Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 1 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 1 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
4 januari 201717:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
17 januari 201719:30 uurThema-avond gamen/sociale media Openbaar Chill Out

 


Mededelingen en berichten

Gelukkig Nieuwjaar!

Het college van burgemeester en wethouders, alle medewerkers en de gemeenteraad van Son en Breugel wensen alle inwoners van Son en Breugel een saamhorig, veilig en geborgen 2017.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 22 december 2016

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Joris van Dam nieuw gemeenteraadslid

In de vergadering van de gemeenteraad van 22 december jl. is de heer J.J.J. (Joris) van Dam beëdigd als raadslid (PvdA/GroenLinks).
De heer Van Dam woont Scheldelaan 25, 5691 HP te Son en Breugel, tel. 06-28101259 emailadres: joris@pvda-groenlinks.sonenbreugel.nl.

Hij volgt de heer F.H. (Frans) Zaal op, die op 15 november jl. is overleden.

 

Thema-avond over gamen en sociale media voor ouders/verzorgers

Jongeren vinden tegenwoordig steeds makkelijker hun weg op het internet, ze posten, vloggen, delen en gamen. Online gamen en sociale media spelen steeds een grotere rol in het leven van jongeren. Hoe ga je hiermee om als ouders/verzorgers?

Tijdens deze informatie-avond wordt er gesproken over gamen en hoe het zich kan ontwikkelen tot een verslaving. Ook bespreken we het gebruik van sociale media onder jongeren en wat u als ouder/verzorger kunt doen om uw kind mediawijs te maken.

 • Waar: Chill Out, Braecklant, Amerikalaan 2
 • Tijd: inloop met koffie/thee vanaf 19:00 Programma start om 19:30 uur tot 21:00 uur.

Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met Wilco van den Berg, tel: 06 – 48 19 81 61, of per e-mail: wilco.vandenberg@levgroep.nl.

Deze avond wordt georganiseerd door Gemeente Son en Breugel in samenwerking met de LEVgroep, GGD en Nieuwe kansen (voorheen Novadic Kentron).

 

Eenmalige subsidies 2017

Eenmalige subsidies maatschappelijke activiteiten

In het subsidiebeleidsplan 2017 is een budget van € 15.000,- opgenomen voor eenmalige subsidies voor allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Wanneer een organisatie in 2017 een eenmalige activiteit onderneemt die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van onze inwoners, dan kan hiervoor een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn.

De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 1.000,-

Om te voorkomen dat het budget al aan het begin van het jaar is uitgeput, wordt dit verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar. Het subsidieplafond voor het eerste halfjaar 2017 bedraagt dus € 7.500,-. De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen vóór 1 juni 2017 te zijn ontvangen; de aanvragen voor het twee halfjaar vóór 1 december. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

De subsidie voor sportprijzen bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 500,-.

Eenmalige subsidies onderhoud monumenten

In het Subsidiebeleidsplan is een budget van € 20.000,- opgenomen voor subsidies voor de kosten van onderhoud van monumenten. Er kan onder meer subsidie worden aangevraagd in de goedgekeurde onderhoudskosten en in de kosten van een abonnement op de Monumentenwacht. Het college heeft enige regels vastgesteld over de hoogte van deze subsidies. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 9 t/m 13 januari 2017

Komende week wordt uw GFT, Rest, PMD en Papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Kerstboominzameling

De kerstbomen worden op zaterdag 7 januari 2017 vanaf 7.30 uur in het hele dorp huis aan huis opgehaald. U kunt uw kerstboom de voorgaande avond vanaf 20.00 uur aan straat zetten.

 

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 2, 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

deafvalapp-button-1

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 16 december 2016 – Markt 6 t/m 9, 5691 AR – interne wijziging entree panden (BOUWEN)
 • 16 december 2016 – de Bontstraat 69, 5691 ST – plaatsen dakkapel voorzijde woonhuis (BOUWEN)
 • 18 december 2016 – Tweelingenlaan 127, 5694 VE – uitbreiden voorzijde garage (BOUWEN)
 • 20 december 2016 – Stakenburgstraat 6, 5694 NB – realiseren aanbouw met veranda (BOUWEN)
 • 21 december 2016 – Driehoek 1D, 5691NE – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 22 december 2016 – Heriklaan 27, 5691 WG – asbestsanering (SLOPEN)
 • 23 december 2016 – De Kuilen 3a, 5694 NM – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 23 december 2016 – De Kuilen 3a, 5694 NM – slopen bestaande woning (SLOPEN)
 • 23 december 2016 – Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – plaatsen loopbrug (BOUWEN)
 • 23 december 2016 – Dutmellapad 2, 5691 NN – realiseren scoutinggebouw (BOUWEN)
 • 23 december 2016 – Jupiterstraat 3, 5694 TG – hekwerk t.b.v. voetbalveldje (BOUWEN)
 • 23 december 2016 – Nieuwstraat 50, 5691 AD – wijzigen voorgevel (BOUWEN)
 • 23 december 2016 – Nieuwstraat 50, 5691 AD – dagbesteding voor personen met lichamelijke of verstandelijke handicap (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 23 december 2016 – Vuurlibel, kavel C03a – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 23 december 2016 – Rooijseweg Zuid ongenummerd – realiseren 50 woningen (BOUWEN)
 • 23 december 2016 – Jufferlaan 14, 5692 WZ – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 28 december 2016 – Beekjuffer 22, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 28 december 2016 – Waterjuffer, kavel D02 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 29 december 2016 – Jufferlaan 20, 5692 WZ – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 29 december 2016 – Beekjuffer 20, 5692 WT – bouwen woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 •   19 december 2016 – Science Park Eindhoven 5708, 5692 ER – uitbreiden bedrijfspand (BOUWEN)
 •   21 december 2016 – Waterjuffer, kavel D04 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 •   27 december 2016 – Veerstraat 17/19, 5694 AA – tijdelijk opslaan van woonunits (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunning ligt ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Besluit omgevingsvergunningvrij project

Burgemeester en wethouders hebben aanvraag omgevingsvergunning niet in behandeling genomen:

 • 20 december 2016 Groningenlaan 5, 5691 KH – plaatsen aanbouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning

De burgemeester heeft vergunning verleend voor het plaatsen van:

 • een tent op het Kerkplein ten behoeve van diverse activiteiten waaronder ook carnaval voorde periode vanaf 30 januari 2017 tot en met 3 maart 2017
 • het houden van de carnavalsoptocht in Son en Breugel op 26 februari 2017 tussen 13.00 en16.30 uur

Bezwaarprocedure

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel, Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim)

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Advantech Europe BV; een inrichting voor het vervaardigen van computers en randapparatuur, gelegen aan Science Park Eindhoven 5708, 5692 ER te Son en Breugel.

De melding is ingediend voor het uitbreiden de inrichting met extra ruimtes voor opslag, assemblages en kantoor.

De melding en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december t/m 7 februari 2017 voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Het indienen van bedenkingen tegen de melding is niet mogelijk.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon (088) 3690328.


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.