Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 6

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente voor week 6 2016.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
22 februari 201620.00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
23 februari 201620.00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
24 februari 201620.00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
24 februari 201619.30 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot

De agenda en bijbehorende stukken voor de vergaderingen zijn op onze website te bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur & Organisatie, Vergaderkalender.

Daar vindt u bij de betreffende vergaderdatum de agenda en stukken voor de vergadering.

Spreekrecht

Tijdens de openbare vergaderingen van de raadscommissies en de raad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. U dient dit vóór de vergadering door te geven aan de (commissie)griffier. De spreektijd is maximaal 5 minuten.

Tip: u kunt uw verhaal op papier zetten en uitdelen.

Resultaten enquêtes bomenplannen voor úw straat

Onlangs werden in een 9-tal straten bewonersbrieven verspreid waarin bewoners uit de betreffende straat is gevraagd hun mening te geven over het bomenplan voor hún straat. Deze bomenplannen zijn aan de hand van klachten of wensen van bewoners in deze straat opgesteld. Hieronder treft u de resultaten van de enquêtes aan.

StraatResponsEensVervolgactie
Argusvlinderlaan92%45%wordt niet uitgevoerd*
Boogschutterlaan69%56%wordt nog aangepast**
Colijnstraat57%53%wordt uitgevoerd
Dagpauwvlinderlaan69%68%wordt uitgevoerd
Koolwitjelaan73%63%wordt uitgevoerd
Maaslaan65%85%wordt uitgevoerd
Thorbeckelaan55%64%wordt uitgevoerd
Van Gentlaan32%81%wordt niet uitgevoerd***
*Plan Argusvlinderlaan wordt niet uitgevoerd, omdat er onvoldoende draagvlak is voor het plan in deze straat. Minder dan de helft van de respondenten is het namelijk met het plan eens
**Plan Boogschutterlaan wordt op verzoek van een groot aantal bewoners op onderdelen aangepast
***Plan Van Gentlaan wordt niet uitgevoerd, omdat met een respons van 32% de enquête niet representatief is voor de mening van deze straat.

Diverse respondenten heeft aanvullende wensen of kleine veranderingen op het bomenplan kenbaar gemaakt. Deze wensen worden bij de praktische uitvoering met de betreffende aangevers besproken en –zo mogelijk- uitgevoerd. De gemeente beraadt zich op een ander voorstel voor (onderdelen van) de Van Gentlaan.

In het eerste kwartaal van 2016 volgen enquêtes over het bomenplan in uw straat in: Groningenlaan, Heemskerklaan, Kometenlaan, Lupinelaan, Parklaan, Piet Heinlaan, Schaepmanstraat, Schietbaan, Tweelingenlaan, Verwerstraat, Wezerlaan.

Evaluatie Evenementenbeleid

In het afgelopen jaar hebben we het evenementenbeleid en de praktische uitvoering ervan intern en extern geëvalueerd.

Intern en extern

Voor de externe evaluatie hebben we zowel organisatoren als inwoners hun mening gevraagd. Organisatoren zijn in de afgelopen periode benaderd door Vera v.d. Boogaard. Zij heeft hen geïnterviewd en de resultaten van alle interviews verwerkt in een uitgebreide rapportage. Inwoners hebben we gevraagd naar hun mening met behulp van twee verschillende enquêtes.

Wij hebben in de afgelopen tijd ook organisaties waarmee wij samenwerken (bijvoorbeeld politie en brandweer) en andere gemeenten gevraagd naar hun ervaringen, werkwijzen en meningen. Als laatste hebben we ook intern, met collega’s, de gang van zaken uitgebreid geëvalueerd.

Dank

Wij willen graag iedereen die een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken.

Resultaten en verbeteringen

De externe evaluatie is nu grotendeels afgerond en de resultaten worden de komende periode met de organisatoren en de commissie algemene zaken besproken. We hebben ondertussen al een aantal verbeterslagen gemaakt. De komende periode gaan we aan de slag met alle andere aandachtspunten.

Rapportage

De rapportage en alle bijbehorende stukken kunt u vinden op onze website www.sonenbreugel.nl, op de homepagina bij Projecten. In het voorstel (agendapunt 9) aan de commissie algemene zaken (az) vindt u de belangrijkste conclusies en verbetervoorstellen.

Vragen, opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via evenementen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499 491 407.

Alzheimercafé B.O.S. februari 2016

Op woensdag 24 februari 2016 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: Rechtsbescherming voor mensen met dementie.

Rechtsbescherming voor mensen met dementie, wat is wijsheid om te regelen? Op deze avond staan we stil bij de wettelijke regelgeving, waarmee u te maken krijgt na de diagnose dementie. Er kan een moment ontstaan dat iemand zijn/haar zaken niet goed meer kan regelen. Een notaris zal een antwoord geven op vragen als: Wat zijn uw rechten na de diagnose dementie? Wie kan er namens u optreden bij financiële zaken en krijgt toegang tot uw bankrekening? Hoe zit het met wettelijke vertegenwoordiging? Hoe kun je regelen dat je vermogen wordt beheerd? Wat is het nut van een levenstestament?

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis.

Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen.

Gemeentegids 2016-2017

Akse Media BV start op 17 februari a.s. met de voorbereidingen voor de nieuwe gemeentegids. Alle verenigingen, instellingen en clubs die in de oude gemeentegids zijn opgenomen worden benaderd om hun gegevens te controleren.

De gemeente heeft voor Akse Media BV een aanbevelingsbrief opgesteld, ondertekend door het college van burgemeester en wethouders. Vraagt u bij twijfel naar deze aanbevelingsbrief.

Als u nieuw bent in Son en Breugel of nog niet in de gids staat, maar dat wel wilt, kunt u contact opnemen met Akse Media via telefoonnummer 0223-673011 of per email redactie@aksemedia.nl. 

De verschijningsdatum van de nieuwe gemeentegids is gepland in juli 2016.

Ophaalschema 22 t/m 26 februari 2016

Komende week wordt uw papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.

Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app. in de Play- of Appstore.

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 05 februari 2016 Ekkersrijt 1311, 5692 AJ – uitbreiden bedrijfspand (BOUWEN)
  • 05 februari 2016 Ardennenlaan 13, 5691 JN – plaatsen schuifhek oprit (BOUWEN
  • 05 februari 2016 Honingbij 50 t/m 75 (Sonniuspark) – uitbreiden woningen Wonen à la Carte Son, fase 3 (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 11 februari 2016 Apennijnenlaan 10, 5691 JS – plaatsen dakkapel achterzijde woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Melding besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Op 22 januari 2016 is een melding als gevolg van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval op grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer ontvangen van Aannemingsbedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V., Science Park Eindhoven 5057, 5692 EB Son en Breugel.

De breekwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd in de periode van 15 februari t/m 16 mei 2016

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat voorschriften onder andere ter beperking van geluid- en stofoverlast.

Deze melding dient slechts ter kennisgeving. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u gedurende werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur contact opnemen de heer A. Obbema van de gemeente Son en Breugel, telefoonnummer (0499-) 491570.

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft de heer F.J. Habraken, geboren 10 april 1969.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
  • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

Horecastappenplan vastgesteld

Op dinsdag 2 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel het horecastappenplan vastgesteld.

Het horecastappenplan is gebaseerd op het Brabants alcohol- en horecasanctiebeleid dat in 2013 is vastgesteld. In het Horecastappenplan wordt het beleid uiteengezet ten aanzien van het handhavingsinstrumentarium voor de horeca, opdat de openbare orde niet wordt aangetast en geen overlast ontstaat voor de omgeving.

Voor een positieve uitstraling van de horeca is het belangrijk dat overlast en hinder zoveel mogelijk worden voorkomen. Controle en handhaving van wet- en regelgeving is hiervoor noodzakelijk. Voor de meest voorkomende en ernstige overtredingen is in het Horecastappenplan een handhaving scenario beschreven. Dit betekent dat is aangegeven wie, wanneer, wat doet. Door het volgen van de aangegeven stappen worden handhavingstappen beter op elkaar afgestemd. Daarnaast biedt het Horecastappenplan voor ondernemers en derden meer inzicht in het bestuurs- en strafrechtelijke optreden.

Dit besluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1. Het besluit treedt in werking op 17 februari 2016.

Lees ook