Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 2 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 2 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
10 januari9.00-9.30 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
10 januari16.30-17.30 uurSpreekuur Eef van TurnhoutOpenbaarBraecklant
15 januari20.00 uurCommissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
16 januari20.00 uurCommissie BurgerzakenOpenbaarRaadzaal
17 januari20.00 uurCommissie Algemene zakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Spreekuur Eef van Turnhout

Eef van Turnhout houdt spreekuur op woensdagmiddagen van 16.30 – 17.30 uur in Gemeenschapshuis Braecklant, Amerikalaan 2.

 

Geen spreekuur Kees Vortman

Op 10 januari is er geen spreekuur bij Kees Vortman. Een afspraak voor het volgende spreekuur kunt u maken via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur. Overigens is iedereen welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet noodzakelijk.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 15 januari 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Coördinatiebesluit realisatie loopbruggen Prodrive (Ekkersrijt)
 • Procesvoorstel Dorpshuis
 • Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord en uitvoering Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant
 • Bestuurlijke planning eerste kwartaal 2018

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 16 januari 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Aanpassingen sporthal De Landing
 • Bestuurlijke planning eerste kwartaal 2018

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 17 januari 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Accountantscontrole 2017
 • Beslissing op bezwaar dhr. R.A.L. Emmery tegen het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 augustus 2017
 • Actualisatie Algemene plaatselijke verordening Metropoolregio Eindhoven, – plan van aanpak “update”
 • Bestuurlijke planning eerste kwartaal 2018
 • Projectplan besteding gerestitueerde gelden vanuit de Veiligheidsregio Brabant- Zuidoost
 • Handhavingsprogramma 2018

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Extra fietsnieten in het centrum

Om het aantal fietsdiefstallen tegen te gaan wordt deze week gestart met het vervangen van de ongebruikte lage fietsenrekken door fietsnieten. Zo kunnen inwoners hun fiets altijd aan een vast object ketenen en kunnen fietsen – ook al staan ze op slot – niet opgetild en meegenomen worden. Door het ‘dubbel’ op slot zetten kunnen fietsen minder gemakkelijk worden gestolen.

Sloten kopen met 50% korting

Om het gebruik van de (extra) fietsnieten te stimuleren heeft de gemeente afspraken gemaakt met de lokale fietswinkels. Tot 1 maart 2018 kunnen inwoners een fietsslot kopen met 50% korting bij Fiets & Sport v.d. Berg en Arts Tweewielers. Het gaat hierbij om hard stalen kettingsloten met aparte sleutels.

De cartoons Sonny en Bonny maken u attent op het gebruik van de fietsnieten. Ook de al eerder ingezette zadelhoesjes zullen weer verspreid worden over de geparkeerde fietsen in het centrum.

 

Uitvoeringskalender bomenplannen januari 2018

Deze winter is er in het kader van het groenbeleidsplan in enkele straten groot onderhoud van bomen gepland. De straat heeft meegedacht met het plan voor de straat, voordat het definitief werd. Voor straten in onderstaand lijstje is een definitief besluit genomen en wordt het werk daadwerkelijk uitgevoerd. De bewoners van de straten zijn via bewonersbrieven over deze definitieve status van het plan geïnformeerd. De tekeningen van de definitieve straatplannen vindt u ook op de gemeentelijke website onder ‘Wijkbeheer, Groenbeleid in de praktijk’.

De uitvoering van de volgende straten is gepland:

 • 09-01-2018 Pyreneeënlaan
 • 09-01-2018 Eiffellaan (uitloop naar 10-1)
 • 11-01-2018 Zeelandlaan
 • 29-01-2018 Merwedelaan
 • 29-01-2018 Achilleslaan
 • 29-01-2018 Hoogstraat

Op de genoemde datums worden er bomen verwijderd, zoals aangegeven op de tekening. Aan bewoners van deze straten wordt verzocht om met deze werkzaamheden rekening te houden, door op de geplande dagen niet te parkeren waar werkzaamheden zijn.

De gepubliceerde datums zijn echter ‘bij benadering’. De exacte uitvoeringsdatum hangt vooral af van de weersomstandigheden in januari (vorst, gladheid ed.). Daarom worden in de betreffende straten voorafgaand aan het werk door de aannemer tijdig ook tijdelijke borden geplaatst. Als er in een bepaalde straat na verwijdering ook wordt aangeplant, dan is de uitvoering daarvan in maart 2018 gepland.

Andere straten

Bij een aantal andere straten is over het bomenplan nog geen definitief besluit genomen. Zodra deze plannen definitief zijn, ontvangen de straatbewoners hierover bericht via een bewonersbrief. Voor vragen kunt u terecht bij onze afdeling Veiligheid en Wijkbeheer, telefoon 0499-491491 of per e-mail w.peeters@sonenbreugel.nl.

 

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

De Omgevingsdienst maakt bekend dat het in het bezit hebben van een asbestdak in 2024 verboden is en adviseert om dergelijke daken al veel eerder te verwijderen.

Taken en verantwoordelijkheden

De eigenaren van de asbestdaken zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van het asbest.

Nu al onverzekerd?

Verzekeraars hebben hun polisvoorwaarden dusdanig veranderd, dat mensen en bedrijven over het algemeen onvoldoende verzekerd zijn. Bij de opstalverzekeringen is asbest niet of maar deels verzekerd. Voor aansprakelijkheidsverzekeringen geldt nu al dat schade door asbest vaak niet meer verzekerd is.

Meer informatie vindt u via de website van de Omgevingsdienst via www.odzob.nl. Zoek op ‘asbest verwijderen’.

 


Verkiezingen

Gemeenteraadsverkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Kandidaten die willen deelnemen aan de verkiezing van de leden van de raad worden opgeroepen zich te melden bij het centraal stembureau van de gemeente.

Kandidaatstelling

Op maandag 15 februari 2018 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Son en Breugel plaats. Op die dag kunnen lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd van 9.00 tot 17.00 uur bij het daar gevestigde centraal stembureau bij de afdeling burgerzaken aan het adres Raadhuisplein 1.

De benodigde formulieren voor:

 • de lijsten van kandidaten (model H 1)
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

zijn tot en met de dag van de kandidaatstelling ter gemeentesecretarie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar. Meer informatie over de verkiezingen en het referendum vindt u op de pagina Verkiezingen gemeenteraad 2018 op onze website.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 15 t/m 19 januari 2018

Komende week wordt uw PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

GFT Winterschema

Tijdens het GFT winterseizoen wordt de groenbak tweewekelijks geleegd. Dat wil zeggen dat de groene bak geleegd wordt in de even weken 4, 6, 8 en 10. Daarna wordt het wekelijkse schema hervat. Kijk voor de exacte ophaaldata op in De Afvalapp!.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 01 januari 2018 Lavendelstraat 2, 5691 SP – intern verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 02 januari 2018 Nieuwstraat 26, 5691 AC – realiseren erfafscheiding in de op de verdieping gelegen tuin (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is verzonden op:

 • 03 januari 2018 Ekkersrijt 4119 en 4115B, 5692 DD – uitbreiden van de winkel (BOUWEN)
 • 03 januari 2018 Science Park Eindhoven 5501, 5692 EM – kappen van 15 eikenbomen langs fietspad (KAPPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken, na de uitreiking of verzending van de vergunning, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 01 januari 2018 Lavendelstraat 2, 5691 SP – intern slopen woonhuis (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

28 december 2017 Lupinelaan 16, 5691 WD – asbestsanering (SLOPEN)

21 december 2017 Hulstlaan 2 t/m 12 en 16, Lupinelaan 2 t/m 44 en 1 t/m 47, Heriklaan 1 t/m 31, Varenlaan 1 t/m 11 en 15 en Nachtegaallaan 57-61 en 63 – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmeldingen:

3 januari 2018 Ekkersrijt 4119 en 4115B, 5692 DD – uitbreiden van de winkel

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft vergunning verleend als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het verstrekken van alcoholhoudende dranken in:

 • Restaurant Indonesia, Nieuwstraat 37, 5691 AA
 • Restaurant ’t Kleijn Geluck, Raadhuisplein 20, 5691 AM

In voornoemde restaurants is sprake van vestiging van een nieuw horecabedrijf. De vergunningen liggen ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 5691 AL Son en Breugel in de periode van 9 januari tot en met 20 februari 2018.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de Burgemeester, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. In uw bezwaarschrift verwijst u naar dit besluit en geeft u aan waarom u het hier niet mee eens bent. Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank in ’s-Hertogenbosch. Meer informatie over de voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.