Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 22 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 22 2017.

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
24 mei 2017 9.00 – 10.00 uur Spreekuur Hans Gaillard Openbaar Gemeentehuis
24 mei 2017 19.30 uur – 21.00 uur Alzheimercafé B.O.S. Openbaar ’t Zand, Oirschot
29 mei 2017 20.00 uur Commissie Grondgebiedzaken Openbaar Raadzaal
6 juni 2017 20.00 uur Commissie Burgerzaken Openbaar Raadzaal
7 juni 2017 20.00 uur Commissie Algemene zaken Openbaar Raadzaal

 


Mededelingen en berichten

Gemeentehuis gesloten op 2e Pinksterdag

Vanwege een collectieve vrije dag is het gemeentehuis op maandag 5 juni 2017 gesloten.

Altijd bereikbaar

Op onze website kunt u 24 uur per dag terecht voor informatie en het regelen van veel van onze producten en diensten. Ook kunt u daar een afspraak maken voor een bezoek aan onze balie.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er twee commissievergaderingen in het gemeentehuis. Iedere commissievergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissievergadering Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 6 juni 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Aanpassingen Eigen bijdragen Wmo
 • Stand van zaken zwembad
 • Minimabeleid voor kinderen

 

Commissievergadering Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 7 juni 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Voortgang gemeentehuis, Definitief Ontwerp en kredieten voor verdere uitvoering
 • Financiële verordening gemeente Son en Breugel 2017
 • Organisatie vrijwilligersmiddag / -avond
 • Bestuurlijke Toekomst – Afronding oordeelsvorming

De commissievergaderingen beginnen om 20.00 uur een raadszaal in het gemeentehuis. Elke vergadering begint met een opening, spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Reststrokenkaart Harde Ven en Breeakker beschikbaar

De gemeenteraad heeft op 22 december 2016 besloten om in een gedeelte van de wijken het Harde Ven en Breeakker reststroken verkoopbaar te maken en deze vast te leggen in een reststrokenkaart.

Het afgebakende gebied en een reststrokenkaart is uitgewerkt en vastgesteld. De reststrokenkaart van deze wijken is met inachtneming van de door de raad gestelde kaders gemaakt. De afbakening van het gebied en het behoud van het unieke boskarakter van de wijk zijn daarvan de belangrijkste. Het boskarakter dient in ieder geval bereikt te worden door percelen die in het bestemmingsplan een bosbestemming hebben sowieso uit te sluiten van verkoop. Daarnaast zijn de overige criteria voor aanwijzing van reststroken toegepast, zoals ook is gedaan voor de Gentiaan en Breugel.

De reststrokenkaart voor het Harde Ven en Breeakker staat vanaf nu op de website van de gemeente bij de rubriek ‘Actuele projecten’. Alle huurders in het gebied krijgen per post bericht van de wijzigingen in hun situatie. Op basis van de reststrokenkaart kunnen bewoners een verzoek tot aankoop van een reststrook indienen.

 

Sonse Heideloop

Waterschap De Dommel heeft de kwaliteit van het water en de bodem van Sonse Heideloop onderzocht. Het water levert geen verhoogd risico op voor mens en dier. De GGD adviseert echter om in het kader van de volksgezondheid niet te recreëren in en op het water van deze beek en contact met de waterbodem te vermijden in verband met het mogelijk vrijkomen van moerasgas uit de bodem. De gemeente heeft waarschuwingsbordjes geplaatst.

De gemeente en het waterschap hebben op woensdag 31 mei 2017 bestuurlijk overleg over de resultaten van het onderzoeksrapport.

 

Vacature intermediair voor De Cultuur Loper

Als informatiemakelaar helpt Bibliotheek Dommeldal jong en oud bij maatschappelijke uitdagingen op het gebied van lezen, leren en informeren. Niet alleen met een brede collectie boeken en materialen maar ook door het inzetten van diverse programma’s op het gebied van leesbevordering, taalstimulering, laaggeletterdheid en mediawijsheid. De bibliotheek biedt iedereen kansen en ondersteunt bij zelfontplooiing. Bibliotheek Dommeldal heeft vestigingen in de gemeente Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel.

Op korte termijn zoekt Bibliotheek Dommeldal een intermediair voor 4 uur per week, vanaf 1 augustus 2017 voor de projectduur van 3,5 jaar (t/m 2020). De intermediair wordt de schakel tussen de basisscholen in de Gemeente Son en Breugel en de lokale/regionale culturele aanbieders. Samen met de betrokken partijen ondersteunt hij/zij de cultuureducatie op de scholen, daarbij gebruik makend van De Cultuur Loper (www.decultuurloper.nl). De intermediair heeft een zelfstandige functie en wordt aangestuurd door de Bibliotheekmanager & Accountmanager onderwijs, van Bibliotheek Dommeldal. De Gemeente Son en Breugel is de opdrachtgever, maar de intermediair is in dienst van Bibliotheek Dommeldal.

Kom solliciteren

 • Heb jij het vermogen om partijen samen te brengen en om initiatieven te nemen naar onderwijs en lokale culturele organisaties in Son en Breugel (e.o.)?
 • Ben je goed in communiceren, netwerken en samenwerken?
 • Kun je enthousiasmeren en organiseren?
 • Heb je een HBO werk- en denkniveau, en kennis van onderwijs en cultuureducatie ? Ben je goed in projectmatig werken?

Als het antwoord op al deze vragen JA is en je ook nog bekend bent met het lokale aanbod van cultuur in Son en Breugel. Dan ontvangen we heel graag jouw sollicitatie.

Praktische informatie

De functie is ingeschaald in schaal 7 (Bibliotheken CAO). Een combinatie van uren voor de VoorleesExpress en/of Leesmediaconsulent is bespreekbaar.

Informatie en direct solliciteren

Voor meer informatie over de functie kun je contact op nemen met Hedi Egelmeers op 06 24203561 of hedi@burostip.nl. Solliciteren kan uiterlijk tot vrijdag 2 juni bij Rita Bemelmans Bibliotheekmanager & Accountmanager onderwijs via r.bemelmans@bibliotheekdommeldal.nl. Donderdag 15 juni vinden de gesprekken plaats.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 6 t/m 9 juni 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Inhaaldag Tweede pinksterdag naar 3 juni

In verband met Pinksteren wordt er op maandag 5 juni geen afval ingezameld. De ophaalroute voor PMD en GFT (groen) wordt ingehaald op zaterdag 3 juni. Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 24 mei 2017 Peellaan 55, 5691 LK – plaatsen erfafscheiding (BOUWEN)
 • 24 mei 2017 Bijenlaan 11 en 13, 5692 VA – plaatsen twee dakkapellen (BOUWEN)
 • 24 mei 2017 Bijenlaan 31, 5692 VA – plaatsen dakkapel voorzijde (BOUWEN)
 • 24 mei 2017 Crocusstraat 14, 5691 TC – wijzigen constructie achtergevel (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Wijziging tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt het volgende bekend.

Wat is er besloten?

Op 18 mei 2017 is de 5e wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 door de raad vastgesteld. De raad past de tarieventabel aan bij het onderdeel telecommunicatie. Er wordt een artikel 1.17.1.3 toegevoegd. Het artikel gaat over de aanvragen telecommunicatie in het buitengebied

Waar kunt u de wijziging bekijken?

De Legesverordening met bijbehorende tarieventabel is opgenomen in de algemeen verkrijgbare lijst van vastgestelde belastingverordeningen. Deze documenten liggen kosteloos ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. Binnenkort zijn ze op de website van de gemeente te raadplegen. Ook kunt u ze vinden op de landelijke website www.overheid.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is. Het betreft de heer B. Jokiel, geboren 3 december 1982.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” en ontwerpbesluit hogere waarden Sonniuspark; Herziening 2017

Ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 01 juni 2017 tot en met woensdag 12 juli 2017 voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” (NL.IMRO.0848.BP957SONNIUSPARK-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” heeft betrekking op de actualisatie van de diverse vigerende bestemmingsplannen voor de wijk Sonniuspark alsmede op de verhoging van het toegestane maximum aantal woningen in het gebied ten noorden van de Bijenlaan. Op het ontwerpbestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Ontwerpbesluit hogere waarden “Sonniuspark; Herziening 2017”

Uit het akoestisch onderzoek behorende bij het ontwerpbestemmingsplan “Sonniuspark; Herziening 2017” volgt dat de voorkeursgrenswaarden van 48 dB voor de woningen binnen een bepaald deel van het plangebied vanwege de A50 en de Rooijseweg wordt overschreden. De in de Wgh gehanteerde maximale hogere waarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. Het college van burgemeester en wethouders is voornemens een hogere waarden vast te stellen. Het ontwerpbesluit hogere waarden ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan, vanaf donderdag 01 juni 2017 tot en met woensdag 12 juli 2017, ter inzage.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan of het ontwerp besluit hogere waarden kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sonniuspark; Herziening 2017” en/of “Zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden Sonniuspark; Herziening 2017”. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoon 0499-491491).

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Lees meer gemeentepagina’s


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play