Gemeentepagina – week 16 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 16 2017.Gemeente Son en Breugel

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
18 april 201720:00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
19 april 201709:00 uur – 10:00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
19 april 201717:00 uur – 18:00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
19 april 201720:00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
20 april 201720:00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
26 april 201719:30 uur – 21:00 uurAlzheimercafé B.O.S.Openbaar’t Zand, Oirschot

Mededelingen en berichten

Spreek je uit! Son en Breugel

Tijdens twee identieke bijeenkomsten voor de gemeenschap van Son en Breugel op woensdag 5 en donderdag 6 april hebben inwoners deelgenomen aan gesprekstafels over de verschillende opties. Deze bijeenkomsten vormen de start van een periode waarin het college en raadsleden de inwoners willen informeren en het gesprek willen aangaan. Via de website, sociale media en de gemeente pagina wordt de samenleving geïnformeerd en roepen we u op uw meningen, inzichten en zorgen met ons te delen. De verslagen kunt u lezen op www.sonenbreugel.nl.

Contact opnemen voor een afspraak of voor vragen kan via ons algemene telefoonnummer 0499 491 491 en vraag naar projectleider Eef Mengers, het emailadres: spreekjeuit@sonenbreugel.nl of stuur ons uw bericht via sociale media: Twitter: www.twitter.com/gemsonenbreugel; Facebook: www.facebook.com/GemeenteSonenBreugel en gebruik de hashtag #spreekjeuitSenB.

 

Aangepaste commissievergaderingen

Deze week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De agenda’s van de commissievergadering zijn aangepast en worden daarom opnieuw gepubliceerd.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

 

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 18 april 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Plan van aanpak integratie statushouders
 • Leges Gastouderopvang
 • Opiniërende notitie eigen bijdrage Wmo
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2017

 

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 19 april 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Voortgang Gemeentehuis, Voorlopig Ontwerp en kredieten voor verdere deeluitvoering
 • Aanpassen legestarief voor telecommunicatie buitengebied
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2017

 

Commissie Grondgebiedzaken

Datum en tijdstip: donderdag 20 april 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant
 • Huurprijzen bosgronden binnen de bebouwde kom
 • Werkplaats Wonen (MRE): nieuwe “Opdracht Werkplaats Wonen 2017 – 2019”
 • Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017
 • Voorlopig ontwerp MFA Son en Breugel
 • Parkeren centrum Son en Breugel
 • Richtinggevend kader stedenbouwkundige uitwerking Kerkplein

***********************Voortzetting op 10 mei 2017***********************************

 • Vaststelling voorlopig ontwerp MFA Son en Breugel
 • Parkeren centrum Son en Breugel
 • Richtinggevend kader stedenbouwkundige uitwerking Kerkplein
 • Memo prestatieafspraken woningcorporaties
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2017

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Cliëntervaringsonderzoek Son en Breugel

Ieder jaar onderzoekt de gemeente de tevredenheid van inwoners die hulp hebben ontvangen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet. De komende weken vindt dit onderzoek in Son en Breugel plaats. Door middel van vragenlijsten wordt gevraagd naar de ervaringen met de hulpverlening.

Inwoners van Son en Breugel die het afgelopen jaar (in 2016) te maken hebben gehad met hulp via de Wmo of Jeugdhulp ontvangen van de gemeente een vragenlijst. Deze vragenlijst kan zowel op papier als online worden ingevuld. De antwoorden kunnen tot uiterlijk
19 mei 2017 worden opgestuurd.

Het is voor de gemeente erg belangrijk om van de cliënten te horen hoe zij de hulpverlening hebben ervaren. Met die inbreng kunnen wij de hulpverlening immers verbeteren. Wie de vragenlijst ingevuld terugstuurt maakt bovendien kans op een VVV- of bioscoopbon! De resultaten van het onderzoek worden in juli gepresenteerd op de website van de gemeente.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het CMD, Europalaan 2 of via 0499 – 491470.

 

Alzheimercafé B.O.S.

Op woensdag 26 april 2017 organiseert Alzheimer Café Best – Oirschot – Son en Breugel een avond met als thema: ‘Dementie en levenseinde’.

Er zijn door bezoekers van het Alzheimer Café al vaker vragen gesteld die betrekking hadden op een wilsverklaring bij dementie of op regie over het levenseinde bij dementie. Het is een actueel thema waarover veel gesproken wordt en dat ook politiek in de belangstelling staat. Hoe ga je als partner van iemand met dementie om met zo’n wilsverklaring? En wat komt er allemaal bij kijken? Wat is belangrijk om vast te leggen over je wensen ten aanzien van je levenseinde? Vanavond is onze gast een (oud-) huisarts, die vanuit zijn werkervaring heeft op dit gebied. Hij zal aan de hand van een film ingaan op reacties en vragen van bezoekers.

Het Alzheimer Café B.O.S. in Zalencentrum `t Zand aan de Bestseweg 52 in Oirschot begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Meer informatie over het programma vindt u op onze website. In de pauze bestaat de mogelijkheid boeken van het Alzheimercafé B.O.S. of van CultuurSpoor Best te bekijken en (gratis) te lenen. Ook liggen er folders en brochures die te maken hebben met dementie. Na elke pauze van het Alzheimer Café bestaat de mogelijkheid vragen te stellen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 24 /m 28 april 2017

Komende week wordt uw GFT en PMD (plastic, metaal, drankkartons) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag Koningsdag

De inhaaldag voor Koningsdag (donderdag 27 april) vindt plaats op zaterdag 29 april a.s. Zorg ervoor dat uw GFT om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Duurzaamheid

Tegel eruit, plant erin

Op zaterdag 22 april aanstaande ruilen hovenier Bart Swinkels en boomkweker Wouter van de Oever uw tegel gratis om voor een plant. Met deze actie geven de groenondernemers aandacht aan het duurzaam inrichten van uw tuin. Door verharding te vervangen door groen, draagt u actief bij aan een betere flora en fauna, maar ook aan een duurzame afwatering van de tuin.

 • Zaterdag 22 april van 11.00 – 16.00 uur
 • Kiosk Kerkplein Son én Pieter Breugelplein Breugel

Als u een tegel inlevert (maximaal 3 tegels per gezin) ontvangt u –zolang de voorraad strekt- een plant. U ontvangt ook de brochure Regenwater in de tuin. Daarin leest u hoe we in Son en Breugel samen werk maken van het gescheiden afvoeren van afvalwater van regenwater. Afvalwater hoort in het riool en gaat naar de waterzuiveringsinstallatie. Regenwater is al schoon en gaat via tuinen en straten direct naar de Dommel. Miljoenen liters water hoeven dan niet onnodig stroomopwaarts opgepompt te worden naar Eindhoven.

Er zijn vele manieren om uw regenwaterafvoer van de riolering af te koppelen en het water op een duurzame manier boven- of ondergronds af te voeren: via een regenton, grindkoffer of grindput, een infiltratiekrat, vijver of een zandvang. Bart en Wouter leggen u graag uit hoe u dat doet en wat verschillende oplossingen ongeveer kosten.

De actie van de hoveniers/kwekers wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Son en Breugel en recyclebedrijf Baetsen BV.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 06 april 2017 – Dommelstraat 9, 5691 AS – asbestsanering (SLOPEN)
 • 08 april 2017 – Ekkersrijt ongenummerd – plaatsen semipermanente kantoorunit (BOUWEN)
 • 10 april 2017 – Wilhelminalaan 19, 5691 AX – plaatsen erker en overkapping (BOUWEN)
 • 12 april 2017 – Bernhardstraat 1, 5691 TM – plaatsen veranda met het achtergedeelte gesloten als praktijkruimte (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 10 april 2017 – Nieuwstraat 50-52, 5691 AE – dagbesteding voor personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 13 april 2017 Keverlaan ongenummerd – oprichten woonhuis (BOUWEN)
 • 13 april 2017 Science Park Eindhoven 5127, 5692 ED – oprichten kantoorpand en veranderen bestaand kantoorpand (BOUWEN)
 • 13 april 2017 Nassaustraat 6, 5691 TL – plaatsen dakopbouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Haar persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft mevrouw M.I. Kazmierczak, geboren 6 februari 1990.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


In plaats van dit bericht liever jouw nieuwsbericht gelezen?

Hier had jouw nieuwsbericht kunnen staanWij zitten klaar om je berichtje te ontvangen en waar nodig te helpen om jouw bericht perfect te maken voor publicatie.

Post article

Post article