Gemeentepagina – week 26 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel
Nieuws

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 26 2018.

Agenda komende periode

Datum Aanvang Onderwerp Voor wie Waar
27 juni 09.00 – 10.00 Jeugdgemeenteraad Openbaar Gemeentehuis
27 juni 17.00 – 18.00 Spreekuur Kees Vortman Openbaar Boerderij
27 juni 19.30 – 21.00 Alzheimer B.O.S. Openbaar ’t Zand Oirschot
28 juni 20.00 uur Gemeenteraadsvergadering / beëdiging wethouders Openbaar Raadzaal
2 juli 19.30 uur Presentatie Provincie over Sonseweg Openbaar ’t Boshuys
5 juli 19.00 uur Gemeenteraadsvergadering Openbaar Raadzaal

Mededelingen en berichten

Gemeentenieuws naar de MooiSonenBreugelkrant

Aangezien het weekblad Forum na vandaag niet meer verschijnt, zal het gemeentenieuws vanaf 1 juli gepubliceerd worden in de MooiSonenBreugelkrant. Tijdens de vakantie van het weekblad is er in de periode tussen 18 juli tot en met 8 augustus geen gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad. Op de website www.sonenbreugel.nl staat dan het laatste nieuws.

 

Gemeenteraadsvergadering donderdag 5 juli 19.00 uur

Volgende week is er een vergadering van de gemeenteraad in het gemeentehuis. Iedere raadsvergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, vaststelling van het verslag van de vergadering van de vorige keer en ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag.

Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Agenda

 • Jaarverslag en jaarrekening 2017
 • 1e bestuursrapportage
 • Kadernota 2018 – 2022

Openbare vergadering

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Informatieavond N620: presentatie plannen Sonseweg tussen Best en Son

In december 2017 heeft de provincie Noord-Brabant een avond georganiseerd, waarbij iedereen zijn of haar problemen, wensen en ideeën voor de N620 tussen Best en Son (Sonseweg) kon inbrengen. Deze rijke oogst aan ideeën is verwerkt in een nieuw plan voor deze weg. De provincie wil dit plan graag aan u presenteren en is benieuwd naar uw mening.

Die presentatie vindt plaats op maandag 2 juli om 19.30 uur in het ‘t Buitenhuys op het terrein van ’t Boshuys, Sonseweg 39 Best. Na de presentatie is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de plannen. Na deze avond worden alle opmerkingen en suggesties verwerkt in een (eventueel) aangepast plan.

 

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Van 16 juli t/m 17 augustus (week 29 t/m 33) zijn wij gesloten op maandagmiddag en –avond. De balies zijn ook gesloten op donderdagmiddag en –avond 26 juli en 9 augustus.

Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop Afspraak maken.

 

Asfalteringswerkzaamheden op diverse wegen in Son en Breugel

Van 25 juni tot en met 7 juli worden op verschillende plaatsen in het dorp onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uit gevoerd.

Het aanbrengen van asfalt is weersafhankelijk. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het zijn dat de werkzaamheden verschoven moeten worden. De werkzaamheden zijn verschillend van omvang; van reparatie van wegdelen tot het vernieuwen van de gehele deklaag. De werkzaamheden worden op locatie met vooraankondigingsborden aangegeven en direct aanwonenden worden per bewonersbrief geïnformeerd.

Het gaat om de volgende wegen:

 • Hoogenberg
 • Geuzenberg
 • Fonteinberg
 • Muizenberg
 • P-plaats Plus
 • Vogezenlaan
 • Alpenlaan
 • Karpatenlaan
 • Oerrallaan
 • Parelmoervlinderlaan
 • Spanvlinderlaan
 • Argusvlinderlaan
 • Heivlinderlaan
 • Satijnvlinderlaan
 • Maanvlinderlaan
 • Zandstraat (zijstraat school)
 • Potjesberg

 

Uitstel werkzaamheden Boslaan

Wegens faillissement van het bedrijf dat de bestrating op de Boslaan zou uitvoeren is er een uitstel van de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen hierdoor pas na de bouwvakantie worden gestart. Zodra er meer duidelijkheid is over de data volgt spoedig een bericht in de MooiSonenBreugelkrant en op www.sonenbreugel.nl.

Werkzaamheden

Op de Boslaan (tussen Nieuwstraat en Europalaan) bestaan de werkzaamheden uit het vervangen van de bestaande asfaltconstructie. De aanliggende verhardingen worden hersteld/aangepast. Daarnaast wordt op dit deel van de Boslaan een blauwe zone ingesteld volgens het verkeersbesluit dat begin 2018 is genomen. Naast genoemde werkzaamheden wordt de Boslaan (tussen Europalaan en Esdoornstraat) voorzien van een nieuwe toplaag van asfalt.

In het overleg met aanwonenden wordt besproken dat de fietssuggestiestrook een rode laag kan krijgen, zoals ook op o.a. de Europalaan is toegepast. De strook maakt duidelijker zichtbaar dat er fietsers kunnen rijden. De inrichting geeft ook een visueel versmallend effect, zodat – we beogen dat – automobilisten langzamer gaan rijden.

Vragen

Wenst u meer informatie stuur dan een mail naar j.delaroy@sonenbreugel.nl of bel via 0499 491 491. Zie ook de website www.sonenbreugel.nl voor informatie over de blauwe zone en het laatste nieuws.

 

Wegwerkzaamheden Ruysdaelstraat

Van 9 juli tot 17 augustus zal de Ruysdaelstraat opnieuw worden ingericht. De straat krijgt dezelfde definitieve inrichting, zoals deze het afgelopen schooljaar al op proef was ingericht.

Eenrichtingsverkeer

Het straatpofiel voorziet in eenrichtingsverkeer voor auto’s. Er komt een verhoogd plateau met zebrapad voor de ingang van basisschool De Sonnewijzer, “zoen en zoef”-vakken en een fietsstrook in een afwijkende kleur.

Tijdens schoolvakantie

Het werk vindt plaats in de verkeersluwte in de schoolvakantie. De bewoners van de direct aangrenzende zijstraten worden per bewonersbrief geïnformeerd. De Frans Halsstraat, Rubensstraat, Vermeerstraat, Van Goyenstraat en Paulus Potterstraat zijn in die periode alleen bereikbaar via de Dr. Berlagelaan.

Voorafgaand worden de werkzaamheden ter plaatse ook aangekondigd met borden.

 

Eenmalige subsidies 2018

In het subsidiebeleidsplan 2018 is een budget van € 15.000,- opgenomen voor eenmalige subsidies voor allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Wanneer een organisatie in 2018 een eenmalige activiteit onderneemt die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel, dan kan hiervoor een eenmalige subsidie worden aangevraagd. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn.

De subsidie bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 1.000,-. Om te voorkomen dat het budget al aan het begin van het jaar is uitgeput, wordt dit verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar. Het subsidieplafond voor het tweede halfjaar 2018 bedraagt in beginsel € 7.500,-. Na verrekening van reeds ingediende aanvragen voor het tweede halfjaar bedraagt het restant subsidieplafond voor het tweede halfjaar 2018 € 5.000.

De aanvragen voor het eerste halfjaar dienen vóór 1 december te zijn ontvangen. De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidie voor sportprijzen bedraagt 50% van de goedgekeurde kosten tot een maximum van € 500,-.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van zaterdag 9 juli t/m zondag 16 augustus, weer tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken en wordt gewerkt op afspraak, eventueel bij de mensen thuis. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e-mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 17 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden: maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 

Nieuwbouwwoningen per 1 juli gasloos

Per 1 juli 2018 verdwijnt de aansluitplicht voor aardgas voor nieuwbouwwoningen in Nederland. Dat is geregeld in de Wet Voortgang Energie Transitie. Het is dan de netwerkbeheerders niet meer toegestaan om nieuwbouwwoningen van een gasaansluiting te voorzien. Ingediende bouwaanvragen voor een nieuwbouwwoning die zijn ingekomen vóór 1 juli 2018 kunnen nog wel op het gas worden aangesloten. De gemeente kan bij wijze van hoge uitzondering gemotiveerd een gebied aanwijzen als uitzonderingsgebied. Dat is tot op heden nog niet het geval.

Heeft u bouwplannen voor een nieuwbouwwoning en bent u op zoek naar een alternatief voor een gasaansluiting bespreek dit dan met uw aannemer. Ook is netwerkbeheerder Enexis (regio Limburg, Oost Brabant) bereid om uw vragen te beantwoorden.

 

Afvalverwerking

Ophaalschema 2 t/m 5 juli 2018

Komende week wordt uw PMD en GFT (groen) opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 14 juni 2018 Sonniuspark – bouwen 65 woningen + 4 vrijstaande garages + 38 tuin-bergingen (BOUWEN)
 • 14 juni 2018 Bijenlaan, kavel A03 – bouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 14 juni 2018 Ekkersrijt 4090, 5692 DA – plaatsen gevelreclame (BOUWEN)
 • 19 juni 2018 Juralaan 1, 5691 JC – uitbreiden woonhuis (BOUWEN)
 • 19 juni 2018 Peellaan 40, 5691 LL – functiewijziging pand (HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)
 • 20 juni 2018 Rietlaan 12, 5691 EP – plaatsen van 3 zijramen (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 15 juni 2018 Ruysdaelstraat – kappen van 18 laanbomen in verband met herinrichting (KAPPEN)
 • 15 juni 2018 Witsenstraat 9, 5691 DR – kappen van 1 den en 1 berk op het achtererf  (KAPPEN)
 • 15 juni 2018 Dr. Berlagelaan 2, 5692 DB – kappen van 1 den op het achtererf (KAPPEN)
 • 18 juni 2018 Apollolaan 23, 5694 WP – plaatsen dakkapel rechter-zijgevel (BOUWEN)
 • 21 juni 2018 Penseelkever 29, 5692 VN – verbouwen woonhuis (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 18 juni 2018 Ekkersrijt 4111 – 4125, 5692 DD – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 15 juni 2018 Olen 9, 5694 NP – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

 

Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” te Son en Breugel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met het bestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” ten behoeve van de realisatie van 5 appartementen aan de H. Veenemanstraat 48 te Son en Breugel een ‘aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Son Midden; H. Veenemanstraat 48’ ontvangen.

Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een milieueffectrapport  moet worden gemaakt. Op 19 juni 2018 heeft het college besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld voor de bouw van de 5 appartementen. Het college is van mening dat, gezien de aard van de activiteit en de zorgvuldigheid waarmee de woningen worden ingepast en gerealiseerd, de activiteit geen nadelige gevolgen met zich meebrengt voor het milieu.

De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 08 augustus 2018 in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. De stukken zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing voor het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 08 augustus 2018, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” (NL.IMRO.0848.BP304SONMIDDEN-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan “Son Midden; H. Veenemanstraat 48” heeft betrekking op de realisatie van 5 appartementen aan de H. Veenemanstraat 48 te Son en Breugel.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Son Midden; H. Veenemanstraat 48”. Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499-491491).

 

Verkeersmaatregelen Edelweissstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2018 besloten verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de straatbarbecue voor de bewoners van de Edelweissstraat. Deze barbecue wordt gehouden op zaterdag 7 juli 2018 tussen 14.00 tot 01.00 uur. De verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten voor het verkeer van de Edelweissstraat tussen de huisnummers 1 t/m 16.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.

Post article

Post article