Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 22 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 22 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
30 mei9.00 – 10.00Spreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
30 mei17.00 – 18.00Spreekuur Kees VortmanOpenbaarBoerderij
30 mei16.00 uurStickers plakken JGR speeltoestellenOpenbaarDe Molenwiek/ Van Gentlaan
30 mei19.30-21.00Info-avond zonnepanelen / De Groene ZoneOpenbaarDe Zwaan
4 juni20.00 uurCommissie GrondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
5 juni20.00 uurCommissie BurgerzakenOpenbaarRaadzaal
7 juni20.00 uurCommissie Algemene zakenOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. De vergaderingen beginnen met spreekmogelijkheden voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan.

Commissie Grondgebiedzaken 

 • Datum en tijdstip: maandag 4 juni 2018, 20.00 uur

Agenda: 

 • Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”
 • Vaststelling bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”
 • Vaststelling bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”
 • Visie Eindhovenseweg
 • Fietsverbinding Breugel

Commissie Burgerzaken

 • Datum en tijdstip: dinsdag 5 juni 2018, 20.00 uur

Agenda: 

 • Evaluatie WSD-experiment
 • Taalpunt Son en Breugel
 • Diverse subsidies Vestzaktheater

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: donderdag 7 juni 2018, 20.00 uur

Agenda:

 • Ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
 • Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018
 • Update Metropoolregio Eindhoven – aangepast proces fase 2

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 24 mei 2018

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Ondertekening Prestatieafspraken met Woonstichting en huurdersraad ‘thuis

Op 24 mei ondertekenden Luc Severijnen namens Woonstichting ’thuis, Ernes van Hannen namens Huurdersraad ’thuis en Eef van Turnhout namens de gemeente Son en Breugel de prestatieafspraken voor 2018-2019. Deze actualisatie op de eerder geformuleerde “Prestatieafspraken 2017-2020” is conform de jaarlijkse wettelijke cyclus. In Son en Breugel betekent dat verdergaande samenwerking tussen ’thuis en gemeente.

Afspraken

Bij de meerjarige prestatieafspraken 2017-2020 is de hoofdlijn van ambities en prestaties vastgelegd. De afspraken gaan concreet over:

 • betaalbaarheid
 • duurzaamheid
 • sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg
 • leefbaarheid
 • beschikbaarheid
 • organisatie en samenwerking

Hierbij zijn accenten opgenomen met betrekking tot: behoud en uitbreiding van de sociale woningvoorraad, op welke wijze we initiatief nemen op verduurzaming van de woningvoorraad en op welke wijze we elkaar kunnen vinden en verantwoordelijkheid nemen in de inclusieve samenleving. Vandaar dat we de prestatieafspraken nu meer benaderen als samenwerkingsafspraken.

Drie ondertekenaars

Het is de tweede keer dat de gemeente afspraken in deze vorm met ’thuis en haar Huurdersraad maakt. De afspraken zijn geen ’keurslijf’ maar een ’groeimodel’. In die zin, dat jaarlijks geëvalueerd wordt en waar nodig aanpassing plaatsvindt. Dit is nu ook gebeurd en heeft in de nu voorliggende ‘update 2018-2019’ geleid tot een actualisatie bij alle thema’s en tot verantwoording van in 2017 gedane inzet.

 

Jeugdgemeenteraad biedt rapport hangjongeren aan

Tijdens de raadsvergadering van 24 mei jl. hebben India, Leon, Luna, Lieke en Mees namens de Jeugdgemeenteraad (JGR) het onderzoeksrapport over hangjongeren in Son en Breugel aangeboden aan burgemeester Hans Gaillard.

Aanbevelingen

De aanbevelingen van de JGR: creëer zowel in Son als in Breugel een overdekte plek met meubilair en een prullenbak, zorg voor meer bekendheid van de Chill-Out en maak deze groter en mooier en regel binnen bestaande locaties (zoals Oase en de Boerderij) ook een ‘eigen’ ruimte voor jongeren.

 

Samen Sterk in Brabant

Vanaf 1 mei is het Samen Sterk in Brabant (SSiB) team weer op volle sterkte. Het afgelopen jaar heeft het SSiB team diverse BOA’s zien gaan vanwege pensionering en andere werkzaamheden. Vanaf 1 mei is het team weer op volledige sterkte. Dit enthousiaste team zet zich in om een positieve bijdrage te leveren aan het buitengebied in Brabant. Voor Son en Breugel gaat het vooral om afval, wildcrossen en wildstroperij.

Wat is SSiB?

SSiB is een provinciebrede, actieve netwerkorganisatie die, door de inzet van professionals op het gebied van toezicht, handhaving en netwerken, bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in Noord-Brabant: schoner en veiliger.

Om het naleefgedrag te bevorderen en risico’s te beheersen werkt SSiB nauw samen met haar deelnemers, overige handhavingspartners én bewoners en bezoekers van het buitengebied. Het netwerk is daarbij de spil: samen sterk door gerichte handhaving.

Hoe kun jij helpen?

Het SSiB team maakt graag gebruik van de oren en ogen van inwoners van Brabant die in het buitengebied wonen, verblijven of recreëren. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900 996 54 32 of via de BuitenBeter app. Meer weten over SSiB? Kijk dan eens op www.odbn.nl/SSiB of volg ons op twitter @SSiBBrabant.

 

NL-Alert controlebericht

Op maandag 4 juni om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen.

Als je het controlebericht op 4 juni ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat.

Instelhulp

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Meer informatie vind je op www.nl-alert.nl.

 

Militaire oefening

Van 5 tot en met 8 juni a.s. houdt de 13 Lichte Brigade van de Koninklijke Landmacht een oefening in het kader van de opleiding tot luchtmobiele soldaat van de Luchtmobiele Brigade.

Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen een scenario gaan draaien waarin men verkenningsopdrachten moet uitvoeren, zowel bereden als te voet als op het water. Zij zullen dit vooral doen op bestaande (vaar)wegen en paden. Te allen tijde zal men er voor zorgen dat het gewone verkeer hier geen hinder van zal ondervinden.

Aan deze oefeningen nemen 45 personen, 7 militaire wielvoertuigen en 6 militaire boten deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie op niet militair terrein.  De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant School Luchtmobiel uit Schaarsbergen.

Als er door de oefeningen schade ontstaat dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan; Sectie Claims Ministerie van Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-2180420, e-mail JVDclaims@mindef.nl.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2019 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen. De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2019 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2018 bij de gemeente zijn ingediend.

Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491410. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 4 t/m 8 juni 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 17 mei 2018 Ekkersrijt 4009, 5692 DB – plaatsen gevelreclame (BOUWEN)
 • 22 mei 2018 Ekkersrijt 4091, 5692 DB – wijziging op reeds eerder verleende vergunning voor het wijzigen van de gevel vanuit unit 3c (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 2 mei 2018 Tollensstraat 13, 5691 XL – kappen van 1 boom in de achtertuin (KAPPEN)
 • 2 mei 2018 Van Goyenstraat 11, 5691 EE – kappen van 1 boom in het achtererf (KAPPEN)
 • 2 mei 2018 Tollenstraat 15, 5691 XL -kappen van 1 grove den op erfgrens (KAPPEN)
 • 2 mei 2018 Dresdenlaan 4, 5691 GT – kappen van 1 spar op erfgrens (KAPPEN)
 • 23 mei 2018 Sint Genovevastraat 34, 5694 AG – constructief en uiterlijk veranderen woonhuis (BOUWEN)
 • 24 mei 2018 de Bontstraat 84, 5691 SX – slopen pand (SLOPEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Geaccepteerde sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmeldingen:

 • 15 mei 2018 Van den Elsenstraat 28, 5694 NG – asbestsanering (SLOPEN)
 • 18 mei 2018 Kanaalstraat 33, 5691 NB – asbestsanering (SLOPEN)
 • 22 mei 2018 Olen 5, 5694 NP – verwijderen asbesthoudende golfplaten (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer. Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Activiteitenbesluiten milieubeheer

Ekkersrijt 1001

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Oktay Cleaning Service een autoclean bedrijf, gelegen aan Ekkersrijt 1001 A te Son en Breugel. De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

De melding is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

 • elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;
 • maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690328.

Ekkersrijt 4008

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel maken bekend dat er een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is ontvangen van Tauw B.V., voor het in gebruik nemen van een kantoorpand voor het uitvoeren van kantoorwerkzaamheden, en opslag van een diesel aggregaat, maximaal 1m3 bodemmonsters en maximaal 60 liter asbest, gelegen aan Ekkersrijt 4008 te Son en Breugel.

De melding betreft uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken. De melding is in te zien bij de gemeente Son en Breugel, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel. De openingstijden zijn:

 • elke werkdag van 09.00 tot 12.30 uur, en op;
 • maandag en donderdag: van 14.00 tot 19.00 uur.

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische afspraak maken met mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, tel. (088) 3690697.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.