Gemeentepagina – week 19 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 19 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
9 mei09.00 – 10.00Spreek Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
9 mei17.00 – 18.00Spreek Kees VortmanOpenbaarBoerderij
14 mei15.30 – 16.30Vergadering Monumentencie.OpenbaarGemeentehuis
14 mei20.00 uurCommissie Algemene ZakenOpenbaarRaadzaal
15 mei20.00 uurCommissie BurgerzakenOpenbaarRaadzaal
17 mei20.00 uurCommissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Algemene Zaken 

 • Datum en tijdstip: maandag 14 mei 2018, 20.00 uur

Agenda: 

 • Ontwerpbegroting ODZOB 2019 en meerjarenraming 2020 – 2022
 • Ontwerp jaarstukken en programmabegroting 2019 GGD Brabant-Zuidoost
 • Zienswijze concept begroting 2019 WSD
 • Ontwerpbegroting 2019-2022, inclusief 1e begrotingswijziging 2018 en jaarrekening 2017, inclusief 2e begrotingswijziging 2018 Dienst Dommelvallei
 • Metropoolregio Eindhoven – begroting 2019
 • Rapport onderzoek naar de meerkosten van de tijdelijke huisvesting van de bibliotheek
 • Regionale aangelegenheden
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2018

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 15 mei 2018, 20.00 uur

Agenda: 

Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2018

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: donderdag 17 mei 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Dossier Kerk
 • Bestuurlijke planning tweede kwartaal 2018

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Geen spreekuur bij Eef van Turnhout

Op 9 mei is er geen spreekuur bij Eef van Turnhout. Een afspraak voor het spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Gemeentehuis gesloten op 11 mei

In verband met een compensatiedag na Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten op vrijdag 11 mei a.s.

Wist u dat veel van onze dienstverlening ook online te regelen is? Kijk bij inwoners en ondernemers voor al onze (digitale) producten en diensten. Een afspraak voor uw bezoek kunt u 24/7 per dag plannen via onze afsprakenplanner. Kijk hiervoor op onze homepagina.

 

Vergadering monumentencommissie

Op maandag 14 mei 2018 is er een vergadering van de monumentencommissie. Het openbare gedeelte is van 15.30 – 16.30 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis van Son en Breugel. De agenda van de vergadering is te bekijken op de pagina Monumentencommissie op onze website.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2019 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2019 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2018 bij de gemeente zijn ingediend.

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 

Stichting Taxus Taxi gaat weer taxus inzamelen

De eerste knopjes steken alweer de kop op en dus beginnen ook weer de voorbereidingen bij Stichting Taxus Taxi voor de inzameling van dit jaar. Verleden jaar zamelde de stichting genoeg snoeisel in voor de productie van maar liefst 2.200 chemotherapieën. Dit jaar heeft ze zich ten doel gesteld snoeisel in te zamelen voor 2.700 chemotherapieën.

In 2017 speelde het weer een belangrijke rol voor de stichting. Door enkele nachten vorst eind april en daarop volgend een periode van droogte kreeg de natuur het zwaar te verduren, waardoor ook de groei van de taxus achterbleef. Uiteindelijk heeft dit ook effect gehad op de ingezamelde hoeveelheid. Tot dusver zijn de weersomstandigheden in 2018 gunstig en dus is het hopen op een vruchtbaarder seizoen.

Start inzameling afhankelijk van het weer

Normaal gesproken begint Taxus Taxi de inzameling in de eerste helft van juni. Wanneer de stichting dit jaar exact zal starten met de taxusinzameling is nog niet bekend. Dit is namelijk afhankelijk van de hoeveelheid werkzame stof die op dat moment in de plant aanwezig is.

Meer informatie

Voor de meest actuele informatie en de start van het seizoen kijkt u op www.taxustaxi.nl. Ook vindt u hier tijdens het seizoen het aanmeldformulier om uw snoeisel gratis op te laten halen.

 

Leerlingenvervoer schooljaar 2018-2019

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die in aanmerking komen voor de regeling leerlingenvervoer kunnen een aanvraag indienen bij de gemeente. Informatie hierover en het aanvraagformulier is te verkrijgen via de website van de gemeente Son en Breugel.

Vóór 15 mei 2018 aanvragen

Wanneer het een aanvraag voor het schooljaar 2018-2019 betreft, ontvangen we uw aanvraag graag vóór 15 mei 2018. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen en u krijgt altijd vóór het begin van het nieuwe schooljaar een besluit van ons. Gedurende het schooljaar is aanvragen ook mogelijk. In sommige gevallen moet u een eigen bijdrage betalen. Dit is afhankelijk van het soort school uw kind bezoekt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Dienstverlening (0499-491491) of ga naar de pagina Leerlingenvervoer op onze website www.sonenbreugel.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 14 t/m 18 mei 2018

Komende week wordt uw PMD, papier en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag Pinksteren

In verband met Pinksteren wordt de afvalinzameling van PMD en GFT van maandag 21 mei verzet op zaterdag 19 mei a.s. Zorg ervoor dat uw afvalcontainers om 7.30 uur aan de straat staan.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunning

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 27 april 2018 Tollensstraat 15, 5691 XL – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 30 april 2018 Nachtegaallaan 32, 5691 VB – uitbreiden 1e en 2e verdieping (BOUWEN)
 • 01 mei 2018 Rotonde Boslaan – plaatsen kunstwerk (BOUWEN / WERK OF WERKZAAMHEDEN UITVOEREN)
 • 02 mei 2018 Ekkersrijt 7416, 5692 HK – inpandige verbouwing bedrijfspand (BOUWEN)
 • 02 mei 2018 De Kuilen 3, 5694 NM – vergroten loods (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 30 april 2018 Ekkersrijt 4095 en 4097, 5692 DB – plaatsen reclame aan het gebouw (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Omgevingsvergunning ter inzage

Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande omgevingsvergunning te verlenen met de activiteit ‘brandveilig gebruik’:

 • Dutmellapad 2, 5691 NN – brandveilig gebruiken van scoutinggebouw ‘Dutmella’.

Bovengenoemde aanvraag om omgevingsvergunning wordt daarom voor 6 weken ter inzage gelegd om zienswijzen kenbaar te maken. Dit zal zijn vanaf donderdag 10 mei 2018 tot en met woensdag 20 juni 2018. Gedurende deze termijn kan een ieder, schriftelijk een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Indien u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen dient u hiertoe, ten minste een week voor het einde van de periode van ter inzage legging, een afspraak te maken met één van de medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, taakveld Bouwen (telefoon 0499 – 491491).

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

 • 26 april 2018 Ekkersrijt 4095 en 4097, 5692 DB – brandveilig gebruiken winkelgebouw (MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn ontvangen van:

 • Inpijn-Blokpoel ingenieursbureau voor het plaatsen van een romneyloods, gelegen aan Ekkersrijt 2058 te Son en Breugel
  Bionatin BV voor het oprichten van een voedingsmiddelenbedrijf, gelegen aan Ekkersrijt 7408 te Son en Breugel

De meldingen betreffen uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen meldingen bezwaar te maken. De melding is tijdens openingstijden in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

 • elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;
 • maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.

Post article

Post article