Gemeentelijke meerjarenbegroting 2019–2022 staat online

Gemeentelijke meerjarenbegroting 2019–2022 staat online
Foto: Pixabay CC0

Met trots presenteert de gemeente Son en Breugel de digitale Meerjarenbegroting 2019-2022.

Transparant, leesbaar en inzichtelijk voor raadsleden, inwoners en andere belangstellenden. In een meerjarenbegroting maakt de gemeente de plannen voor het aankomende jaar bekend met een doorkijk naar de drie daarop volgende jaren.

Het internetadres voor de begrotingen van zowel 2018-2021 als 2019-2022 is https://son-en-breugel.begrotingsapp.nl/.

In de begroting voor volgend jaar tref je het tabblad ‘Collegeprogramma’ aan, waarin het college van burgemeester en wethouders de uitwerking van het coalitieakkoord in een achttal focusgebieden toelicht. Raad en college zoeken nadrukkelijk de samenwerking tussen raad, college en inwoners om samen de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken.

De Meerjarenbegroting 2019-2022 opent met een korte videofilm over de belangrijkste thema’s en ambities uit het plan “Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel”.

Besluitvorming

Voorafgaand aan de vaststelling van de Meerjarenbegroting 2019-2022 door de gemeenteraad op 8 november aanstaande worden de ontwerpen inhoudelijk eerst besproken in alle openbare raadscommissies:

  •  De thema’s duurzaamheid, mobiliteit en centrum/dorpshuis alsook de programma’s groen, openluchtrecreatie, duurzaamheid en ruimtelijke inrichting worden behandeld door de raadscommissie grondgebiedszaken op 22 oktober aanstaande.
  • De thema’s nulde lijn samenleving en Breugel Bruist, alsook de programma’s onderwijs, sport, cultuur, Sociale zaken, welzijn & zorg komen aan de orde bij de raadscommissie burgerzaken op 23 oktober aanstaande.
  • De commissie algemene zaken bespreekt op 24 oktober aanstaande de thema’s burgerparticipatie/nieuwe bestuursstijl, veiligheid, regionale samenwerking alsook de programma’s bestuurlijke zaken, publieke dienstverlening, veiligheid en handhaving, economie en algemene dekkingsmiddelen.

Post article

Post article