Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 5

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de gemeentelijke bekendmakingen voor week 5 2016.

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
 15 februari 2016  14:30 uur Monumentencommissie Openbaar  Raadzaal

Besluitenlijst raadsvergadering 4 februari 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499 ­ 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

Vergadering Monumentencommissie

Op maandag 15 februari 2016 om 14.30 uur is er een openbare vergadering van de monumentencommissie. Deze vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis te Son. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

Son en Breugel neemt deel aan Stika regeling

Het Groen blauw stimuleringskader, ook wel Stika genoemd, is een provinciale regeling waarmee particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) op basis van vastgestelde voorwaarden en vergoedingsnormen een bijdrage kunnen krijgen voor beheer en aanleg van landschapselementen. Denk hierbij aan karakteristieke elementen van het cultuurlandschap zoals knotwilgen, hagen en amfibieënpoelen. Maar de regeling biedt soms ook mogelijkheden om wandelpaden te realiseren of om bloemrijke (akker)randen aan te leggen. De vergoedingen worden vastgelegd in 6­jarige overeenkomsten.

Door nieuwe landschapselementen aan te leggen wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te recreëren, maar biedt het ook weer ruimte aan typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk­ en steenuil, kikker en hermelijn.

Elke deelnemende gemeente hanteert haar eigen criteria. Dat maakt het soms lastig om vooraf inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met Paul van Limpt, veldcoördinator van de regeling. Hij is te bereiken via tel. 06­ 30597901 en via zijn mailadres: paulvanlimpt@natuurenlandschap.eu.

Ophaalschema 15 t/m 19 februari 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app. in de Play­ of Appstore.

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 26 januari 2016 – Evertsenlaan 1, 5694 SL – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
  • 29 januari 2016 – Nachtegaallaan 1, 5691 VA – kozijnwijziging voorgevel (BOUWEN)
  • 29 januari 2016 – Leeuwstraat 3, 5694 VR – plaatsen carport (BOUWEN)
  • 29 januari 2061 – Ekkersrijt ongenummerd – oprichten distributiecentrum (BOUWEN)
  • 3 februari 2016 – Ekkersrijt 7416, 5692 HK – bouwen overkapping en laaddok (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 3 februari 2016 – Nachtegaallaan 1, 5691 VA – kozijnwijziging voorgevel (BOUWEN)
  • 3 februari 2016 – Leeuwstaat 3, 5694 VR – plaatsen carport (BOUWEN)
  • 3 februari 2016 – Australiëlaan 11, 5691 JK – uitbreiden woonhuis (BOUWEN ­ HANDELEN IN STRIJD REGELS RO)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Verkeersbesluit Voetgangersoversteekplaats

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel heeft een verkeersbesluit genomen. Het betreft de verplaatsing van een voetgangersoversteekplaats / zebrapad in de Jupiterstraat en aanleg van een voetgangersoversteekplaats / zebrapad in de Venuslaan nabij basisschool De Stokland.

Het verkeersbesluit is op 27 januari 2016 officieel gepubliceerd in de Staatscourant. Dit verkeersbesluit ligt gedurende zes weken na publicatie in de Staatscourant voor een ieder ter inzage gedurende de openingstijden van het gemeentehuis in Son en Breugel.
Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel.

Omgevingsvergunning milieu ter inzage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een ongefaseerde omgevingsvergunning voor enkel de activiteit milieu hebben verleend aan W. Schepens Beheer B.V. voor het veranderen van een vleeskuikenhouderij aan de Ockhuizenweg 8 in Son en Breugel.

Het besluit ligt gedurende 6 weken van 9 februari 2016 tot 22 maart 2016 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening Publiek in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Son en Breugel, tijdens de openingstijden en kan op afspraak worden toegelicht.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatiedatum van dit besluit beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Oost­Brabant, Postbus 90125, 2500 MA ‘s­Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking en er zijn griffierechten verschuldigd.

Gelijktijdig met het ingediend beroepschrift kunnen belanghebbenden de voorzieningenrechter van deze Rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook daarvoor zijn griffierechten verschuldigd.