Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 13 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 13 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
28 maart9.00–10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
28 maart16.30–17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
28 maart17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
28 maart20.00 uurGemeenteraadsvergadering afscheid oude raadOpenbaarRaadzaal
29 maart20.00 uurGemeenteraadsvergadering installatie nieuwe raadOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Boomplantseizoen is begonnen

Het jaarlijkse boomplantfeest luidt het begin van het boomplantseizoen is. Omdat er dit jaar in de aanplant van een aanzienlijk aantal bomen is voorzien, staan er op de gemeentewerf flink wat bomen klaar om de komende weken in de grond gezet te worden. Het plantseizoen voor bomen loopt van half maart tot en met eind april.

Afgelopen winter zijn er in het kader van het groenonderhoud op meerdere plaatsen bomen volgens plan weggehaald. Daarnaast heeft de zware storm van 18 januari zware schade aan het bomenbestand toegebracht, zowel in bos- als woongebied. In de hele regio zijn we nog volop bezig om afgebroken takken en omgevallen bomen af te voeren. Er zijn aanvullende plannen nodig om het beeld van deze straten en bossen te reconstrueren.

 

Verkiezingen

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart heeft 59,4% van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Dit leidt tot de volgende zetelverdeling in de nieuwe raad van Son en Breugel: DorpsVISIE: 6 zetels; CDA: 3 zetels, VVD: 3 zetels; PvdA/GL: 2 zetels; Dorpsbelang: 2 zetels; D66: 1 zetel.

 

Uitslag Referendum WiV 2017

Ook kon op 21 maart worden gestemd over de Wet inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017. In Son en Breugel heeft 53,8% van de kiezers voor gestemd en 41% tegen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 2 t/m 6 april 2018

Komende week wordt uw GFT (groen), restafval en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 19 maart 2018 Brederodestraat 23, 5691 XN – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 19 maart 2018 Ekkersrijt 3131, 5692 CD – oprichten bedrijfshal met kantoren (BOUWEN)
 • 20 maart 2018 Ardennenlaan 2, 5691 JN – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 20 maart 2018 Rotonde Kometenlaan/Planetenlaan – plaatsen kunstwerk (BOUWEN / WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 20 maart 2018 Amerikalaan 34, 5691 KD – realiseren erker (BOUWEN)
 • 21 maart 2018 Van Speijklaan 16, 5694 CH – kappen van 1 veldesdoorn (acer) in de groenstrook
 • 21 maart 2018 Heriklaan 27, 5691 WG – kappen van 1 spar (abies grandis) in de achtertuin

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat het bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017”, vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017, onherroepelijk is geworden.

Tegen het besluit tot vaststelling is bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geen beroep ingesteld, zodat dit bestemmingsplan met ingang van 1 maart 2018 onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” is te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer Lieshoutseweg 14

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van de heer M.H.A. Vermeulen, voor het verlengen van een loods ten behoeve van uitbreiding van bergruimte bij de inrichting, gelegen aan Lieshoutseweg 14 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel vanaf 27 maart t/m 8 mei 2018, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met Cootje Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.

 

Ontheffing Zondagswet

Op zondag 15 april 2018 wordt er tussen 10.00 en 16.00 uur een garagesale georganiseerd aan de volgende straten in Son en Breugel: Bremlaan, Hendrik Veenemanstraat, Heriklaan, Hoplaan, Hulstlaan, Meldelaan en Nachtegaallaan. Op 20 maart 2018 heeft de burgemeester voor dit evenement ontheffing verleend van Artikel 4 van de Zondagswet.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Aanvullende verkeersmaatregel ELE-rally

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 maart 2018 besloten een aanvullende verkeersmaatregel te treffen t.b.v. de ELE-rally die wordt gehouden op 2 juni 2018. Dit is een aanvulling op de eerder afgegeven evenementenvergunning.

De verkeersmaatregel houdt in dat de weg Ekkersrijt 4000 op 2 juni 2018 tussen 17.00 uur en 01.00 uur wordt ingericht voor éénrichtingsverkeer vanaf de kruising met Ekkersrijt 4100 en 4400 in de richting van Ekkersrijt 10.000. Dit betekent dat het doorgaand verkeer, komende van Ekkersrijt 10.000, deze weg niet mag inrijden, maar wordt omgeleid via Ekkersrijt 4100.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD. Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: de heer Tedros Hagos Gebrezgiher, geboren 10 februari 1992

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.