatie over terug leveren van de grond alsnog een andere keuze wilt maken, dan is dat mogelijk.

Met het antwoordformulier willen we alleen in beeld te krijgen waar de interesse van de huurders naar uit gaat. Aan de hand van deze informatie kunnen we op een efficiënte en zorgvuldige manier het vervolg met u vastleggen.

Zo snel mogelijk reageren

Afgelopen week hebben we in de gemeentepagina een herinnering gepubliceerd om huurders die nog niet gereageerd hebben te vragen dit alsnog te doen. Wenst u het gebruik van de grond voort te zetten via huur of koop en hebt u nog niet gereageerd dan is het verzoek om dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 14 t/m 18 november 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 19 oktober 2016 – Ekkersrijt 1513, 5692 AN – asbestsanering (SLOPEN)
 • 25 oktober 2016 – Sonniuspark, kavel D19 – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 31 oktober 2016 – Scheldelaan 13, 5691 HP – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 31 oktober 2016 – Bijenlaan 48, 5692 VC – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 01 november 2016 – Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijzigen eerder verleende vergunningen voor nieuwbouw bedrijfspand met verbindingsbrug (BOUWEN)
 • 01 november 2016 – Muizenberg 4, 5691 GW – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 01 november 2016 – Muizenberg 4, 5691 GW – gedeeltelijk slopen bestaande garage (SLOPEN)
 • 02 november 2016 – Juralaan 10, 5691 JD – bouwen garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 25 oktober 2016 – Planetenlaan 36, 5694 TR – bouwen erker (BOUWEN)
 • 31 oktober 2016 – Kloosterstraat 24, 5691 BZ – plaatsen dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 31 oktober 2016 – Zandstraat 32, 5691 CE – oprichten woonhuis met zwembad (BOUWEN)
 • 01 november 2016 – Peellaan 8, 5691 LL – plaatsen dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Evenementenvergunning Avanti showdanstoernooi

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het garde- en showdanstoernooi en Brabantse artiestenavond(en) in de Bongerd van vrijdag 31 maart 2017 tot en met zondag 2 april 2017.

Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Anterieure overeenkomst “Hoek Wilhelminalaan-Nieuwstraat”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Woonmakers Projectontwikkeling b.v.

De overeenkomst heeft betrekking op de voorgenomen herontwikkeling van de bestaande panden in de hoek Wilhelminalaan-Nieuwstraat tot 16 woningen en een kantoorruimte op het terrein gelegen aan de Nieuwstraat en de Wilhelminalaan te Son en Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 10 november 2016 tot en met woensdag 21 december 2016 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook te raadplegen via onze website, www.sonenbreugel.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer bekendmakingen van de gemeente