Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 24 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 24 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
14 juni 201717.00 uur – 18.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarGemeentehuis
15 juni 201710.00 – 16.00 uurOpening Ontmoet en GroetpleinIedereenVestzaktheater
16 – 20 juni 2017Zie schemaKermis Son en BreugelIedereenCentrum Son
21 juni 201720.00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
22 juni 201720.00 uurGemeenteraadOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Commissie- en raadsvergadering

Volgende week is er een commissie- en raadsvergadering in het gemeentehuis. Iedere vergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Algemene Zaken

 • Datum en tijdstip: woensdag 21 juni 2017, 21.00 uur

Agenda:

 • Jaarverslag en jaarrekening 2016

 

Raadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 22 juni 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Zonnepanelenproject Regio Zuidoost-Brabant
 • Financiële verordening gemeente Son en Breugel 2017
 • Voortgang Gemeentehuis, Definitief Ontwerp en kredieten voor verdere uitvoering
 • Huurprijzen bosgronden binnen de bebouwde kom
 • Subsidieverordening afkoppelen hemelwater

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van raad en commissie zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van raad en commissie heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Expositie Leo Achterbergh in het gemeentehuis Son en Breugel

Er waren regelmatig exposities van zijn tekeningen en schilderingen in Nederland en België maar voor Leo is het exposeren niet zo nodig. Des te meer zijn we verheugd, na enig aandringen, een selectie van zijn werken te kunnen exposeren in het gemeentehuis. Wij mogen hem terecht dé kunstschilder van Son en Breugel noemen.

Leo Achterbergh is geboren in Paree op Oost-Java. Na een mooie jeugd en zijn opleiding tot onderwijzer gaat hij naar het seminarie om priester te worden. Door de Indonesische onafhankelijks oorlog komt hieraan abrupt een einde. Op 21- jarige leeftijd begint voor hem het harde kampleven, dat hem naast alle verschrikkingen ook een levensles gaf. ‘Gezien de omstandigheden leerde ik ook een beetje ‘de mens’ kennen, ontdaan van bezit, functie, beroep, macht en veiligheid. Dan blijken ‘belangrijke mensen’ soms heel klein en ‘heel gewone mensen’ soms rijke persoonlijkheden te zijn. Ik leerde door ‘mooie geveltjes’ heen te kijken’.

In 1946 komt Leo, na een boottocht van 28 dagen, aan in Nederland. In 1952 studeert hij af als psycholoog en wordt gevraagd de bedrijfspsychologische dienst bij de snelgroeiende Daf op te richten. Zijn pensionering beleeft hij als een ommekeer in zijn leven. Even bevlogen als waarmee hij zijn werk gedaan heeft, richt hij zich tot het kunstenaars vak.

Bij de expositie ziet u Leo’s karakteristieke portretten, kleurrijke stillevens en levendige voorstellingen in een aantal stijlen. Altijd herkenbaar als ‘een Leo Achterbergh’. De expositie is te bezichtigen tot 27 juni 2017 tijdens openingstijden van het gemeentehuis Son en Breugel.

Expositiecommissie Son en Breugel, aar de tekst van Catherine Witvliet

 

Geen spreekuur Hans Gaillard op 14 juni a.s.

Op woensdag 14 juni a.s. is burgemeester Hans Gaillard niet beschikbaar voor het open spreekuur in het gemeentehuis.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Uitvoering eerste fase verkeersbesluiten parkeren centrum Son

Het college van B&W heeft besloten om het raadsbesluit van 18 mei 2017 over het parkeren in het centrum van Son gefaseerd uit te voeren en heeft ingestemd met de uitvoering van de eerste fase, die bestaat uit de volgende verkeersmaatregelen:

 • Het uitbreiden van de blauwe zone in het centrum van Son op zaterdag van 9 tot 18 uur;
 • Het verplaatsen van vier voor huisartsen gereserveerde parkeerplaatsen aan het 17 Septemberplein naar de Zandstraat, waardoor op het 17 Septemberplein vier extra parkeerplaatsen beschikbaar komen. Vermoedelijke ingangsdatum 1 oktober 2017.
 • Het opheffen van het parkeerverbod in de parkeervakken aan de zuidzijde Raadhuisplein op donderdagen tussen 9 en 17.30 uur en het opheffen van de wekelijkse geslotenverklaring van het Raadhuisplein (tussen Nieuwstraat en Airbornestraat i.v.m. weekmarkt) voor alle verkeer op donderdag. Door deze maatregelen komen er op de donderdag 25 parkeerplaatsen méér beschikbaar op het Raadhuisplein. Een en ander treedt in werking nadat de weekmarkt, in overleg met de marktkooplui, zodanig is ingericht dat deze ruimte voor de opstelling van de markt niet langer nodig is. Vermoedelijke ingangsdatum 1 september 2017.

 

Gemeentelijke belastingen en de Berichtenbox

Veel mensen hebben zich aangemeld voor de Berichtenbox, voor digitaal berichtenverkeer over uw gemeentelijke belastingen. Dit jaar worden eventuele herinneringen/aanmaningen nog wel per papieren brief én digitaal gestuurd. Dat betekent dat u de aanmaningsbrief over de gemeentelijke belastingen dus zowel per post ontvangt en digitaal in uw Berichtenbox.

Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u alle post (aanslagbiljet, herinnering en aanmaning) over gemeentelijke belastingen alleen nog digitaal als u zich voor de Berichtenbox heeft aangemeld. Mijnoverheid.nl waarschuwt u via e-mail als er nieuwe berichten voor u klaarstaan.

 

Vrijwillige Cliëntondersteuning CMD

Voor iedereen met een hulpvraag

Wanneer u behoefte heeft aan hulp, zorg- of hulpmiddelen gaat u naar het CMD aan de Europalaan 2. Uw verzoek wordt door een CMD-consulent(e) van de gemeente beoordeeld tijdens een onderzoekgesprek, inmiddels bekend als het keukentafelgesprek. In de wet is vastgelegd dat de gemeente zorgvuldig onderzoek moet doen naar de hulpvraag en dat iedere hulpvrager zich mag laten bijstaan door een gratis en onafhankelijke en cliëntondersteuner.

Wat doet een vrijwillige cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner zoekt samen met u vóór het onderzoekgesprek naar de mogelijkheden om uw zorgvraag te verhelderen, voorziet u van informatie, advies en algemene ondersteuning. Samen met u bekijkt hij/zij in alle rust wat u precies nodig heeft om deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven en zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Bovendien kan de cliëntondersteuner toelichting geven op de regelgeving en de procedure. Als u daar prijs op stelt kan de cliëntondersteuner, eventueel samen met een mantelzorger of familielid, aanwezig zijn bij het gesprek met de CMD-consulent(e) van de gemeente. De CMD-consulent(e) zal de afspraken voor u noteren en daar een verslagje/ondersteuningsplan van maken. Zo weet u ook achteraf nog duidelijk wat er is afgesproken.

Na het onderzoekgesprek ontvangt u van de gemeente de beschikking. Mocht u het niet eens zijn met dat besluit, dan kan de cliëntondersteuner u ook helpen om binnen de gestelde termijn een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. De cliëntondersteuners zijn vrijwilligers, die een opleiding cliëntondersteuning hebben gevolgd, zij zijn onafhankelijk van de gemeente en waarborgen uw privacy. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze ondersteuning. De cliëntondersteuner werkt op vrijwillige basis.

Voor iedere doelgroep

Binnen de WMO zijn er speciale vrijwillige cliëntondersteuners voor:

 • WMO voor senioren, gericht op dienstverlening aan mensen boven de 50 jaar
 • WMO voor alle leeftijden

Daarnaast zijn er vrijwillige cliëntondersteuners voor de Jeugdwet.

Als u gebruik wilt maken van een vrijwillige cliëntondersteuner kunt u dit bij het CMD laten weten. Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het CMD via het telefoonnummer 0499 – 491 470. Het CMD is van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur telefonisch bereikbaar. De balie is elke werkdag open van 09.00 – 13.00 uur. Bezoek het CMD-plein op www.sonenbreugelverbindt.nl/web/cmd-plein voor meer informatie. Of mail ons via: cmd@sonenbreugel.nl.

 

Kansen voor alle kinderen

Alle gemeenten hebben dit jaar vanuit het Rijk extra geld gekregen om in te zetten voor kinderen in armoede. Door onbekendheid en ingewikkelde procedures komt deze steun nog te vaak niet bij de doelgroep terecht. De gemeente Son en Breugel gaat dit aanpakken en heeft hiervoor de samenwerking gezocht met Stichting Leergeld Best, Oirschot, Son en Breugel. Vanaf 1 juli 2017 zijn zij de ingang voor ouders die financiële drempels ervaren om hun kinderen mee te laten doen aan het reguliere onderwijs en maatschappelijke en ontspannende activiteiten.

Steun in natura

Leergeld BOS is een zelfstandige stichting en al ruim 10 jaar actief in de gemeente Best, Oirschot en Son en Breugel. Uitgangspunt voor Leergeld is dat alle kinderen de kans moeten hebben om later mee te kunnen tellen. Door het geven van een financieel steuntje in de rug wordt een sociaal isolement voorkomen. De steun wordt gegeven in natura, niet in geld. Ieder kind (tot 18 jaar) van ouders met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau komt in aanmerking voor een bijdrage in sport (contributie, sportkleding, materialen), school (leermiddelen, pc/laptops, ouderbijdrage, schoolreizen, zwemlessen), cultuur (muziek- /balletlessen) en welzijn.

Persoonlijke benadering

Aanvragen voor een financiële bijdrage worden na een persoonlijk gesprek door Stichting Leergeld in behandeling genomen. In tegenstelling tot de oude gemeentelijke regeling hanteert Stichting Leergeld een inkomenstoets van 120%. Jaarlijks rapporteert Leergeld B.O.S. aan de gemeente op hoofdlijnen, niet op individueel niveau. Voor meer informatie over de mogelijkheden van Stichting Leergeld kunt u contact opnemen met Stichting Leergeld via telefoonnummer 06-27650302 of via e-mail: contact.leergeld@gmail.com.

 

Verkiezingen Jeugdgemeenteraad Son en Breugel

Op 3 juli a.s. nemen zeven Jeugdgemeenteraadsleden uit groep 8 afscheid van de Jeugdgemeenteraad. In de week van 26 juni zullen op de basisscholen nieuwe verkiezingen georganiseerd worden. De nieuwe Jeugdgemeenteraadsleden worden voor 2 jaar gekozen en zullen begin september geïnstalleerd worden. Zit jij volgend jaar in groep 7 en wil je graag meepraten over wat jij belangrijk vindt in Son en Breugel? Stel je kandidaat op school en doe mee!

Opening Ontmoet en Groetplein

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 19 t/m 23 juni 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 04 juni 2017 Sonniuswijk 42, 5691 PE – restaureren dak achterhuis (HANDELEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE MONUMENTEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 06 juni 2017 Nieuwstraat 13, 5691 AA – vervangen entreedeur voorzijde door een vaste pui en het wijzigen van het gebruik op de begane grond naar wonen (BOUWEN)
 • 08 juni 2017 Van Gentlaan 2, 5694 SC – uitbreiden paviljoen/kantine en plaatsen berging (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmeldingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmeldingen ontvangen:

 • 01 juni 2017 Spireastraat 11, 5691 SJ – asbestsanering (SLOPEN)
 • 01 juni 2017 Marijkestraat 28, 5691 TX – asbestsanering (SLOPEN)
 • 06 juni 2017 Sonniuswijk 66, 5691 PG – asbestsanering (SLOPEN)

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Onherroepelijk bestemmingsplan Buitengebied, Brouwerskampweg 19

De Raad van State heeft op 24 mei 2017 uitspraak gedaan met betrekking tot het door de raad van de gemeente Son en Breugel gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied, Brouwerskampweg 19”. (idn: NL.IMRO.0848.BP815BUITENGEBIED-VA02).

Als gevolg daarvan dient dit bestemmingsplan elektronisch te worden gepubliceerd. Vanaf de datum van publicatie is dit plan onherroepelijk. Het bestemmingsplan is vanaf donderdag 15 juni 2017 in te zien in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft: de heer N. de Vries, geboren 4 maart 1991

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s- Hertogenbosch.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play