Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 12 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 12 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
21 maart7.30–21.00 uurGemeenteraadsverkiezingenKiesgerechtigdenSon en Breugel
21 maart9.00–10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
21 maart16.30–17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
21 maart17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
21 maart21.00 uurVerkiezingsavondOpenbaarDe Zwaan
28 maart20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal
29 maart20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Gemeenteraadsvergaderingen

Volgende week zijn er is er twee vergaderingen van de gemeenteraad in het gemeentehuis.

Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.
Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Gemeenteraadsvergadering woensdag 28 maart 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Onderzoek proces-verbaal verkiezingen en geloofsbrieven
 • Korte terugblik op afgelopen raadsperiode door de voorzitter

Gemeenteraadsvergadering donderdag 29 maart 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Beëdiging van de leden van de raad
 • Benoeming voorzitter en drie leden Commissie voor bezwaar- en beroepschriften
 • Voortgang collegevorming

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Gemeente verruimt mogelijkheden voor overnachten in Sonse jachthaven

In juli 2015 heeft de gemeente een omgevingsvergunning afgegeven voor de Sonse jachthaven. De vergunning staat overnachting voor één nacht toe.

Volgens artikel 2.61 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is overnachten op openbaar water niet toegestaan. De gemeenteraad heeft besloten om dat artikel niet voor de Sonse jachthaven van toepassing te verklaren. Daarmee is de onduidelijkheid weggenomen over de vraag of overnachten in de haven is toegestaan.

De gemeenteraad heeft het college gevraagd te onderzoeken of het overnachten in de jachthaven kan worden verruimd.

 

Alle reststroken in kaart gebracht en te vinden op de website van de gemeente

In het voorjaar van 2016 is het college begonnen met het in kaart brengen van groenstroken in de gemeente, die geen openbaar doel (meer) dienen. Deze stroken zijn per wijk in kaart gebracht. Door het in kaart brengen van de reststroken in de wijk ’t Zand tot aan
De Bontstraat is de laatste stap in dit project gezet. De uitvoering start nu ook voor dit deel van het dorp.

Bij veel stroken die geen openbaar doel meer dienen en die direct grenzen aan percelen met woonhuizen, is het mogelijk om zo’n strook – onder voorwaarden- van de gemeente te kopen. Per wijk zijn er plattegronden gemaakt waarop inwoners kunnen zien welke stroken in potentie gekocht kunnen worden en welke niet. Op dit moment zijn alle wijken op deze wijze in kaart gebracht. Aan de hand van deze kaarten op de website van de gemeente, kunnen inwoners van son en Breugel, als zij dat wensen, een verzoek tot aankoop indienen.

De kaarten staan in de producten- en dienstencatalogus in de rubriek ‘groenstroken en reststroken’.

Geïnteresseerden kunnen hun belangstelling voor een reststrook kenbaar maken en zich voor informatie wenden tot de medewerkers van Intersolum, die voor deze taak in het gemeentehuis kantoor houden. Het telefoonnummer is 0499 – 491 491, emailadres groenstroken@sonenbreugel.nl.

 

Wegversmallingen

In de route Eind – Van den Elsenstraat – Pieter Brueghelplein – Veerstraat – Wilhelminalaan – Boslaan v.v. zijn wegversmallingen aangebracht. Het doel hiervan is het verlagen van de snelheid van het autoverkeer en het ontmoedigen van doorgaand verkeer dat niet door ons dorp hoeft te gaan.

Uit regionale onderzoeken blijkt dat onder andere de v.d. Elsenstraat tot de top 5 van onveilige straten behoort. De Veerstraat telt dagelijks circa 8.000 voertuigen aan doorgaand verkeer. Deze verkeersstroom en ondanks dat – vrijwel- in het gehele dorp binnen de bebouwde kom een 30 km zone geldt, vragen enkele wegen dus om extra aanpassingen.

Snelheidscontroles op deze 30km/h wegen is niet mogelijk. Hiervoor moet de weg ook ingericht zijn als 30 km/h-weg en dat is bij deze route niet het geval.

We hebben naar een kostenefficiënte oplossing gezocht en voor de ‘straatjuwelen’ gekozen. Aan beide zijden van de wegvakken met versmallingen staan attentieborden. Om mensen extra te attenderen op de gewijzigde situatie zijn bij de versmallingen tijdelijk gele attentieborden geplaatst met de tekst SITUATIE GEWIJZIGD.

Momenteel monitoren we welk effect de aanpassingen op het verkeer hebben. We blij zijn met de suggesties van onze inwoners op basis van hun eerste ervaringen, die ons helpen om de situatie verder te verbeteren.

 

Ledverlichting bij voetgangersoversteekplaatsen

Afgelopen week zijn de voetgangersoversteekplaatsen in het dorp voorzien van duurzame ledverlichting. Daardoor zijn de zebra’s voor automobilisten ook ’s avonds beter zichtbaar en wordt het oversteken voor voetgangers een stuk veiliger.

De verlichting is afgelopen donderdag door wethouder Vortman van verkeer en vervoer en projectleider van aannemer Ziut officieel in gebruik genomen. De ledverlichting werkt op zonne-energie en hoeft niet op het lichtnet te worden aangesloten.

 

Stand van zaken project Verledden Openbare verlichting

Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober 2017, begon openbare verlichting aannemer Ziut met de vervanging van alle 4.700 armaturen van de openbare verlichting in ons dorp. Om de ledverlichting op het gewenste niveau te brengen, was het daarnaast nodig om bijna 1.800 lichtmasten te vervangen of bij te plaatsen. Het is een omgangrijke operatie.

Woordvoerder Wim van den Broek van Ziut zegt dat het zeldzaam is dat een gemeente in één keer alle openbare verlichting omvormt naar ledverlichting. Het ‘huzarenstuk’ is voor circa 95% klaar.
Van den Broek geeft bij deze tussenrapportage aan dat lastige daaraan is dat over de resterende 5% ruis kan ontstaan. Nu valt het bij de inwoners immers op als een armatuur nog niet goed werkt of een lichtmast nog niet vervangen is.

Al deze onvolkomenheden zijn bij de aannemer bekend. Deze verlichting is niet ‘vergeten’, maar wordt meegenomen in de naloopronden die nog straat voor straat nog uitgevoerd gaan worden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de materialen gaat het 6 tot 8 weken duren voordat de aannemer de onvolkomenheden die uit de naloopronden naar voren komen, in samenwerking met Enexis, heeft opgelost.

Het goede nieuws is dat de bulk van de ruim 4.700 armaturen al gereed is en functioneert. Dat betekent dat ons dorp vanaf nu al de beoogde besparing van 50% op de energiekosten van de openbare verlichting realiseert, een besparing van 450.000 KWh per jaar.

 

Opgeruimd staat netjes, weg met zwerfafval

Op zaterdag 24 maart 2018 doet de gemeente Son en Breugel weer mee aan de Week van Nederland Schoon. Tijdens de Landelijke Opschoondag organiseren veel gemeenten samen met de inwoners acties om hun omgeving schoon te maken.

Scholieren, inwoners en college steken handen uit de mouwen

De Opschoondag markeert het einde van een week vol activiteiten. In de week van 19 tot en met 23 maart gaan de meeste basisscholen hun schoolplein en de omgeving schoonmaken. Uitgerust met knijpers, handschoenen en vuilniszakken dragen de kinderen bij aan een schone omgeving.

Bewoners en gemeenteraad pakken wijken aan

Op zaterdag 24 maart 2018 gaan een aantal buurt- en wijkverenigingen en inwoners en medewerkers van de gemeente Son en Breugel, waaronder gemeenteraadsleden aan de slag. Om 09.30 uur gaan zij verspreidt over de gemeente een aantal wijken schoonmaken. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.

Verzamelplaatsen

Wilt u meedoen, kom dan op 24 maart naar een van de volgende locaties:

Wijk/buurtOpkomstlocatieTijdstip
HoogstraatDe Boerderij09.30 uur
KanaalstraatKruisbeeld09.30 uur
KloosterstraatVoor perceel Kloosterstraat 1410.30 uur
CentrumKiosk op Kerkplein09.30 uur
’t Harde VenHoek Europalaan/Rembrandstraat09.30 uur
SonniusparkHoek Libellenlaan, Vuurlibel en Keverlaan09.30 uur

Vanaf 11.30 uur is de gezamenlijke afsluiting bij de kiosk in het centrum. In Breugel wordt bij de Boerderij afgesloten. Na afloop zorgt de gemeente voor een warme versnapering voor de deelnemers.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 28 maart 2018 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Inzet dagbesteding: nut en meerwaarde bij dementie’.

In de zorg voor een naaste met dementie, kan het voor de mantelzorger steeds moeilijker worden om in de thuissituatie de nodige zorg en opvang te geven. De inzet van een vorm van dagbesteding kan dan uitkomst en ondersteuning bieden. De ondersteuning en zorg voor mensen met dementie is gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven. Dagbesteding draagt bij aan en zinvolle daginvulling, die activeert, de eigen talenten en kracht van mensen met dementie aanspreekt en benut. Mensen met dementie blijven daarmee deel uitmaken van de samenleving en raken daarvan niet geïsoleerd.

Welke vormen van dagbesteding zijn er in onze regio en wat moet je regelen om hiervan gebruik te kunnen maken? Hoe kan een dag eruit zien? Wie kan helpen om passende dagbesteding voor uw verwant te organiseren? Op al deze vragen krijgt u deze avond een antwoord.

Locatie

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot ca. 21.00 uur. De toegang en het eerste kopje koffie/thee bij binnenkomst zijn gratis. Meer informatie over het programma vindt u op onze website www.alzheimer-nederland.nl. In de pauze bestaat de mogelijkheid om boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best, te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 


Verkiezingen

Verkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart a.s. zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Van 7.30 tot 21.00 uur kunt u uw stem uitbrengen op een van de negen stembureaus in Son en Breugel.

Ik heb geen stempas ontvangen, wat nu?

De stempassen voor de verkiezing van de gemeenteraad van Son en Breugel op 21 maart 2018 zijn afgelopen week bij alle kiezers thuisbezorgd. Bent u uw stempas kwijt of hebt u geen stempas ontvangen, dan kunt u een (vervangende) stempas aan vragen. U kunt een stempas aan vragen tot uiterlijk de dag voor de verkiezingen, dat willen zeggen 20 maart 2018 voor 12:00 uur.

U kunt een vervangende stempas aanvragen op elke werkdag bij de afdeling Dienstverlening, in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Son en Breugel. U kunt hiervoor een afspraak maken via www.sonenbreugel.nl (product verkiezingen). U dient hiervoor wel geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Zonder stempas kunt u niet stemmen. U kunt een stempas niet bij het stembureau verkrijgen.

Stembureaus

U kunt op 21 maart uw stem uitbrengen op de volgende locaties:

 1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1;
 2. Verzorgingstehuis Berkenstaete, de Bontstraat 71;
 3. Basisschool de Sonnewijzer, Ruysdaelstraat 6;
 4. Basisschool de Bloktempel, Ijssellaan 6 (let op: ingang aan de Amerikalaan);
 5. Braecklant, Amerikalaan 2;
 6. Parochiehuis Den Bauw, Sint-Genovevastraat 29 (let op: deze stem locatie is niet rolstoeltoegankelijk);
 7. Basisschool de Stokland: Jupiterstraat 3;
 8. De Boerderij, Leeuwstraat 2;
 9. Basisschool de Ruimte, Honingbij 1.

De stembureaus met een zijn toegankelijk voor kiezers met lichamelijke beperkingen. Iedere kiesgerechtigde mag zelf bepalen in een van de stembureaus de stem uit te brengen. Als u gaat stemmen moet u naast uw stempas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Ook raadgevend referendum

Op 21 maart vindt er ook een raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Informatie hierover vindt u op www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017. De volledige wettekst kunt u nalezen op onze website.

Voor dit referendum ontvangt een aparte stempas. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag dan uiterlijk op 20 maart 2018 voor 12.00 uur een kiezerspas aan. Kijk op de pagina Verkiezingen voor het aanvraagformulier en stuur uw stempas mee met de aanvraag. Voor het referendum kan niet per brief worden gestemd.

Vragen?

Hebt u vragen over de verkiezingen? Neem dan contact op met de afdeling Dienstverlening, Raadhuisplein 1, telefonisch te bereiken via 0499 491 491.

Verkiezingsavond

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de verkiezingsuitslag en wil napraten over de verkiezingsdag organiseert de gemeente op 21 maart a.s. de Verkiezingsavond in Café-Restaurant De Zwaan.

Vanaf 21.00 uur bent u welkom in de Zwaan om gezamenlijk het tellen van de stemmen af te wachten. Per stembureau zullen we u gedurende de avond op hoogte houden van de uitslag. Tussendoor kunt u de landelijke verslaggeving door de NOS volgen op een groot scherm. Om het wachten wat te veraangenamen, hebben we gezorgd voor muzikale intermezzo’s. Tip Jar zal gedurende de avond een aantal keren optreden.

Het resultaat van het referendum wordt pas op 22 maart bekendgemaakt.


Afvalverwerking

Ophaalschema 26 t/m 30 maart 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag 2e Paasdag

De inhaaldag voor 2e Paasdag (maandag 2 april) vindt plaats op zaterdag 31 maart a.s. Zorg ervoor dat uw PMD om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 09 maart 2018 Amerikalaan 34, 5691 KD – bouwen erker (BOUWEN)
 • 12 maart 2018 Begoniastraat 2, 5691 SC – realiseren aanbouw voorzijde woning (BOUWEN)
 • 13 maart 2018 Brouwerskampweg 5, 5691 PN – bouwen pluimveestal (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 07 maart 2018 Waterjuffer 18, 5692 WV – bouwen woonhuis met bijgebouw (BOUWEN)
 • 14 maart 2018 Doormanlaan 72, 5694 EC – legaliseren erfafscheiding (BOUWEN)
 • 15 maart 2018 Nolensstraat 9, 5694 CL – bouwen erker (BOUWEN)
 • 15 maart 2018 Ekkersrijt 7419-7421, 5692 HL – uitbreiden bedrijfsgebouw (BOUWEN)
 • 15 maart 2018 Park Vroonhoven, perceel C 6844 – bouwen vleermuizen winterverblijf (BOUWEN)
 • 14 maart 2018 Jacob Marisstraat 11 5691 DL – kappen van 3 bomen, twee grove dennen in de achtertuin en een conifeer aan de voorzijde KAPPEN
 • 14 maart 2018 Bilderdijkstraat 1, 5691 XV – kappen van 2 bomen grove dennen in de achtertuin KAPPEN

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 13 maart 2018 Brouwerskampweg 5, 5691 PN – asbestsanering (SLOPEN)
 • 13 maart 2018 Leeuwenbeklaan 4, 5691 WT – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 12 maart 2018 Lieshoutseweg 2, 5694 NN – asbestsanering (SLOPEN)
 • 12 maart 2018 Ardennenlaan 2, 5691 JN – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ingekomen gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande gebruiksmelding ontvangen:

 • 10 maart 2018 Dutmellapad 2, 5691 NN – brandveilig gebruik Dutmellapad (BRANDVEILIG GEBRUIK)

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

 • 08 maart 2018 Ekkersrijt 4091e, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouw (Swiss Sence) (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 22 maart 2018 tot en met woensdag 2 mei 2018 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” (NL.IMRO.0848.BP105SONZUID-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” heeft betrekking op de realisatie van 39 woningen op de locaties aan de De Bontstraat, hoek Nieuwstraat – Kanaaldijk Noord en aan de Kanaaldijk Noord. Op het ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).

 

Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” te Son en Breugel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” ten behoeve van de realisatie van 39 woningen op de deellocaties aan de De Bontstraat, hoek Nieuwstraat – Kanaaldijk Noord en langs de Kanaaldijk Noord een ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Son Zuid De Bontstraat – Kanaaldijk Noord’ ontvangen.

Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Op 13 maart 2018 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de bouw van de 39 woningen. Het college is van mening dat, gezien de aard van de activiteit en de zorgvuldigheid waarmee de woningen worden ingepast en gerealiseerd, de activiteit geen nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu.

De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 22 maart 2018 tot en met woensdag 02 mei 2018 in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: de heer J. Karreman, geboren 26 mei 1966.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.