Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 49

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 49 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
7 december09:00 uur – 10:00 uurOpen spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
7 december16:30 uur – 19:30 uurMiniconferentie Welzijn, Werken en WonenOpenbaarDe Bongerd
14 december20:00 uurCommissie BurgerzakenOpenbaarRaadzaal
14 december20:00 uurVergadering Algemeen Bestuur WSDOpenbaarSchouwrooij 20, Boxtel

 

Mededelingen en berichten

Miniconferentie Welzijn, Werken en Wonen

Opgelet! Er wordt dóórgepakt! Noteer deze datum!

Woensdagavond 7 december van 16.30 tot 19.30 uur vindt in de Bongerd, Asteroïdenlaan 2 de 3e mini-conferentie van de Doorpakkers plaats.
Welzijn, Werken en Wonen staan dan opnieuw centraal. Voor soep en broodjes wordt gezorgd!

Voorlopige resultaten worden met je gedeeld en verder word je interactief betrokken om de voortgang, samenhang en sociale ondersteuning van en voor elkaar nog verder te verbeteren. Aanmelden kan via doorpakkerssenb@hotmail.com.

 

Geen spreekuur wethouder Vortman

Op woensdag 7 december a.s. is wethouder Vortman niet beschikbaar voor het open spreekuur.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.
Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Asfalteringswerkzaamheden

In week 50 (12 t/m 16 december) worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op de volgende wegen in Son en Breugel: Vlinderlaan, Sonniuswijk, Obrechtlaan, Dresdenlaan, Dopperlaan, Diepenbrocklaan, Van Anrooylaan en Bestseweg.

De werkzaamheden worden afhankelijk van het weer uitgevoerd en zijn verschillend van omvang; van reparatie van wegdelen tot het vernieuwen van de gehele deklaag.

 

Commissievergadering

Volgende week is er een commissievergadering in het gemeentehuis.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda van de vergadering.

Commissie Burgerzaken

Datum en tijdstip: dinsdag 14 december 2016, 20.00 uur

Agenda:

 • Actualisatie kaders en vervolg programma ‘Breugel Bruist!’
 • Voortgang Accommodatiebeleid

Openbare vergadering

De vergadering van de commissie is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergadering van de commissie heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt
5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Reisdocument (bijna) verlopen? Maak snel een afspraak!

De laatste maanden van dit jaar verlopen van veel inwoners tegelijk de reisdocumenten. We verwachten hierdoor een volgeboekte agenda en extra drukte aan onze balies.

Wij sturen u altijd een brief als uw paspoort of ID-kaart verloopt. Krijgt u zo ’n brief, wacht dan niet te lang met het maken van een afspraak. De afsprakenagenda loopt dan al snel vol en u hebt kans dat u langer op een nieuw paspoort of ID-kaart moet wachten.

Een afspraak maakt u gemakkelijk via de knop ‘Paspoort, ID-kaart of rijbewijs aanvragen’ op onze website.

pinnen-ja-graagBetalen per pin, ja graag!

Op dit moment betaalt een groot deel van onze klanten al met pin bij het ophalen van hun aangevraagde product. Pinnen maakt betalen niet alleen sneller en makkelijker, maar vooral ook veiliger. Dit laatste geldt voor u én voor onze baliemedewerkers.

Deze manier van betalen heeft dus onze voorkeur. Bent u niet in het bezit van een pinpas of wilt u om een andere reden liever contant betalen, dan blijft contante betaling natuurlijk altijd mogelijk.

 

Vergadering Algemeen Bestuur WSD

Op woensdag 14 december 2016 aanvang 20.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van de WSD een openbare vergadering in de kleine kantine van WSD, Schouwrooij 20 te Boxtel.
U bent hierbij van harte welkom. De agenda van deze vergadering vindt u bij ‘het laatste nieuws’ op onze website.

 

Spreekuur rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op 12 december 2016 en 9 januari 2017 in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2. Voor senioren kost de keuring € 35,00 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 53,50.

De aanwezige arts beschikt over brede ervaring in de gezondheidszorg en de ouderengeneeskunde. U kunt bij hem ook terecht voor een uitgebreide keuring, een zgn. seniorenconsult, second opinion of een check-up.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 12 t/m 16 december 2016

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 50, 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

deafvalapp-button-1Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 28 november 2016 – Sonniuswijk 17, 5691 PD – bouwen van een loods (BOUWEN)
 • 28 november 2016 – Sint Genovevastraat 41, 5694 AE – bouwen 3 woningen (BOUWEN)
 • 28 november 2016 – Sint Genovevastraat 41, 5694 AE – slopen pand (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 25 november 2016 – Juralaan 10, 5691 JD – bouwen garage |(BOUWEN / AFWIJKEN REGELS RO)
 • 25 november 2016 – Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – extra verdiepingsvloer aanbrengen Kardex-ruimte (BOUWEN)
 • 29 november 2016 – Meeslaan 1, 5691 VM – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 29 november 2016 – Muizenberg 4, 5691 GW – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 29 november 2016 – Beekjuffer 9 (kavel D19) – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 01 december 2016 – Science Park Eindhoven 5006, 5692 EA – wijziging op al eerder verleende vergunning voor het bouwen van een bedrijfspand (BOUWEN)
 • 01 december 2016 – De Kuilen 3d, 5694 NM – het veranderen en uitbreiden van een veldschuur (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Voorbereiding partiële herziening bestemmingsplan ‘Buitengebied’ Son en Breugel en kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau bij planMER

De gemeente Son en Breugel bereidt een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ voor. Met deze herziening worden de beleidsregels ten aanzien van de zorgvuldige veehouderij uit de provinciale Verordening ruimte 2014 vertaald in het bestemmingsplan Buitengebied.

Bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied wordt een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. Dit is nodig vanwege de planologische ontwikkelingsruimte die in het bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt voor agrarische bedrijven. De planMER procedure is bedoeld om het milieubelang een volwaardige en vroegtijdige plaats te geven in het plan- en besluitvormingsproces. Het milieueffectrapport zal ook een ‘passende beoordeling’ bevatten vanwege de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden.

Raadpleging Notitie reikwijdte en detailniveau

Voorafgaand aan het milieueffectrapport is een ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ opgesteld. Deze beschrijft de kaders van en onderzoeksmethodiek voor het planMER. Een ieder krijgt de gelegenheid om een zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau in te dienen.

De Notitie reikwijdte en detailniveau ligt met ingang van donderdag 8 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De stukken zijn ook digitaal te raadplegen op de website van de gemeente www.sonenbreugel.nl via het kopje ‘Gemeenteblad’ onder ‘Actualiteiten’.

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze op de Notitie reikwijdte en detailniveau (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. Als u mondeling uw zienswijze wilt indienen kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Zeegers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499 – 491491).

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt in deze fase niet geraadpleegd over de reikwijdte en detailniveau van het planMER. Op een later moment wordt het milieueffectrapport gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder kan dan een zienswijze indienen op zowel het ontwerpbestemmingsplan als het milieueffectrapport. Op dat moment wordt ook advies gevraagd aan de Commissie voor de milieueffectrapportage die het planMER zal toetsen. Het tijdstip van terinzagelegging wordt te zijner tijd gepubliceerd.

 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets H. Swinkels

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat zij een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) hebben verleend aan H. Swinkels voor een boomkwekerij en varkenshouderij aan Eind 6 te Son en Breugel.

De aanvraag en de beschikking liggen gedurende 6 weken van 6 december 2016 t/m 17 januari 2017 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s- Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd. Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande personen niet meer woonachtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie personen stonden ingeschreven. Hun persoonslijsten zijn opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig zijn.

Het betreft:

 • Mevrouw S. Moutafidou, geboren 21-01-1985
 • De heer D. Schulz, geboren 08-12-1957
 • Mevrouw M.C. Goossens, geboren 6 februari 1994
 • Mevrouw M.M. Filipova, geboren 28 april 1960

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play


Lees meer bekendmakingen van de gemeente