Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 10 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 10 2017.Gemeente Son en Breugel

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
8 maart 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
8 maart 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij


Mededelingen en berichten

Geen spreekuur burgemeester Gaillard op 15 maart a.s.

Op woensdag 15 maart a.s. is burgemeester Gaillard niet beschikbaar voor het open spreekuur.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 13 t/m 17 maart 2017

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen), Rest (grijs) en Papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT weer wekelijks

Vanaf maandag 6 maart wordt uw Groente, Fruit en Tuinafval weer wekelijks opgehaald, kijk voor de exacte dag in De Afvalapp!

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Verkiezingen

Op 15 maart 2017 kunt u op elk stembureau in Son en Breugel tussen 07.30 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds uw stem uitbrengen.
In Son en Breugel zijn 10 stemlocaties aangewezen.

Stemmen in een andere gemeente

Bent u op de dag van de stemming in een andere gemeente, dan kunt u de stempas die u heeft ontvangen omzetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas kunt u in elke gemeente binnen Nederland uw stem uitbrengen. Om uw stempas om te zetten komt u met de stempas naar de afdeling Dienstverlening. De stempas kunt u tot en met 10 maart 2017 laten omzetten in een kiezerspas.

Een ander machtigen

Kunt u als kiezer op woensdag 15 maart 2017 niet zelf stemmen, dan is het mogelijk een andere kiesgerechtigde te machtigen om voor u te stemmen.

 • Overdracht Stempas

Machtigen van een andere kiezer in dezelfde gemeente kan zonder tussenkomst van de gemeente; vult u daarvoor het volmachtbewijs op de achterzijde van de u toegezonden stempas in.

 1. Geeft u een volmacht door invulling van het volmachtbewijs op de achterzijde van de stempas, dan moeten uw gemachtigde en u beiden ondertekenen
 2. U moet de gemachtigde ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs meegeven
 3. Het zelf omzetten van de stempas in een volmachtbewijs kan tot op de dag van de verkiezing
 4. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken
 5. De gemachtigde moet zelf ook als kiezer geregistreerd staan
 • Schriftelijk verzoek bij de gemeente

Wilt u een kiezer uit een andere gemeente machtigen of hebt u uw stempas nog niet ontvangen, dan moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

 1. Een schriftelijk verzoek om bij volmacht te stemmen kunt u tot en met woensdag 10 maart 2017 via een voorgeschreven formulier indienen bij de gemeente, waar u als kiezer bent geregistreerd.
 2. Het voorgeschreven formulier is kosteloos te verkrijgen bij de afdeling Dienstverlening. Tevens is het formulier via de website van de gemeente te downloaden.
 3. Uw gemachtigde en u moeten het formulier na invulling beiden ondertekenen.
 4. Van de gemeente krijgt u bericht dat uw schriftelijke verzoek om bij volmacht te stemmen is ingewilligd. Om voor u te kunnen stemmen krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs toegezonden.
 5. Een volmachtgever is niet bevoegd deze volmacht in te trekken.

Let op!

 • Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen.
 • De volmachtstem moet tegelijk met de eigen stem worden uitgebracht.
 • De kiezer die een volmacht heeft gegeven mag niet ook zelf aan de stemming deelnemen.

Identificatieplicht

Bij het uitbrengen van uw stem moet u zich identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Geldige identiteitsdocumenten zijn het Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Bij de verkiezing van de Tweede Kamer mag u een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart gebruiken dat op 15 maart 2017 (de dag van de stemming) maximaal 5 jaar is verlopen. U mag dus een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 16 maart 2012” of elke latere datum.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 28 februari 2017 – Honingbij 78, 5692 VE – plaatsen dakkapel (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 23 februari 2017 – Vinklaan 2, 5691 VJ – plaatsen kozijn in voorgevel (BOUWEN)
 • 24 februari 2017 – Beekjuffer 22, 5692 WT – kappen van 1 eik in berm (KAPPEN)
 • 24 februari 2017 – Texellaan 17, 5691 ZL – realiseren opbouw op platdak (BOUWEN)
 • 01 maart 2017 – Jufferlaan 14, 5692 WZ – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Omgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande omgevingsvergunning te verlenen met de activiteit ‘brandveilig gebruik’

 • Ruysdaelstraat 6, 5691 EA – brandveilig gebruiken van basisschool ‘de Sonnewijzer’ (BRANDVEILIG GEBRUIK)

Bovengenoemde aanvraag om omgevingsvergunning wordt daarom voor 6 weken ter inzage gelegd om zienswijzen kenbaar te maken. Dit zal zijn van 9 maart 2017 tot en met woensdag 19 april 2017. Gedurende deze termijn kan iedereen, schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen dient u hiertoe, tenminste een week voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, taakveld Bouwen (telefoon 0499 – 491491).

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 09 maart 2017 tot en met woensdag 19 april 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” (NL.IMRO.0848.BP502SONCENTRUM-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat” heeft betrekking op de realisatie van 16 woningen en kantoorruimte/commerciële ruimte (inclusief parkeervoorzieningen en tuinen) ter vervaging van de panden gelegen in de hoek Wilhelminalaan en Nieuwstraat (gemeente Son en Breugel).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).


Lees meer gemeentepagina’s


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.