Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 26 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 26 2017.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
28 juni 201709.00 uur – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
28 juni 201717.00 uur – 21.00 uurNieuwkomersfietstochtNieuwe inwonersGemeentehuis
6 juli 201719.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Besluitenlijst raadsvergadering 22 juni 2017

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen. Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 0499 – 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Gemeenteraadsvergadering

 • Datum en tijdstip: donderdag 6 juli 2017, 19.00 uur

Agenda:

 • Jaarverslag en jaarrekening 2016
 • Kadernota 2017 – 2021, incl. 1e bestuursrapportage

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Geen spreekuur Kees Vortman op 28 juni a.s.

Op woensdag 28 juni a.s. gaat het open speekuur van Kees Vortman niet door in verband met de Nieuwkomersfietstocht.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

Een vervolggesprek?

Uw gesprek met de burgemeester of wethouder is een eerste inventarisatie. Samen met u bekijken zij of uw vraag verder besproken dient te worden. In dat geval maakt het bestuurssecretariaat met u een vervolgafspraak voor een gesprek met het collegelid of een medewerker van de gemeente.

 

Gemeente en Waterschap De Dommel nemen gezamenlijke stappen in Sonse Heideloop

Waterschap De Dommel en de gemeente Son en Breugel zijn maatregelen voor de korte termijn overeengekomen in het kader van de waterkwaliteit van de Sonse Heideloop. Recreanten maken zich zorgen over de kwaliteit van het water. Onderzoek begin 2017 wees uit dat het grootste probleem in het slib zit. Er zijn hoge concentraties van moerasgas (H2S) gemeten. De aanbevelingen uit het rapport zijn vertaald naar de volgende maatregelen:

 • Overleg tussen het waterschap en Scoutinggroep Dutmella om de scouting te wijzen op de risico’s van spelen in de Sonse Heideloop;
 • Het op strategische locaties rondom de Sonsheideloop hangen van bordjes om recreanten en hondenbezitters te waarschuwen voor de risico’s van spelen/zwemmen in de Sonse Heideloop;
 • Aanvullend op wat in het GGD-rapport staat, geven gemeenten en waterschap de GGD opdracht om nader onderzoek uit te voeren in de Sonse Heideloop naar stoffen die in het water of slib aanwezig zijn;
 • Een traject van circa 400 meter, dat start bij de Bestseweg en loopt langs de scouting naar de duiker gelegen langs het Dutmellapad (langs het nieuwe scoutinggebouw), wordt dit najaar nog gesaneerd. Alle inspanningen zijn erop gericht om in oktober 2017 klaar te zijn, dus vóórdat de scouting het nieuwe gebouw betrekt.

Definitieve oplossingsrichtingen

Tijdens twee bijeenkomsten (van het gebiedsproces Sonse Heide) is met belanghebbenden gesproken over mogelijkheden voor een definitieve oplossing. Er zijn 4 oplossingsrichtingen benoemd om de waterkwaliteit van de Sonse Heideloop te verbeteren:

 1. Waterlozing Rendac op het Wilhelminakanaal;
 2. Lozing via een aparte lozingsbuis;
 3. ‘Leaking feeder’ (een verdere uitwerking van optie 1)
 4. Nuloptie (verbeteren waterkwaliteit via voortschrijdende zuiveringstechnieken bij Rendac).

Voor de eerste drie opties is de medewerking van Rijkswaterstaat (RWS), de waterbeheerder van rijkswateren, noodzakelijk. In juni en juli 2017 zijn gesprekken met RWS gepland om de mogelijkheden gezamenlijk te verkennen. Buurgemeente Best heeft tijdens de bijeenkomsten al de bereidheid uitgesproken om medewerking te verlenen als dat nodig is. Van Rendac mag worden verwacht dat het bedrijf de omgeving informeert bij nieuwe investeringen in de afvalwaterzuivering.

Gezondheidsonderzoek

In februari 2017 heeft het waterschap in samenwerking met de GGD onderzoek uitgevoerd naar de risico’s van de waterkwaliteit van de Sonse Heideloop voor de volksgezondheid. Daarmee wilde het waterschap een gefundeerde uitspraak doen over de risico’s voor bewoners en huisdieren, die in contact komen met water van de Sonse Heideloop, én de risico’s voor de eigen medewerkers die onderhoud plegen aan de Sonse Heideloop.

Het onderzoek wees uit dat het grootste probleem in het slib zit. Hier werden hoge concentraties van moerasgas (H2S) gemeten. De aanbevelingen uit het rapport zijn of worden nu opgepakt door waterschap en gemeente Son en Breugel via de voorgenoemde maatregelen.

 

Geplande asfalteringswerkzaamheden

Van 10 tot 28 juli a.s. worden er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd op de volgende wegenl: Vlinderlaan, Europalaan, Verlengde Huizingalaan (Ekkersrijt 9000), Ekkersrijt (diverse locaties), fietspad Orionlaan, fietspad Plesmanlaan, parkeerplaats Plus, Potjesberg en Boslaan. De werkzaamheden worden afhankelijk van het weer uitgevoerd en zijn verschillend van omvang; van reparatie van wegdelen tot het vernieuwen van de gehele deklaag.

 

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Op 5 juli a.s. start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Son en Breugel. Door dit onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende operatie mogelijk. Het onderzoek is er voor vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, omdat bij deze groep vrouwen het risico op borstkanker het grootst is.

Voor wie?

Eenmaal per twee jaar nodigt Bevolkingsonderzoek Zuid vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uit voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Volgens de landelijke richtlijnen zijn dat in 2017 de vrouwen geboren in de jaren 1942 tot en met 1967. Vrouwen uit Son en Breugel met de postcodes 5691, 5692, 5694 worden voor deze ronde van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Waar staat het onderzoekscentrum?

Het borstonderzoek vindt plaats in een verplaatsbaar onderzoekscentrum op het parkeerterrein naast supermarkt Emté, Van Gentlaan 8, 5694 SC in Son en Breugel. Daar staat het tot medio augustus 2017. Daarna verhuist het onderzoekscentrum naar Veghel.

Waarom deelnemen?

Ieder jaar wordt in Nederland bij ongeveer één op de acht vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De kans op genezing wordt vooral bepaald door het stadium van de ziekte op het moment van ontdekking. Vroege ontdekking verhoogt de kans op genezing aanzienlijk en er is vaker een borstsparende operatie mogelijk.

Resultaten vorige ronde

Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Son en Breugel succesvol. Tijdens de vorige ronde was de opkomst in Son en Breugel 82,7%. Dit betekent dat er 2.149 vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn 72 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.

Meer informatie

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u Bevolkingsonderzoek Zuid bellen. De informatielijn is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 088 00 01 330. Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl.

 

Inzameling taxussnoeisel via Stichting Taxus Taxi

Bij 50% van alle chemokuren kiest men voor geneesmiddelen op basis van taxus. In de jonge twijgen (maximaal 30 cm) van uw TAXUS BACCATA haag zit baccatine, een belangrijke grondstof voor het maken van geneesmiddelen waarmee men kanker bestrijdt.

Het snoeisel van een haag van 50 meter lang is voldoende om 1 kankerpatiënt te behandelen. Jaarlijks zijn er tienduizenden behandelingen nodig. Zonde dus om het snoeisel van de taxushaag verloren te laten gaan!
Uw taxussnoeisel kunt u kosteloos laten ophalen door de Stichting Taxus Taxi. Via www.taxustaxi.nl/afspraak is het heel gemakkelijk om een afspraak te maken. Taxus Taxi haalt het snoeisel dan gratis en binnen 24 uur voor de deur op.

Jong en zuiver snoeisel

Alleen het jongknipsel (de eenjarige scheuten van de Taxus Baccata) zijn geschikt voor inzameling. De scheuten mogen een maximale lengte hebben van 20-30 centimeter. En alleen afkomstig zijn van een haag of struik die ieder jaar wordt gesnoeid.

Het taxussnoeisel dient vrij te zijn van takken, steen, zand en blad. Wanneer het snoeisel vermengd wordt met deze materialen is het onbruikbaar voor de taxusinzameling. Het is belangrijk dat u de haag snoeit op een schone ondergrond. Hiervoor zijn gratis speciale opvangtassen en -zeilen verkrijgbaar bij de Boerenbond. De zeilen zijn 2 meter x 1 meter. De taxichauffeur controleert het snoeisel voordat het wordt meegenomen. Voldoet het knipsel niet aan de voorwaarden, dan zal de chauffeur het niet meenemen. Voor meer informatie over de taxusinzameling kunt u terecht op www.taxustaxi.nl/veelgestelde-vragen.

 

NL-Alert controlebericht

Op maandag 3 juli om 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.
NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun mobiel heel gericht alarmeren en informeren tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. Als je het controlebericht op 3 juli ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat.

Instelhulp

Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, zijn al ingesteld voor NL-Alert. Op sommige toestellen, zoals de iPhone, moet je dit zelf doen. Ga nu naar de instelhulp, stel je mobiel in en help ook anderen met instellen.

 

Militaire oefening 3 t/m 6 juli 2017

Van 3 t/m 6 juli 2017 houdt de 13 Lichte Brigade een oefening in het kader van training in luchtruim beveiliging. Praktisch gezien houdt dit in dat tegelijkertijd, op diverse locaties in de diverse gemeentes, militaire voertuigen verplaatsen en opstellingen innemen om zo het luchtruim te verkennen en eventueel te verdedigen. Aan deze oefening nemen 37 personen en 12 militaire wielvoertuigen deel. Men verplaatst over bestaande wegen en paden en er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie.De oefenende troepen staan onder leiding van de Commandant Defensie Grondgebonden Luchtverdedegingscommando uit Vredepeel.

Daar waar opstellingen op privé-terrein worden geplaatst, zal voorafgaand toestemming en afspraken worden gemaakt met de eigenaar. Indien er door de oefening schade is ontstaan dan kunt u dit onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan Sectie Claims Ministerie van Defensie Postbus 90004, 3509 AA Utrecht, tel.: 030-2180444, e-mail: JDVclaims@mindef.nl.

 

Informatiebijeenkomst voor kandidaat-raadsleden bij gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op 21 maart 2018 vinden er weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Denkt u er over na zich kandidaat te stellen? Wilt u weten wat het raadslidmaatschap precies inhoudt? Zou u weleens een raadslid willen spreken over diens ervaringen? Om vragen over het raadslidmaatschap te beantwoorden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor mogelijke kandidaat-raadsleden. Ook de samenstellers van de kandidatenlijsten van de partijen die meedoen aan deze verkiezingen zijn hierbij van harte welkom.

De bijeenkomst is op dinsdag 4 juli a.s., aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis. Het programma bestaat uit twee delen:

 • Van 20.00 – 21.15 uur wordt u geïnformeerd over het raadslidmaatschap: wat zijn de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en van de gemeenteraadsleden, en waar krijgt een raadslid in die functie zoal mee te maken? Een belangrijk onderdeel hierbij is ook het onderwerp Integriteit: wat mag ik als raadslid wel en niet? Mag ik bijv. bestuurslid blijven van de sportvereniging? Mag ik giften aannemen? Dit gedeelte van de bijeenkomst wordt verzorgd door mevrouw mr. dr. Gaby van den Biggelaar, adviseur / intermediair bij overheidscontacten.
 • Het tweede deel, van 21.15 – 22.00 uur, bestaat uit een informele ontmoeting met raads- en commissieleden uit Son en Breugel. U kunt dan van raads- en commissieleden zelf horen wat hun ervaringen uit de praktijk zijn.

U kunt zich aanmelden voor deze bijenkomst bij raadsgriffier Frans den Hengst, via f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 3 t/m 7 juli 2017

Komende week wordt uw GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 15 juni 2017 Brouwerskampweg 19, 5691 PN – bouwen bedrijfsgebouw (BOUWEN EN MILIEU)
 • 19 juni 2017 Azaleastraat 10, 5691 SK – plaatsen dakkapel achterzijde woonhuis (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 20 juni 2017 Azielaan 6, 5691 LC – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 20 juni 2017 Plesmanlaan 4, 5691 XT – veranderen gevel (BOUWEN)
 • 21 juni 2017 Vuurlibel 5, 5692 WL – bouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen: 16 juni 2017 Lupinelaan 7, 5691 WC – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 19 juni 2017 Larikslaan 2, 5691 CL – slopen fundering en begane grondvloer (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play