Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 2 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Dit is de gemeentepagina van week 2 2017.Gemeente Son en Breuge

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
11 januari 2017 17:00 uur Spreekuur Hans Gaillard Openbaar Gemeentehuis
16 januari 2017 20:00 uur Commissievergadering grondgebiedzaken Openbaar Raadzaal
18 januari 2017 20:00 uur Commissievergadering algemene zaken Openbaar Raadzaal

Mededelingen en berichten

Geen spreekuur wethouder Vortman

Op woensdag 11 januari a.s. is Kees Vortman niet beschikbaar voor het open spreekuur.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

“Dommelse Schildersgroep”-expositie in gemeentehuis Son en Breugel

De Dommelse Schildersgroep is een groepje van 5 vrouwen, de meesten met het einddiploma van de kunstacademie Arendonk (B) op zak, dat geregeld en met veel plezier samen in Vressel schildert.

Van 4 januari tot 14 februari 2017 tonen zij hun werken in het gemeentehuis van Son en Breugel. De expositie is dagelijks (maandag t/m vrijdag) in het gemeentehuis van Son en Breugel te bezichtigen.

De getoonde werken zijn zeer divers van aard en laten zien dat alle deelnemers hun geheel eigen stijl van schilderen behouden hebben. De schilderijen van de expositie zijn gedocumenteerd; het informatiemateriaal is bij de tentoonstelling aanwezig.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er twee commissievergaderingen in het gemeentehuis.
De op 17 januari a.s. geplande vergadering van de commissie Burgerzaken gaat, wegens de beperkte agenda voor die vergadering, niet door.

Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 16 januari 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Vaststellen ruimtestaat als essentie van het programma van eisen en Vlekkenplan (schetsontwerp) MFA Son en Breugel
 • Suppletieverzoek kosten onderzoek opsporing explosieven voor project reconstructie Rooijseweg
 • Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2017

 

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 18 januari 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Wijziging Tarieventabel Legesverordening 2017
 • Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2017
 • Actieplan ondermijnende criminaliteit
 • Handhavingsprogramma 2017
 • Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2017

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van de commissies is openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de commissies heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 16 t/m 20 januari 2017

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

De GFT-winterperiode (tweewekelijks ophalen in plaats van wekelijks) is ingegaan.
Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat.

Dit GFT-winterschema is ook opgenomen in De Afvalapp!

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Verkiezingen

Op woensdag 15 maart 2017 is de verkiezing voor de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer vormt samen met de Eerste Kamer het Nederlandse parlement (in de Grondwet Staten-Generaal genoemd). De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden. De belangrijkste taken van de Tweede Kamer zijn: het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten. Na de Tweede Kamerverkiezingen onderhandelen politieke partijen om een coalitie te vormen die de steun van een meerderheid in de Tweede Kamer heeft.

Kiezers buiten Nederland, wel ingeschreven in Nederland

Bent u voor langere tijd in het buitenland? Maar staat u nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan ontvangt u normaal gesproken een stempas op uw Nederlandse adres. Wilt u vanuit het buitenland stemmen? Dat kan. U kunt uw stem per post versturen, of iemand anders voor u laten stemmen.

Wilt u vanuit het buitenland stemmen?

Dan kunt u per brief stemmen, hierbij kunt u aangeven of u per e-mail of per post uw stembiljet wilt ontvangen. U moet zich daarvoor wel vooraf registeren. Vul het formulier ‘Verzoek om per brief te stemmen’ in en stuur het naar de gemeente uiterlijk op
15 februari 2017. Het formulier is te downloaden vanaf de pagina ‘Verkiezingen 2e Kamer 2017’ bij ‘Het laatste nieuws’ op onze website.

Wilt u een familielid of kennis in Nederland laten stemmen namens u?

Dan kunt u een schriftelijk verzoek doen om bij volmacht te stemmen. U en degene die uw stem gaat uitbrengen moeten het formulier ondertekenen. Het indienen van het formulier kan tot uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingsdag. De gemachtigde ontvangt een volmacht bewijs waarmee hij voor u kan stemmen.

Het formulier is te downloaden vanaf de pagina ‘Verkiezingen 2e Kamer 2017’ bij ‘Het laatste nieuws’ op onze website.

Let op! Controleer bij de persoon die u machtigt, of hij of zij ook is gemachtigd door andere personen. Een persoon mag maximaal namens 2 andere mensen stemmen. Daarnaast moet hij of zij natuurlijk zijn of haar eigen stem uitbrengen.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 30 december 2016 – Maaslaan 2, 5691 HN – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 01 januari 2017 – Oderlaan 56, 5691 MC – verlengen dakkapel (BOUWEN)
 • 02 januari 2017 – Sijslaan 6, 5691 VR – plaatsen tijdelijke woonunit (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage. Indien u vragen heeft over een hierboven vermelde aanvraag kunt u een afspraak maken met één van de behandelende medewerkers van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Verkeersmaatregelen rondom Kerkplein

In de periode van 30 januari 2017 tot en met 2 maart 2017 zal er een tent worden geplaatst op het Kerkplein te Son en Breugel. In deze tent zullen in die periode meerdere evenementen plaatsvinden. Om deze evenementen op een veilige manier mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende maatregelen genomen:

 • Het weggedeelte van het Kerkplein vanaf de aansluiting met de fietsoversteek naar de Nieuwstraat tot aan de aansluiting met de Torenstraat (weggedeelte gelegen aan de achterzijde van Markt 9) is afgesloten voor alle verkeer in beide richtingen
 • Het weggedeelte vanaf de aansluiting met de Nieuwstraat tot en met het parkeerterrein gelegen achter de kerktoren is in twee richtingen te gebruiken

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar zij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Haar persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is. Het betreft mevrouw M. Seranidou, geboren 3 januari 1966.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.

Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

 

Melding Activiteitenbesluit uitbreiding de Zwaan

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Café Restaurant Zalenverhuur De Zwaan voor het uitbreiden van een café-restaurant, gelegen aan Markt 6 t/m 9 te Son en Breugel.

De melding ligt vanaf 10 januari 2017 t/m 21 februari 2017 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

 

Melding Activiteitenbesluit oprichten van een inrichting Aroen Autoservice en APK

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Aroen Autoservice en APK voor het oprichten van een inrichting voor reparatie en keuring van auto’s, gelegen aan Ekkersrijt 3004 te Son en Breugel.

De melding ligt vanaf 10 januari 2017 t/m 21 februari 2017 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Son. Deze bekendmaking is uitsluitend informatief van karakter en hiertegen kunnen geen bezwaren worden ingediend noch beroep worden ingesteld.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn: elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op woensdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur. Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer H. Verhoeven van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690278.


Heet nieuws? Stuur de redactie een WhatsApp


Lees meer gemeentepagina’s


De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.