Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 14 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 14 2018.

Agenda komende periode

 

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
4 april9.00–10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
4 april16.30–17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
4 april17.00-18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij

Mededelingen en berichten

Afscheid gemeenteraad 2014 – 2018

Op woensdag 28 maart jl. heeft de gemeenteraad voor het laatst in de oude samenstelling vergaderd. Er is afscheid genomen van 7 raadsleden. Johan Bijlsma (PvdA/Groen Links) en Arno Flapper (VVD) werden verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Beiden werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Foto: Giti Entezami

Van links naar rechts op de foto: Johan Bijlsma ((PvdA/Groen Links), José Goossens, Maarten van Beek en Rinie van der
Looij (Dorpsbelang), Hans Werner (CDA) en Arno Flapper (VVD). Jan Frans Brouwers (Dorpsbelang) mist op de foto.

 

Benoemingen gemeenteraad 2018 – 2022

Op donderdag 29 maart jl. zijn beëdigd als lid van de gemeenteraad van Son en Breugel:

 • De heer J. Boersma (CDA)
 • Mevrouw E.T.M. Brocken (DB)
 • De heer W.J. Buurke (PvdA/GL)
 • De heer J.J.J. van Dam (PvdA/GL)
 • De heer J.P. Frenken (DV)
 • De heer T.A.M. Groenemans (DV)
 • De heer R.S. Heeren (DV)
 • Mevrouw H.J.J.L. Helders (DV)
 • De heer J.D. de Jong (DV)
 • De heer C.H.L. Limpens (CDA)
 • De heer F.P.J. Meulenbroeks (DV)
 • De heer J.P. Pasanea (VVD)
 • De heer M.J.S. Pulles (VVD)
 • De heer P.A.W.H. Spooren (CDA)
 • De heer C.E.M.J. van Turnhout (DB)
 • De heer K.H. Vortman (VVD)
 • Mevrouw M.H. van Zwieten (D66)

 

Besluitenlijsten raadsvergaderingen 28 en 29 maart 2018

De besluitenlijsten van deze raadsvergaderingen zijn te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410 f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

De BuitenBeter App, direct melden met je telefoon

Vanaf 1 april a.s. kunnen inwoners in de gemeente Son en Breugel geconstateerde gebreken in de openbare ruimte melden via de BuitenBeter app.

BuitenBeter is een app die op de mobiele telefoon wordt geïnstalleerd. Bij het constateren van overlast zoals losliggende stoeptegels, kapotte straatverlichting of speeltoestellen geef je met de app de melding (eventueel met een foto) direct door. Gebruiksvriendelijk en snel.

Afhandeling binnen 2 weken

Net zoals nu gaan we direct aan de slag met uw melding. Afhankelijk van het soort melding lossen we het probleem zo snel mogelijk op.
De buitendienst, de boa’s en Ziut nemen de meeste meldingen voor hun rekening. U kunt de voortgang van uw melding volgen via de pagina ‘Melding openbare ruimte’ op de homepagina van onze website.

In de BuitenBeter app is terugkoppeling technisch helaas niet mogelijk.

Meerdere mogelijkheden

Zoals gezegd zijn er meerdere manieren om meldingen door te geven. De website is (na de app) de snelste manier. Uw melding wordt dan direct opgenomen in het meldingssysteem. Tegenwoordig geven inwoners ook steeds vaker via Facebook en Twitter hun meldingen door. Dit vereist een handmatige opname in het systeem en kan vertragend werken. Uiteraard kunt u gebreken ook altijd telefonisch bij ons klantcontactcentrum melden.

 

Digitaal aanmelden geboorte

Sinds maart 2018 is het is nu als ouders mogelijk om digitaal aangifte te doen van de thuisgeboorte van je kind. Op 27 maart jl. werd de baby van Roos Koeter en Bram Thomas in Breugel geboren. Pim Thomas is het eerste kindje dat op deze wijze via online burgerzaken is aangemeld. Voor burgemeester Hans Gaillard een mooi moment om even bij stil te staan aan het begin van een nieuw leven en de start van de service.
Van harte welkom in Son en Breugel Pim.

Pim eerste baby die digitaal aan is gegeven bij gemeente Son en Breugel

Burgerlijke stand

Als ouders heb je nu de gelegenheid om samen de aangifte te doen en de naam van jullie kind in te vullen. Je kind geef je aan bij de burgerlijke stand. Dit moet binnen drie dagen na de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. De dag van de bevalling telt daarbij niet mee. Dit kan voortaan 24/7 op een moment dat het jullie het beste uitkomt. Bij een thuisbevalling zal de partner voor de ondertekening van de geboorteakte nog wel het gemeentehuis moeten bezoeken. Op afspraak komen kan natuurlijk ook nog steeds. De baliemedewerkers staan voor u klaar.

 

Spreekuur rijbewijskeuring

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht op 9 april en 23 april a.s. in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2.

Voor senioren kost de keuring € 37,50 en voor chauffeurs tot 75 jaar met rijbewijs C/D/E is het € 53,50.

Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen:

 

Militaire oefening

Van 16 tot en met 20 april 2018 houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een training ten behoeve van training militaire verkenners.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen een scenario gaan draaien waarin men verkenningsopdrachten moet uitvoeren, zowel bereden als te voet. Zij zullen dit vooral doen op bestaande wegen en paden. Te allen tijde zal men er voor zorgen dat het gewone verkeer hier geen hinder van zal ondervinden.

Aan deze oefeningen nemen 48 personen en 20 militaire wielvoertuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet militair terrein. De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant 42 Brigade Verkenning Eskadron uit Oirschot.

Als er door de oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180444; e-mail; JVDclaims@mindef.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 9 t/m 13 april 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:

 • 22 maart 2018 Ekkersrijt 4095 + 4097, 5692 DB – plaatsen reclame (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunning ligt niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Mededeling omtrent intrekken aanvraag omgevingsvergunning

De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door de aanvrager ingetrokken op:

 • 23 maart 2018 Brouwerskampweg 5, 5691 PN – bouwen pluimveestal (BOUWEN)

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden ingediend.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 26 maart 2018 Begoniastraat 2, 5691 SC – realiseren uitbouw aan de voorzijde (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening Publiek.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 26 maart 2018 de Bontstraat 84, 5691 SX – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

22 maart 2018 Brouwerskampweg 5, 5691 PN – slopen twee stallen (SLOPEN) 23 maart 2018 Leeuwenbeklaan 4, 5691 WT – verwijderen riolering toiletruimte (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Omgevingsvergunning Brouwerskampweg 17

Burgemeester en wethouders hebben op 6 juli 2017 een meervoudige aanvraag van L.H.J. Beniers ontvangen om een omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en rundvee, alsmede het verbouwen van een pluimveestal tot een KI-station voor dekberen. De aanvraag gaat over het perceel met de gemeentelijke kadastrale aanduiding Son en Breugel, sectie A, nummer 3357 en plaatselijk bekend als Brouwerskampweg 17 te Son en Breugel. De aanvraag is geregistreerd onder nummer S-HZ-2017-0167 (OLO 3055089).

De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten bouwen en milieu/inrichting.

 

(Ontwerp)besluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel zijn voornemens te besluiten, gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, het Bouwbesluit, de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij om de gevraagde vergunning aan L.H.J. Beniers te verlenen.

De ontwerpbeschikking ligt gedurende 6 weken van 3 april 2018 tot en met 14 mei 2018 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na publicatie van het ontwerpbesluit een schriftelijke zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA, Son en Breugel.

 

Evenementenvergunning Motorcrosswedstrijden

Op 27 maart 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor de motorcrosswedstrijden op de weilanden gelegen bij de percelen Brouwerskampweg 17 en 19 op 20 en 21 mei 2018 van 09.00 uur tot 18.00 uur. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en 4 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet Motorcrosswedstrijden

Op 27 maart 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor de motorcrosswedstrijden. Dit betekent dat tijdens de motorcrosswedstrijden zwak- alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s- Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.