Zoek
Sluit dit zoekvak.

Bekendmakingen gemeente week 7

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit zijn de bekendmakingen van de gemeente voor week 7 2016.

Samenwerking CMD met SonenBreugelVerbindt

Het CMD is de samenwerking aangegaan met SonenBreugelVerbindt. De website www.sonenbreugelverbindt.nl verzamelt allerlei lokaal nieuws en activiteiten. Maar ook is het voor inwoners een plek om gemakkelijk en veilig bewonerscontact- en/of een buurtactiviteit te organiseren. Met allerlei diensten, gratis apps en interactieve tools probeert SonenBreugelVerbindt de buitenwereld binnen te brengen bij de inwoners van Son en Breugel. Deze ambitie sluit perfect aan bij de laagdrempelige ingang die het CMD wil zijn.

CMD-plein actief

Sinds deze week is op de inwonerswebsite het CMD-plein actief. Een plek waar het CMD én haar partners zich presenteert. Alle informatie op het gebied van wonen, werk, welzijn en (jeugd)zorg staat vanaf nu op www.sonenbreugelverbindt.nl/cmd-plein en  www.sonenbreugel.nl/cmd.

Online zorg

De CMD samenwerkingspartners hebben op het plein hun eigen partnerpagina. Hierop kunnen zij hun eigen innovatieve interactieve (zorg-)diensten en activiteiten beschikbaar maken van de inwoners van Son en Breugel. De pagina’s zijn nog volop in ontwikkeling en zullen de komende maanden uitgebreid worden. Hou ze dus in de gaten.

Laagdrempelig en interactief

De website biedt een gemakkelijke ingang voor inwoners met vragen. Telefonisch of met behulp van een contactformulier. Maar ook als chat en beeldbellen worden in de toekomst mogelijk toegevoegd.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.sonenbreugelverbindt.nl/cmd-plein.

Aanslagen gemeentelijke belastingen 2016

Binnenkort ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Hierop staat hoeveel belasting u moet betalen. Ook staat de WOZ-waarde hierop, ook wel een WOZ-beschikking genoemd. Op de bijsluiter bij de aanslag staat meer informatie over de verschillende belastingen en de WOZ-waarde.

Huurt u een woning?

Het kan zijn dat u niet eerder een WOZ-beschikking hebt gehad. Dat komt omdat de gemeente sinds kort verplicht is de WOZ-waarde bekend te maken aan huurders van woningen. De WOZ-waarde weegt namelijk vanaf 1 oktober 2015 mee bij de bepaling van de maximale huur. Als de huurprijs van een woning hoger is dan € 710,68 in 2015 dan speelt de WOZ-waarde geen rol bij de hoogte van de huur. Huurders van woningen hoeven geen OZB te betalen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met de waarde van mijn woning?

We doen ons best om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Het kan natuurlijk zo zijn, dat u het niet eens bent met de WOZ-waarde. In dat geval kunt u bezwaar maken bij de gemeente. We adviseren u wel eerst het taxatieverslag te bekijken via de website van de gemeente.

Automatische incasso

Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt het totaalbedrag van de aanslag in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven.

Als u nog géén gebruik maakt van automatische incasso is er hiervoor een formulier toegevoegd bij de aanslag. Wilt u automatisch in 8 termijnen betalen? Dat kan. Vul dan het formulier in en stuur dit direct aan de gemeente. Vergeet niet eerst het formulier te ondertekenen.

Expositie Luuk Buursen (59) in het gemeentehuis

Kunstenaar Luuk Buursen exposeert zijn werk in het gemeentehuis van Son en Breugel. Luuk Buursen heeft epilepsie en is daardoor tweemaal voor langere tijd in coma geraakt. Zijn ziekte, het medicijngebruik en de gevolgen daarvan voor zijn veelbewogen sociale leven hebben grote invloed op zijn werk. Buursen exposeert uit zijn favoriete werk waarin zijn “heftige gevoelens van dat moment en het ontstane werk het dichtst bij elkaar komen”.

Afbeelding schilderij Forum week 8 2016

Als bewoner van “Kempenhaeghe Woon en Zorg” in Heeze greep Luuk Buursen de kans te werken in de galerie/atelier Kempro onder leiding van Guus de Wijn, om daar zijn artistieke talenten verder te ontwikkelen. In het atelier begeleiden kunstenaars op vrijwillige basis aankomend kunstenaars. Zo is Luuk gegroeid tot de kunstenaar die hij nu is.

Referendum 2016

Het Centraal Stembureau (de Kiesraad) heeft besloten dat er een referendum komt over de Associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne. Het referendum vindt plaats op woensdag 6 april 2016. De vraag op het stembiljet luidt: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?

Het raadgevend referendum is pas geldig bij een opkomstpercentage van ten minste 30 procent van het totale aantal kiesgerechtigden. Bij een geldig raadgevend referendum is het aan het kabinet om te beslissen of het de uitspraak van de kiezer overneemt of naast zich neerlegt. Bent u als kiezer niet in de gelegenheid om persoonlijk te stemmen, dan kunt u een ander machtigen.

Stemmen bij volmacht

Als u op de dag van het referendum niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformulier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij moet de gemachtigde een bewijs overleggen dat de persoon als kiesgerechtigde staat ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Degene die u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor het aanvragen van een volmachtbewijs is 1 april 2016.

De onderhandse volmacht

Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een andere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legitimatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van het referendum verlenen. Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen dezelfde gemeente woonachtig bent.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen. 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Kiezerspas

Als u op de dag van het referendum niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen in uw woongemeente dan kunt u uw pas om laten zetten in een kiezerspas.  Met de kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in elke willekeurig stembureau in Nederland. De laatste dag voor het (schriftelijk) aanvragen van een kiezerspas is 1 april 2016. Mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot 5 april 12.00 uur. Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.

Registratie als kiezer

De burgemeester van Son en Breugel maakt bekend dat iedereen bij de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1 kan opvragen of hij/zij als kiezer is geregistreerd. In het geval dat een kiezer niet of niet behoorlijk is geregistreerd kan hij/zij schriftelijk een verzoek tot herziening van de registratie indienen.

Waar kunt u stemmen

U kunt met een stempas overal binnen de gemeente stemmen. Hieronder vindt u een overzicht van alle stembureaus.

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mindervaliden en rolstoelers. De stemlokalen zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 uur.

Ophaalschema 29 februari t/m 2 maart 2016

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

De app. is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier.

Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app. in de Play- of Appstore.

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

  • 09 februari 2016 Keske 4, 5694 NJ – asbestsanering (SLOPEN)
  • 11 februari 2016 Marterlaan 8, 5691 EW – slopen bungalow (SLOPEN)
  • 15 februari 2016 Driehoek 9, 5691 NR – slopen van 3 varkensstallen (SLOPEN)
  • 16 februari 2016 Australielaan 11, 5691 JK – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
  • 17 februari 2016 Vlinderlaan 109, 5691 RK – plaatsen dakkapel zijgevel (BOUWEN)
  • 17 februari 2016 Bijenlaan 3 t/m 33 (Sonniuspark) – uitbreiden woningen Wonen a la Carte (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvragen liggen deze (concept)besluiten samen met de aanvraag ter inzage. Als u vragen heeft over de hierboven vermelde aanvragen kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Dienstverlening.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

  • 12 februari 2016 Tooropstraat 9, 5691 DK; kappen van twee bomen in achtererf perceel (KAPPEN)
  • 12 februari 2016 Lieshoutsweg ong.; kappen van 95 essen bermstrook
  • 15 februari 2016 Ekkersrijt ongenummerd – realisatie vleesverwerkingsbedrijf met kantoren (BOUWEN)
  • 16 februari 2016 Evertsenlaan 1, 5694 SL – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Voor de agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C–1D”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C-1D”, vastgesteld door de gemeenteraad op 12 november 2015, onherroepelijk is geworden. Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 07 januari 2016 onherroepelijk is geworden.

Het bestemmingsplan “Driehoek; Driehoek 1C-1D” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Lees ook