Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 48

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 48 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
30 november17:00 uur – 18:00 uurOpen spreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
8 december16:30 uur – 19:30 uurMiniconferentie Welzijn, Werken en WonenOpenbaarDe Bongerd

 

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur burgemeester Gaillard

Op woensdag 30 november a.s. is burgemeester Gaillard niet beschikbaar voor het open spreekuur.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Geen avondopenstelling op 5 december 2016

afspraak-blIn verband met Sinterklaas sluiten onze balies en de receptie op maandagavond 5 december 2016 om 17.00 uur.

Op onze website kunt u 24 uur per dag terecht voor informatie en het regelen van veel van onze producten en diensten. Ook kunt u daar een afspraak maken voor een bezoek aan onze balie.

 

Miniconferentie Welzijn, Werken en Wonen

Opgelet! Er wordt dóórgepakt! Noteer deze datum!

Beste inwoners van Son en Breugel,

Woensdagavond 7 december van 16.30 tot 19.30 uur vindt in de Bongerd, Asteroïdenlaan 2 de 3e mini-conferentie van de Doorpakkers plaats.
Welzijn, Werken en Wonen staan dan opnieuw centraal. Voor soep en broodjes wordt gezorgd!

Voorlopige resultaten worden met je gedeeld en verder word je interactief betrokken om de voortgang, samenhang en sociale ondersteuning van en voor elkaar nog verder te verbeteren. Meld je nu alvast aan via doorpakkerssenb@hotmail.com.

 

Reststroken in Breugel te koop

te-koopOp onze website www.sonenbreugel.nl vindt u een plattegrond waarop de groenstroken in Breugel staan die door inwoners als reststroken van de gemeente gekocht kunnen worden. Het betreft groenstroken die aangrenzend zijn aan het woonperceel en geen publieke functie (meer) hebben. Belangstellenden uit Breugel kunnen hun interesse in een aangrenzende reststrook van deze kaart bij de gemeente kenbaar maken.

Voor Breugel zijn alle (verkoopbare) reststroken ingetekend, met daarbij de beoogde bestemming. Reststroken hebben geen functie (meer) voor het openbare gebied. Andere groenstroken worden niet verkocht. De reststrokenkaart van de Gentiaan was al eerder gepubliceerd en daar is de verkoop in volle gang.

Op de gemeentelijke website kunt u aan de hand van de kaart zelf bekijken of aankoop van de groenstrook naast uw woning mogelijk is. Belangstellenden waarvan de strook grenst aan hun woonperceel kunnen een aankoopverzoek indienen bij de gemeente.

Wilt u meer informatie over het kopen van reststroken, neem dan contact op met Intersolum, die deze verkoop namens de gemeente begeleidt. E-mail: groenstroken@sonenbreugel.nl of per telefoon 06-19 92 98 77.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 5 t/m 9 december 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 18 november 2016 – Science Park 5708, 5692 ER – uitbreiding bedrijfsgebouw (BOUWEN)
  • 18 november 2016 – Waterjuffer kavel D04 – oprichten nieuwbouwwoning (BOUWEN)
  • 17 november 2016  – van Speijklaan 28, 5694 CH – bouwen dakkapel voorzijde woning (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning Nijol Exploitatie Tankstations BV

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken voor Nijol Exploitatie Tankstations B.V. aan de Brabantlaan 1 te Son en Breugel voor zover het de opslag en aflevering van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer betreft.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 29 november 2016 tot en met 10 januari 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Tot en met 10 januari 2017 kunnen belanghebbenden zienswijzen inbrengen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel. Deze zienswijzen dienen gemotiveerd te zijn. Wie zienswijzen inbrengt kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

 

Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Het algemeen bestuur van Dienst Dommelvallei maakt bekend dat in de vergadering van 5 juli 2016 de Klachtenregeling Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is vastgesteld.

De klachtenregeling beschrijft de behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 9:2 Awb schrijft voor dat bestuursorganen klachten zorgvuldig moeten behandelen. Het openbare lichaam Dienst Dommelvallei is een zelfstandig bestuursorgaan en dient dus ook te zorgen voor een zorgvuldige klachtenafhandeling. Dienst Dommelvallei voert voor Son en Breugel onder andere taken uit op het gebied van publieke dienstverlening, sociale zaken, belastingen en bedrijfsvoering.

Op basis van de Algemene wet bestuursrecht is de ‘Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei’ niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Deze beleidsregel treedt in werking op 7 december 2016. De ‘Klachtenregeling gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei’ is te raadplegen op http://www.dienstdommelvallei.nl/dommelvallei/klachtenregeling_44606/.

 

Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 november 2016 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41”.

Het bestemmingsplan “Breugel; Sint Genovevastraat 41” heeft betrekking op de herontwikkeling van de voormalige bakker met woonhuis tot drie vrijstaande woningen op het terrein aan de Sint Genovevastraat te Son en Breugel.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 1 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

  • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer bekendmakingen van de gemeente