Search
Close this search box.

Bekendmakingen gemeente week 51

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente van week 51 2016.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
21 december 09:00 uur Spreekuur Hans Gaillard Openbaar Gemeentehuis
21 december 17:00 uur Spreekuur Kees Vortman Openbaar De Boerderij
28 december GEEN OPEN SPREEKUUR
31 december 14:30 uur Oliebollenparty Openbaar Markt

Mededelingen en berichten

Foto: Giti Entezami
Foto: Giti Entezami

Oliebollenparty 2016

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u uit om op oudejaarsdag, zaterdag 31 december a.s. van 14.30 tot 16.00 uur, samen met hen feestelijk het oude jaar af te sluiten.

Het college van burgemeester, wethouders en griffier delen oliebollen, glühwein en warme chocolademelk uit op de Markt bij de ijsbaan.
Spanish Blues zal ook dit jaar weer zorgen voor een feestelijke muzikale omlijsting van de Oliebollenparty.

 

Nog 4 vrije bouwkavels beschikbaar in Sonniuspark

Vanaf 1 januari 2017 stijgen de grondprijzen van de vrije gemeentelijke bouwkavels met 2%. Overweegt u om als ‘zelfbouwer’ een bouwkavel in Sonniuspark te kopen, neem dan vóór 1 januari 2017 vrijblijvend een optie op een bouwkavel en koop de bouwkavel in 2017 voor de huidige grondprijs.

Er zijn op dit moment 4 vrije bouwkavels in Sonniuspark beschikbaar:

 • B07: 704 m2 € 280.763,- inclusief BTW
 • D09: 497 m2 € 213.823,- inclusief BTW
 • D18: 602 m2 € 253.515,- inclusief BTW
 • D21: 580 m2 € 245.316,- inclusief BTW

Informatie op www.sonniuspark.nl, klik op Zelfbouw om naar het aanbod op Funda te gaan. Praktische informatie: U kunt uw optiewens telefonisch aan het projectbureau Sonniuspark kenbaar maken: 0499-491452. Wegens de feestdagen is de telefonische bezetting op het projectbureau Sonniuspark onregelmatig. In dat geval kunt u uw wensen ook kenbaar maken via de e-mail: sonniuspark@sonenbreugel.nl.

 

Heijmans Vastgoed ontwikkelt 95 koopwoningen in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel en Heijmans Vastgoed hebben afgelopen week een overeenkomst getekend voor de bouw van 59 koopwoningen in Sonniuspark voor het plandeel Rooijseweg Zuid (gebied N) en een hoofdlijnenovereenkomst voor circa 36 woningen in het plandeel Bosrand (gebied I, J of K). De totale contractwaarde bedraagt bijna € 25 miljoen. De woningen worden de komende twee jaar ontwikkeld en verkocht.

artist-impressie-penseelkever-architect-bedaux-de-brouwer

Plandeel Rooijseweg

De overeenkomst bestaat uit twee plandelen. Eén plandeel bestaat uit 59 woningen in Rooijseweg Zuid en is een voortzetting van het ontwerp van Rooijseweg Noord dat Heijmans eerder heeft ontwikkeld en recent is opgeleverd. Met het plan wordt verbinding gelegd met de Rooijseweg en het stroomdal van de rivier de Dommel. Door de integraliteit van zowel landschapsarchitectuur als woningarchitectuur ontstaat een nieuwe entree van Sonniuspark. Voor voetgangers en fietsers worden nieuwe paden aangelegd die de wijk met de Dommel verbinden. De paden zijn verbonden met kleine hofjes waar nieuwe woningtypen energieneutraal (EPC=0) worden ontwikkeld.

Plandeel Bosrand

Het andere plandeel bestaat uit een hoofdlijnenovereenkomst voor circa 36 woningen in het plandeel Bosrand. Heijmans en overige marktpartijen werken aan één integraal plan. De gemeente en Heijmans streven ernaar dit plan in het voorjaar van 2017 af te ronden.

 

Elysee Creations winnaar prijs ‘Startende Ondernemers 2016’

Eind september 2016 hebben de Dommelvallei-gemeenten gezamenlijk een ‘Startersavond’ voor beginnende ondernemers georganiseerd.
In verschillende workshops kregen de deelnemers belangrijke ‘tools’ aangereikt. Ook een panel van inmiddels succesvolle ondernemers uit onze gemeenten maakte duidelijk dat Succesvol starten met vallen en opstaan, maar vooral met heel veel doorzettingsvermogen en passie te maken heeft.

Alle dank voor het invullen van een evaluatie, is door de organisatie een coachgesprek met Johan Vogels van JVTA Bedrijfsadvies & Ondernemerscoaching in het vooruitzicht gesteld. Elysee Rooijackers van Elysee Creations uit Nuenen was de gelukkige winnares. Haar ervaring omschreef ze als volgt: “Als startende ondernemer is focus heel erg belangrijk. Deze persoonlijke ondernemerstest heeft mij een heel goed beeld gegeven van mijn verbeterpunten. Tijdens het zeer positieve gesprek is mij één ding heel erg duidelijk geworden: ik heb een missie voor ogen en dat doel ga ik bereiken!”

 

Afvalverwerking

Inhaaldag 2e Kerstdag

De inhaaldag voor Tweede Kerstdag (maandag 26 december) vindt plaats op zaterdag 24 december 2016. Zorg ervoor dat uw GFT en PMD om 7.30 uur aan de straat staat.

Ophaalschema 26 t/m 30 december 2016

Komende week wordt uw Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Ophaalschema 2 t/m 6 januari 2017

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Kerstboominzameling

De kerstbomen worden op zaterdag 7 januari 2017 vanaf 7.30 uur in het hele dorp huis aan huis opgehaald. U kunt uw kerstboom de voorgaande avond vanaf 20.00 uur aan straat zetten.

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 52, 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

deafvalapp-button-1Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 

Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 08 december 2016 Meeslaan 1, 5691 VM – gedeeltelijk slopen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 13 december 2016 – Vlielandlaan 6, 5691 ZK – uitbreiden woonhuis d.m.v. een dakopbouw (BOUWEN)
 • 13 december 2016 – Waterjuffer, kavel D07 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 13 december 2016 – Beekjuffer 24, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 15 december 2016 – Ekkersrijt 4115, 5692 DD – plaatsen twee roltrappen (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbestemmingsplan en anterieure overeenkomst “Buitengebied; Olen 5a en 5b”

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” (NL.IMRO.848.BP818BUITENGEBIED-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” heeft betrekking op het aanleggen van permanente teelt ondersteunende voorzieningen, in de vorm van containervelden, op het terrein aan de Lieshoutseweg ongenummerd te Breugel (gemeente Son en Breugel).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied; Olen 5a en 5b”.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (0499 – 491491).

Anterieure overeenkomst

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat de gemeente Son en Breugel een anterieure overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening (Wro) is aangegaan met Boomkwekerij M. van den Oever V.O.F.

De overeenkomst heeft betrekking op het aanleggen van permanente teelt ondersteunende voorzieningen, in de vorm van containervelden, op het terrein aan de Lieshoutseweg ongenummerd te Breugel.

Ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter inzage gelegd. Deze beschrijving ligt vanaf donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het stuk is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Belastingverordeningen en tarieven 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 10 november 2016 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

 • Legesverordening 2017 en de bijhorende Tarieventabel
 • Verordening marktgeld 2017
 • Verordening precariobelasting 2017
 • Verordening rioolheffing 2017
 • Verordening reinigingsrechten 2017
 • Verordening afvalstoffenheffing 2017
 • Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2017
 • Verordening kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2017

Voornoemde verordeningen zijn opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze liggen kosteloos ter inzage in het gemeentehuis. Ze zijn binnenkort op de gemeentelijke website te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.

Daarnaast hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 11 oktober 2016 besloten tot het vaststellen van het ‘bouwkostenoverzicht ROEB 2017’. In dit op regionaal niveau afgestemde bouwkostenoverzicht zijn de bedragen opgenomen voor diverse bouwonderdelen, normatief ter vaststelling van de bouwkosten. In de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2017 wordt verwezen naar dit bouwkostenoverzicht.

Het ‘bouwkostenoverzicht ROEB 2017’ treedt in werking op 1 januari 2017. U vindt deze lijst op onze website onder ‘bouwkosten ROEB 2017’.

Eveneens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 11 oktober 2016 besloten tot het vaststellen van de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen. In deze geactualiseerde Leidraad staan de voorschriften over de voorkomende invorderings- en kwijtscheldingsonderwerpen.

Tot slot hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel in de vergadering van 13 december 2016 besloten tot het vaststellen van de tarieven voor overige dienstverlening 2017.

 

Overzicht belastingtarieven 2017

Het tarief marktgeld 2017 bedraagt per strekkende meter € 1,74. Het tarief per kwartaal bedraagt € 19,08 per strekkende meter.

Het tarief precariobelasting voor 2017 bedraagt € 15,00 per jaar per vierkante meter. Voor een tijdelijke terrasuitbreiding bij evenementen bedraagt het tarief € 5,85 per vierkante meter.

Tarieven rioolheffing 2017

Per afgevoerd afvalwater van 0 tot en met 500 kubieke meter: € 148,00 per jaar. Bij een verbruik boven 500 m3 wordt het basistarief van € 148,00 100 m3 afvalwater als volgt verhoogd:

€ 28,69 per eenheid boven 500 m3 tot en met 2.500 m3
€ 23,70 per eenheid boven 2.500 m3 tot en met 10.000 m3
€ 19,25 per eenheid boven 10.000 m3 tot en met 25.000 m3
€ 14,82 per eenheid boven 25.000 m3 tot en met 50.000 m3
€ 8,87 per eenheid boven 50.000 m3 tot en met 100.000 m3
€ 2,94 per eenheid boven 100.000 m3

Het tarief reinigingsrechten voor 2017 bedraagt € 176,40 per jaar. Dit is exclusief omzetbelasting.

De tarieven afvalstoffenheffing 2017 bedragen voor één persoonshuishouden € 150,00 per jaar. Voor een meerpersoonshuishouden is dit € 188,00.

De tarieven onroerende zaakbelastingen 2017 zijn als volgt:

 • OZB Eigenaarsdeel woningen 0,0919% van de WOZ-waarde
 • OZB Eigenaarsdeel niet-woningen 0,1438% van de WOZ-waarde
 • OZB Gebruikersdeel niet-woningen 0,1286% van de WOZ-waarde

De belangrijkste leges tarieven voor 2017 zijn als volgt:

 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur € 348,50
 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur € 581,00
 • Huwelijksvoltrekking op maandag tot en met zaterdag vóór 9.00 uur en na 21.00 uur en op zondagen en feestdagen € 581,00
 • Rijbewijs € 39,10
 • Tarief rijbewijs wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met € 34,10
 • Paspoort voor een persoon jonger dan 18 jaar oud € 51,45 (5 jaar geldig)
 • Paspoort voor een persoon ouder dan 18 jaar oud € 64,75 (10 jaar geldig)
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon jonger dan 18 jaar oud € 28,60
 • Nederlandse identiteitskaart voor een persoon ouder dan 18 jaar oud € 50,65
 • Tarief paspoort en identiteitskaart wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met € 47,55
 • Uittreksel BRP € 12,90

en maak kans op een complete metamorfose 


Lees meer bekendmakingen van de gemeente