Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 15 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 15 2017.Gemeente Son en Breugel

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
05 april 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
05 april 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
05 april 201719:30 uur – 22:00 uurBijeenkomst Bestuurlijke ToekomstOpenbaarDe Bongerd
06 april 201714:00 uur – 16:30 uurBijeenkomst Bestuurlijke ToekomstOpenbaarVestzaktheater

 


Mededelingen en berichten

Geen spreekuur Hans Gaillard

Op woensdag 12 april a.s. is burgemeester Gaillard niet beschikbaar voor het open spreekuur.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

 

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 18 april 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Plan van aanpak integratie statushouders
 • Opiniërende notitie eigen bijdrage Wmo
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2017

 

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 19 april 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Financiële verordening gemeente Son en Breugel 2017
 • Regionale bedrijventerreinprogrammering Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Voortgang Gemeentehuis, Voorlopig Ontwerp en kredieten voor verdere deeluitvoering
 • Aanpassen legestarief voor telecommunicatie buitengebied
 • Organisatie Vrijwilligersmiddag /-avond
 • Bestuurlijke toekomst
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2017

 

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: donderdag 20 april 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • MFA – voorlopig ontwerp
 • Parkeren centrum Son en Breugel
 • Stedebouwkundige uitgangspunten uitwerking Kerkplein
 • Werkplaats Wonen (MRE): nieuwe “Opdracht Werkplaats Wonen 2017 – 2019”.
 • Memo prestatieafspraken woningcorporaties

***********************Voortzetting op 10 mei 2017**********************************

 • Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant
 • Huurprijzen bosgronden binnen de bebouwde kom
 • Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2017

 

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Klanttevredenheidsonderzoek dienstverlening

De gemeenten Nuenen en Son en Breugel willen graag meer inzicht in de mening, wensen en behoeften van inwoners die contact hebben (gehad) met de gemeente.

Deelname aan het klanttevredenheidsonderzoek stelt de gemeente in staat om de dienstverlening te verbeteren en klanten in de toekomst nog beter van dienst te zijn. Uw mening is belangrijk voor de gemeente. Deel uw mening door het invullen van een korte digitale enquête. Deze enquête vindt u onder ‘Het laatste nieuws’ op onze website. De enquête kan worden ingevuld tot en met maandag 1 mei 2017.

 

Afsluiting parkeerplaats Kerkplein/Nieuwstraat

In verband met een bodemonderzoek ten behoeve van de herinrichting van het centrum van Son zullen op dinsdag 18 april en op woensdag 19 april de openbare parkeerplaats op het Kerkplein/Nieuwstraat en de parkeerplaatsen langs de noordkant van de kerk afgesloten zijn voor alle verkeer. Als alternatief kunt u uw auto parkeren op het 17 Septemberplein.

 

(Vakantie-)banenmarkt

Bedrijven die jongeren zoeken voor een weekendbaan, een vakantiebaan of een gewone baan, komen volgende week hun vacatures presenteren in Bibliotheek Dommeldal in Son en Breugel en in Nuenen. Ook enkele uitzendbureaus zijn erbij aanwezig.

Doe jij dit jaar eindexamen? Dan ben je al vroeg klaar op school en kun je ook al snel beginnen met je vakantiebaan. Kom dan van tevoren eerst nog even vacatures kijken en inschrijven, bij de Vakantiebanenmarkt die de LEVgroep en Bibliotheek Dommeldal jaarlijks organiseren. De banenmarkten zijn bedoeld voor alle jongeren tussen 15 en 20 jaar.

Wanneer

In de Bibliotheek in Son en Breugel op dinsdagavond 18 april, van 19.00-20.30uur. In de Bibliotheek in Nuenen op woensdagavond 19 april, van 19.00-20.30uur.

Niet vergeten

Neem je ID mee zodat je meteen kunt inschrijven. En heb je al een CV? Neem dat dan zeker ook mee! Dat maakt het inschrijven nog makkelijker.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 17 /m 21 april 2017

Komende week wordt uw GFT, Papier en PMD (plastic, metaal, drankkartons) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag 2e Paasdag

De inhaaldag voor Tweede Paasdag (maandag 17 april) vindt plaats op zaterdag 15 april a. s. Zorg ervoor dat uw GFT of PMD om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Duurzaamheid

Son en Breugel stimuleert aanschaf van zonnepanelen

Son en Breugel wil huiseigenaren stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen en sluit zich daarom aan bij het Zonnepanelenproject regio Zuidoost-Brabant waaraan 14 gemeenten in de regio gaan deelnemen. Dit project maakt het mogelijk dat de komende twee jaar 253 huiseigenaren in Son en Breugel op een gemakkelijke wijze hun huis kunnen voorzien van zonnepanelen.

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en actuele maatschappelijke thema’s. In het gemeentelijke beleidsplan duurzaamheid is als klimaatdoelstelling opgenomen dat de gemeenschap Son en Breugel in 2030 klimaatneutraal is. Op dit moment is 5,8% van alle koopwoningen (289 van 4.975 woningen) in Son en Breugel voorzien van zonnepanelen. Om de doelstelling te bereiken is een extra inspanning nodig. Deelname aan het regionale zonnepanelenproject biedt de gemeente een unieke kans om de woningvoorraad verder te verduurzamen en daarmee de CO2-emissies fors te reduceren.

Volledig ontzorgd

Veel particuliere woningeigenaren willen wel investeren in duurzame energiemaatregelen, maar stuiten daarbij vaak op drempels (uitzoekwerk, administratieve handelingen, financiering) en tegenstrijdige informatie over het nut en noodzaak om te investeren in duurzame energie in de strijd tegen de klimaatverandering. Deze drempels worden bij deelname aan dit project weggenomen: de woningeigenaar wordt volledig ontzorgd.

Kosten

Inwoners van Son en Breugel die via het project zonnepanelen willen aanschaffen kunnen daarvoor via de gemeente een aantrekkelijke lening krijgen. Het maandelijks terug te betalen bedrag aan rente en aflossing is voor de woningeigenaar dan iets lager dan de huidige energierekening, en levert per saldo zelfs een kleine winst op. De gemeente sluit hiervoor een contract met een serviceprovider die de zonnepanelen gaat plaatsen en de maandelijkse aflossingen gaat innen.

SonEnergie

De lokale energiecoöperatie SonEnergie wordt bij dit project betrokken. Zij kunnen ook andere lokale duurzame projecten onder de aandacht brengen en inwoners helpen om aan te sluiten met aanvullende maatregelen (zoals bijvoorbeeld woningisolatie).

Planning

Het plan wordt besproken in de vergadering van de commissie grondgebiedzaken van 20 april 2017 en de vergadering van de gemeenteraad van 18 mei 2017. De verwachting is dat vanaf begin 2018 inwoners gedurende twee jaar gebruik kunnen gaan maken van deze regeling.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 03 april 2017 – Marterlaan 8, 5691 EW – aanbrengen kelder (BOUWEN)
 • 05 april 2017 – Brouwerstraat 18, 5694 AW – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 05 april 2017 – Brouwerstraat 12, 5694 AW – verlengen garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 06 april 2017 Troelstrastraat 13, 5694 CM – plaatsen erker (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 30 maart 2017 gewijzigd heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” (NL.IMRO.0848.BP818BUITENGEBIED- VA01).

Het bestemmingsplan “Buitengebied; Olen 5a en 5b” heeft betrekking op het aanleggen van permanente teeltondersteunende voorzieningen, in de vorm van containervelden, op het terrein aan de Lieshoutseweg ongenummerd te Breugel.
Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad besloten de volgende wijzigingen, hier op hoofdlijnen samengevat, aan te brengen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:

 • Artikel 3.3.2 (herbouw bedrijfswoning) wordt aangevuld met een bepaling dat bij toepassing de bestaande woning en overtollige bebouwing moet worden gesloopt;
 • Artikel 4.4.4 wordt gewijzigd door het vervangen van de term ‘landschappelijke waarden’ door de term ‘landschappelijke inpassing’.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 13 april 2017 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden ter inzage op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

 • diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 • een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening

Op dinsdag 28 februari 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Son en Breugel de beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening vastgesteld.

De gemeente is verantwoordelijk voor de brandweerzorg en daarmee voor de bereikbaarheid van hulpverleningsvoertuigen en bluswatervoorziening. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) levert de brandweerzorg. Vanwege veranderde wetgeving, veranderde inzichten en de regionalisering van de brandweer zijn nieuwe, tevens regionale beleidsregels ontwikkeld. De beleidsregels bereikbaarheid en bluswatervoorziening zijn opgesteld door de drie Brabantse Veiligheidsregio’s, Brabant Water en een aantal gemeenten. De beleidsregels worden ter vaststelling aangeboden aan de colleges in de drie veiligheidsregio’s.

De beleidsregels liggen gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de centrale balie in het gemeentehuis. Ook op de gemeente site kunt u het beleid inzien. Het besluit treedt in werking op 12 april 2017.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.