Zoek
Sluit dit zoekvak.

Dit zijn de drie mogelijke scenario’s voor herinrichting centrum

Krokussen in bloei in het centrum van Son en Breugel
Foto: Ons Son en Breugel

Op 4 april zal de gemeenteraad van Son en Breugel een presentatie krijgen over drie voorgestelde scenario’s voor de herinrichting van het centrum. Deze scenario’s (Groene Ring, Son aan de Dommel en Kloppend Hart) zijn ontwikkeld om de leefbaarheid, mobiliteit en esthetiek van het centrum te verbeteren. Ons Son en Breugel dook in de presentatie om de inwoners van Son en Breugel een blik te geven op de mogelijke toekomst van het centrum.

Groene ring

Het groene ring scenario voor de herinrichting van het centrum van Son en Breugel richt zich op het bevorderen van groen, verkeersveiligheid en verblijfskwaliteit. Een centraal element van dit scenario is de herinrichting van de Nieuwstraat, die wordt beschouwd als de levensader van het centrum. Deze herinrichting omvat verkeersremmende maatregelen en het behoud van de verkeersfunctie, terwijl tegelijkertijd de nadruk wordt gelegd op groenvoorzieningen en het ‘auto te gast’-principe. Dit betekent dat auto’s worden ontmoedigd in de groene ring rondom de pleinen, waardoor de ruimte meer wordt ingericht op voetgangers en fietsers.

Impressie: SVP

Daarnaast wordt er in dit scenario aandacht besteed aan het faciliteren van doorgaand fietsverkeer over de Nieuwstraat en wordt het parkeren geminimaliseerd in de groene ring, met uitzondering van plaatsen voor mindervaliden. Parkeervoorzieningen worden elders gecentraliseerd, zoals het vergroten van het parkeerterrein achter de Taylorstraat voor lang parkeren. Door deze maatregelen wordt beoogd de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum te vergroten, terwijl tegelijkertijd de verkeersveiligheid wordt verbeterd en het groene karakter van Son en Breugel wordt versterkt.

Impressie Groene Ring herinrichting centrum
Impressie: SVP

Het groene ring scenario biedt een gebalanceerde benadering van duurzame dorpssontwikkeling, waarbij groen en verkeersveiligheid hand in hand gaan. Het is een kans voor Son en Breugel om een levendig en groen centrum te creëren dat aantrekkelijk is voor zowel inwoners als bezoekers.

Son aan de Dommel

Het Son aan de Dommel scenario legt de nadruk op het verbinden van Son met het Dommeldal, terwijl tegelijkertijd wordt gestreefd naar een verbetering van de verblijfskwaliteit en vergroening van het centrumgebied. Het ‘Dommelpad’ als route tussen Breugel en Son vormt een belangrijk onderdeel van dit scenario, waardoor langzaam verkeer gestimuleerd wordt en de relatie tussen het dorp en de omliggende natuur wordt versterkt.

Impressie: SVP

Dit scenario omvat ook maatregelen om doorgaand verkeer te ontmoedigen door het invoeren van een ‘auto te gast’-principe bij de pleinen en het instellen van éénrichtingsverkeer. Hierdoor wordt de verkeersdruk verminderd en wordt de veiligheid voor voetgangers en fietsers vergroot. Bovendien wordt er extra aandacht besteed aan het vergroenen van het centrumgebied, met name rondom het Raadhuisplein en Kerkplein, om de verblijfskwaliteit te verbeteren en een aantrekkelijke omgeving te creëren voor inwoners en bezoekers.

Impressie Son aan de Dommel herinrichting centrum
Impressie: SVP

Het Son aan de Dommel scenario biedt een uitgebalanceerde aanpak van dorpssontwikkeling, waarbij verbinding met de natuur, verkeersveiligheid en vergroening van het centrum hand in hand gaan. Het is een kans voor Son en Breugel om een duurzaam en aantrekkelijk centrum te realiseren dat in harmonie is met zijn natuurlijke omgeving.

Kloppend hart

Het kloppend hart scenario streeft ernaar het centrum van Son en Breugel verkeersluw te maken door middel van een ‘knip’ bij de pleinen en de ontwikkeling van een centraal plein, het Raadhuisplein, als een ‘pocketpark’. Deze maatregelen zullen bijdragen aan een veiligere en aantrekkelijkere omgeving voor voetgangers en fietsers, terwijl tegelijkertijd de verblijfskwaliteit wordt vergroot.

Impressie: SVP

Dit scenario omvat ook de introductie van een ‘auto te gast’-principe rondom het centrum, waardoor autoverkeer wordt ontmoedigd en de nadruk komt te liggen op voetgangers en fietsers. Daarnaast worden er alternatieve doorgaande fietsroutes ontwikkeld om grote snelheidsverschillen te voorkomen en de veiligheid te vergroten. Het vergroenen van het centrumgebied, met name rondom het nieuwe centrale plein, staat centraal in dit scenario, waardoor een aantrekkelijke en leefbare omgeving ontstaat voor inwoners en bezoekers.

Impressie kloppend hart herinrichting centrum
Impressie: SVP

Het koppend hart scenario biedt een innovatieve en toekomstgerichte benadering van dorpssontwikkeling, waarbij verkeersveiligheid, vergroening en verblijfskwaliteit centraal staan. Het is een kans voor Son en Breugel om een levendig en duurzaam centrum te creëren dat aansluit bij de behoeften en wensen van de gemeenschap.

Voordelen

 • Het groene ring scenario legt de nadruk op het behoud van de verkeersfunctie van de Nieuwstraat terwijl tegelijkertijd de verkeersveiligheid wordt verbeterd en het groene karakter van Son en Breugel wordt versterkt, waardoor een evenwichtige en duurzame dorpssontwikkeling wordt bevorderd die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum vergroot.
 • Het Son aan de Dommel scenario bevordert de verbinding tussen Son en het Dommeldal door middel van het Dommelpad, terwijl tegelijkertijd de verkeersdruk wordt verminderd en de verblijfskwaliteit in het centrum wordt verbeterd door groenvoorzieningen en een ‘auto te gast’-principe bij de pleinen te introduceren, waardoor een harmonieuze relatie tussen dorp en natuur wordt gecreëerd.
 • Het kloppend hart scenario streeft naar een verkeersluw centrum door middel van een ‘knip’ bij de pleinen en de ontwikkeling van een centraal plein als ‘pocketpark’, wat resulteert in een veiligere en aantrekkelijkere omgeving voor voetgangers en fietsers, terwijl tegelijkertijd de nadruk wordt gelegd op vergroening en verblijfskwaliteit, waardoor een levendig en duurzaam centrum ontstaat dat aansluit bij de behoeften van de gemeenschap.

Nadelen

 • Het groene ring scenario kan mogelijk leiden tot weerstand van automobilisten vanwege de verkeersremmende maatregelen in de Nieuwstraat, wat kan resulteren in verkeersopstoppingen elders in het dorp en een verminderde toegankelijkheid van het centrum voor bepaalde doelgroepen. Daarnaast kan het minimaliseren van parkeergelegenheid in de groene ring tot frustratie leiden onder automobilisten en mogelijke parkeerproblemen elders veroorzaken.
 • Het Son aan de Dommel scenario kan leiden tot een toename van verkeersstromen in de De Bontstraat en Antoon van de Venstraat als gevolg van éénrichtingsverkeer in de Nieuwstraat, wat kan leiden tot overlast voor omwonenden en mogelijk conflict met belangrijke fietsverbindingen. Daarnaast kan het terugdringen van parkeergelegenheid rond de pleinen problemen veroorzaken voor bezoekers en ondernemers in het centrum.
 • Het kloppend hart scenario kan mogelijk zorgen voor verkeersproblemen elders in het dorp als gevolg van de ‘knip’ bij de pleinen, met name een toename van verkeer in de De Bontstraat en Antoon van de Venstraat. Bovendien kan de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Raadhuisplein en Kerkplein aanzienlijke kosten met zich meebrengen en mogelijk technische uitdagingen met zich meebrengen.

Potentiële ontwikkellocaties:

De herinrichting van het centrum van Son biedt ook mogelijkheden om gebieden opnieuw in te richten. Ook dit is meegenomen in het onderzoek naar de drie genoemde scenario’s. Hier is bijvoorbeeld ruimte voor nieuwbouw, ruimte voor een medisch centrum, een gewenste stilteruimte, horeca en detailhandel.

 1. Protestantse kerk
 2. Driehoek Taylorstraat (achter gemeentehuis)
 3. Achter Taylorstraat (HOi-Huis)
 4. Zone voor ‘optopping’ (1 bouwlaag toevoegen)
 5. Raadhuisplein (in scenario Kloppend Hart)
 6. Naast Dommelhuis
 7. Vestzaktheater
 8. Torenstraat
 9. Parkeerterrein achter Sonse Toren (Stiltecentrum)
 10. Jongerencentrum Oase
 11. Vroonpark (Stiltecentrum)
Potentiële ontwikkellocaties bij herinrichting centrum
Impressie: SVP

Gemeenteraad

Tijdens de presentatie over de scenario’s zullen de voor- en nadelen van elk scenario worden belicht, samen met mogelijke consequenties voor mobiliteit, verkeersstromen en parkeervoorzieningen. Het is een belangrijk moment voor de gemeenteraad om input te leveren. Ook kan de gemeenteraad een discussie te voeren voordat een definitief besluit wordt genomen over de toekomstige ontwikkeling van het centrum van Son en Breugel.

Natuurlijk is dit artikel niet alomvattend. De presentatie kijkt dieper in de drie verschillende scenario’s voor herinrichting, zoals de verkeersstromen en hoe straten eventueel ingericht zouden kunnen worden. Ook zijn er meer beelden die de beoogde sfeerimpressie per scenario moet versterken. Omdat er geen ruimte is in dit artikel voor alle informatie, raden we zeker aan om de presentatie zelf te bekijken of op 4 april de presentatie bij te wonen in het gemeentehuis.