Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 17 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelDit is de gemeentepagina van week 17 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
25 april 201718:00 uur – 20:00 uurInloopavond multifunctionele accommodatie (MFA)OpenbaarVestzaktheater
26 april 201710:00 uur – 12:00 uurLintjesregen
3 mei 201718:00 uur – 20:00 uurInloopavond multifunctionele accommodatie (MFA)OpenbaarVestzaktheater
4 mei 201719:30 uur/20:00 uurNationale Herdenking 2017OpenbaarProtestantse kerk/Europalaan

 


Mededelingen en berichten

Geen spreekuur op 26 april en 3 mei 2017

Op woensdag 26 april en woensdag 3 mei a.s. zijn burgemeester Hans Gaillard en wethouder Kees Vortman niet beschikbaar voor het open spreekuur in het gemeentehuis.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Spreek je uit! Son en Breugel

De gemeenteraad van Son en Breugel wil graag weten hoe er in de samenleving wordt gedacht over de bestuurlijke toekomst. Niet alleen wat uw keuze zou zijn, maar vooral wat u belangrijk vindt om te behouden of te veranderen in de nabije toekomst. De keuze wordt door de raad gemaakt. Uw mening neemt hij als advies.

In de loop van deze week komen op de website www.sonenbreugel.nl reacties op veel gestelde vragen. De komende weken zullen steeds vragen toegevoegd worden op de website. Een deel komt volgende week aan bod in een special in Forum en in Mooi Son en Breugel.

We kunnen ons voorstellen dat er binnen de verenigingen en (sociale)organisaties over wordt gesproken. Zo heeft de Seniorenraad een advies uitgebracht aan de raad. Als er verenigingen, bedrijven of instanties zijn die graag een persoonlijk gesprek wensen kunnen zij daarvoor een afspraak maken. Contact opnemen voor een afspraak of voor vragen kan via ons algemene telefoonnummer 0499 491 491 en vraag naar projectleider Eef Mengers, het emailadres: spreekjeuit@sonenbreugel.nl of stuur ons uw bericht via sociale media: Twitter: www.twitter.com/gemsonenbreugel; Facebook: www.facebook.com/GemeenteSonenBreugel en gebruik de hashtag #spreekjeuitSenB.

 

Nationale Herdenking 2017

Op donderdagavond 4 mei a.s. staat Nederland stil bij de Nationale Herdenking. In Son en Breugel legt wethouder Robert Visser samen met leerlingen van basisschool de Krommen Hoek en de Regenboog en een Sinti-vertegenwoordiger kransen bij het monument bij de vijver aan de Europalaan.

De harmonie PHEV, het St. Catharinagilde, de kinderen van De Krommen Hoek en De Regenboog, de scoutinggroepen, de veteranen en de kerken in Son en Breugel en de Sinti’s leveren al jaren een bijdrage aan deze herdenking. Dit jaar zal ook de Jeugdgemeenteraad een eerbetoon brengen.

Programma 4 mei 2017

TijdWat
19:30 uurOecumenische dienst in de kerk aan de Zandstraat.
19:50 uurVertrek stille tocht. De route gaat vanaf de Zandstraat, via het fietspad over de voormalige Lindenstraat, naar de Boslaan, en dan via Europalaan naar het monument bij de vijver
19:59 uurSignaal Taptoe
20:00 uur2 minuten stilte
20:02 uurLoco-burgemeester Robert Visser legt samen met de leerlingen van De Krommen Hoek en de Regenboog en een vertegenwoordiger van de Sinti’s in Son en Breugel kransen bij het monument. Daarnaast zullen de Veteranen uit Son en Breugel en de Jeugdgemeenteraad een bloemstuk leggen. Het St. Catharinagilde brengt een vendelsaluut. Ook u kunt uw bloemen leggen. De herdenkingsbijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door de harmonie Pro Honore et Virtute en Up with People.
20:30 uurEinde van de herdenking

De bijeenkomst bij het monument wordt door Son en Breugel Verbindt live uitgezonden. Na afloop is het verslag terug te kijken op hun website www.sonenbreugelverbindt.nl bij Uitzending Gemist.

 

Inloopavonden multifunctionele accommodatie (MFA)

Er worden twee inloopavonden georganiseerd over het ontwerp en het gebruik van het MFA-gebouw. De architecten, leden van het supervisieteam en de klankbordgroep zijn aanwezig om toelichting te geven, vragen te beantwoorden en om kennis te nemen van uw mening.

 • Dinsdag 25 april tussen 18.00 en 20.00 uur en op woensdag 3 mei tussen 18.00 en 20.00 uur
 • Waar: Vestzaktheater
 • Tijd: Vrije inloop tussen 18.00 – 20.00 uur

 

Leerlingenvervoer schooljaar 2017-2018

Vóór 15 mei 2017 aanvragen

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Wanneer het een aanvraag voor het schooljaar 2017-2018 betreft, ontvangen we uw aanvraag graag vóór 15 mei 2017. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons. Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk.

In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van het soort school uw kind bezoekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499-491 491) of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website www.sonenbreugel.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 1 t/m 5 mei 2017

Komende week wordt uw GFT (groen), Rest (grijs), Papier en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag Koningsdag

De inhaaldag voor Koningsdag (donderdag 27 april) vindt plaats op zaterdag 29 april a.s. Zorg ervoor dat uw GFT om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Duurzaamheid

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017

Het college van Son en Breugel heeft weer een nieuwe stap gezet op weg naar een duurzaam Son en Breugel. Het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017 is opgesteld en in dit programma zijn de actuele projecten opgenomen die in de komende periode daadwerkelijk worden uitgevoerd om de Son en Breugelse gemeenschap verder te verduurzamen. Een deel van de benoemde projecten is al opgestart en er is extra capaciteit beschikbaar om zaken goed aan te pakken.

Strategische doelen

Het uitvoeringsprogramma gaat uit van een vijftal strategische doelen die gebaseerd zijn op de doelen uit de Beleidsnota Duurzaamheid 2016-2020. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s worden de projecten opgenomen die stap voor stap invulling gaan geven aan de strategische doelen.

Programma 2017

In het programma voor 2017 zijn een groot aantal projecten opgenomen voor en met verschillende doelgroepen. Het gaat onder andere om:

 • Een bewustwordingscampagne voor inwoners: Wat we doen is groen!;
 • Het instellen van een Duurzaamheidsprijs voor volwassenen en voor kinderen;
 • Het opstellen van een Regionale Energievisie;
 • Het opstellen van een projectplan met SonEnergie en Sonenbreugelverbindt voor het initiëren en faciliteren van duurzame burgerinitiatieven;
 • Het opstellen van een GreenDeal (convenant) met Ekkersrijt;
 • Deelname aan een regionaal zonnepanelenproject.

Planning

Het uitvoeringsprogramma wordt besproken in de vergadering van de commissie Grondgebiedzaken van 10 mei 2017.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 13 april 2017 Crocusstraat 14, 5691 TC – wijzigen constructie achtergevel (BOUWEN)
 • 13 april 2017 Stokroosstraat 2, 5691 SN – plaatsen kozijn achtergevel (BOUWEN)
 • 13 april 2017 Van Gentlaan 2, 5694 SC – uitbreiden paviljoen/kantine en plaatsen berging (BOUWEN)
 • 14 april 2017 Ekkersrijt 7001, 5692 HB – brandveilig gebruik magazijn (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)
 • 18 april 2017 Taylorstraat – Airbornestraat – gedeeltelijk slopen gemeentehuis (SLOPEN)
 • 19 april 2017 Sonniuswijk 42, 5691 PE – asbestsanering (SLOPEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 18 april 2017 Talmastraat 1, 5694 CV – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 18 april 2017 Brederodestraat 7, 5691 XN – kappen van 1 grove den in het achtererf perceel (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Evenementenvergunning ELE rally en Avond Wandel 4-Daagse

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

 • de ELE Rally op 26 en 27 mei 2017 over de wegen van het Industrieterrein Ekkersrijt. Begintijd 18.00 uur en eindtijd 01.00 uur
 • de Avond Wandel 4-Daagse op 6, 7, 8 en 9 juni 2017. Het evenement start en eindigt vanaf het parkeerterrein achter de kerktoren in het centrum van Son en Breugel en vindt plaats tussen 18.00 en 22.00 uur

Bezwaar

Tegen bovengenoemd besluiten kunnen belanghebbende schriftelijk, binnen 6 weken na dagtekening van deze brief, gemotiveerd bezwaar indienen bij de burgemeester van de Gemeente Son en Breugel op adres Postbus 8, 5691 AA Son en Breugel. Tevens kunt u, wanneer u bezwaar maakt, een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s- Hertogenbosch.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen ELE rally

In de nacht van 26 en 27 mei 2017 tussen 18.00 uur en 01.00 uur vindt het evenement ELE rally plaats. Het evenement vindt plaats over de wegen van het industrieterrein Ekkersrijt. Om dit evenement op een veilige manier mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregelen genomen. Tijdens het evenement ELE rally zijn er tijdelijke wegafsluitingen getroffen:

 • Voor de ELE rally mogen de volgende openbare wegen en / of gedeelte van openbare wegen voor het verkeer worden afgesloten op 27 mei 2017 tussen 18:00 uur en 01:00 uur: 4400, 4500, 4600, 5000, 5200, 5500, 5600, 5700, 6000, 7200, 7400 en 7500;
 • Op 27 mei 2017 is het toegestaan te parkeren op de middenberm van Ekkersrijt 9000 (de Verlengde Huizingalaan);
 • Op 27 mei 2017 is het toegestaan om te parkeren op Ekkersrijt 10.000
 • Op 27 mei 2017 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 5600 opgeheven;
 • Op 27 mei 2017 wordt het parkeerverbod op Ekkersrijt 4600 en Ekkersrijt 5600 opgeheven.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

 

Tijdelijke verkeersmaatregel Avond Wandel 4-Daagse

In de avonden van 6, 7, 8 en 9 juni 2017 vindt het evenement Avond Wandel 4-Daagse plaats tussen 18.00 en 22.00 uur. Het evenement start en eindigt op de parkeerplaats achter de kerktoren in het centrum van Son en Breugel. Om dit evenement op een veilige manier mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregelen genomen. In de week van de Avond Wandel 4-Daagse wordt de volgende tijdelijke verkeersmaatregel getroffen:

 • Het Kerkplein tussen de Torenstraat en Nieuwstraat wordt van 6 juni 2017 tot en met 8 juni 2017 elke dag tussen 17.00 uur en 22.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer en op 9 juni 2017 tussen 17.00 uur en 23.00 uur.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App Store Download nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play