Search
Close this search box.

Gemeentepagina – week 27 2017

gemeente gemeentepagina bekendmakingen
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 27 2017.

Agenda komende periode

Schouwrooij 20, Boxtel

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
5 juli 201709.00 uur – 10.00 uurSpreekuur Hans GaillardOpenbaarGemeentehuis
5 juli 201717.00 uur – 28.00 uurSpreekuur Kees VortmanOpenbaarDe Boerderij
10 juli 201720.00 uurCommissie grondgebiedzakenOpenbaarRaadzaal
11 juli 201720.00 uurCommissie burgerzakenOpenbaarRaadzaal
12 juli 201720.00 uurCommissie algemene zakenOpenbaarRaadzaal
12 juli 201720.00 uurAlgemeen bestuur WSDOpenbaarSchouwrooij 20, Boxtel

Subsidieplafond eenmalige subsidies tweede halfjaar 2017

De gemeente Son en Breugel stimuleert de ontplooiing van allerlei kleine maatschappelijke initiatieven. Een organisatie die een activiteit wil organiseren die duidelijk bijdraagt aan het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Son en Breugel, kan hiervoor een eenmalige subsidie aanvragen. De subsidie is ook beschikbaar voor de aanschaf van materialen of middelen die direct verband houden met activiteiten van maatschappelijk welzijn.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten tot een maximum van € 1.000,-. Het budget dat beschikbaar is voor de toekenning van eenmalige subsidies is beperkt. Ter voorkoming dat dit budget al aan het begin van het jaar wordt uitgeput, is het verdeeld over het eerste en het tweede halfjaar 2017.

Het budget voor het tweede half jaar 2017 bedraagt € 6.265,- en geldt als subsidieplafond. Hierbij is rekening gehouden met het restant van het eerste halfjaar en de aanvragen die al zijn ontvangen. De enige verdeelmaatstaf is de volgorde van binnenkomst. Een aanvraag die wordt ingediend nadat het budget is uitgeput, wordt zonder verdere motivatie afgewezen. De activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd dienen vóór 1 januari 2018 plaats te vinden. De aanvraag dient vóór 1 december 2017 bij de gemeente te zijn ingediend. Voor het overige is de aanvraag voor een eenmalige subsidie nauwelijks gebonden aan formaliteiten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Ruimte en Samenleving, telefoon 0499 – 491 491.

 

Commissievergaderingen

Volgende week zijn er drie commissievergaderingen in het gemeentehuis. Iedere vergadering begint met een opening, spreekmogelijkheid voor het publiek over onderwerpen die op de agenda staan, ingekomen stukken en mededelingen en rondvraag. Hieronder leest u de agenda’s van de vergaderingen.

Commissie Grondgebiedzaken

 • Datum en tijdstip: maandag 10 juli 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Budget beschikbaar stellen voor aankoop kerklocatie
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Son Centrum; Wilhelminalaan – Nieuwstraat”
 • Voortgangsrapportage Sonniuspark juli 2017

Commissie Burgerzaken

Datum en tijdstip: dinsdag 11 juli 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Kader Sociaal Domein 2017
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WSD
 • Beeldvorming Cultuur (+ presentatie)
 • Rapportage CMD 2016

************VOORTZETTING 29 AUGUSTUS 2017************

 • Evaluatie Lokaal Gezondheidsbeleid 2016 (LGB)
 • Voortgang uitvoering mantelzorg
 • Beleidsplan werken naar vermogen

Commissie Algemene Zaken

Datum en tijdstip: woensdag 12 juli 2017, 20.00 uur

Agenda:

 • Bestuurlijke Toekomst: verdere aanpak

Openbare vergaderingen

De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt de stukken die daarbij horen op onze website bekijken. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, Gemeenteraad, Vergaderkalender.

Spreekrecht

Tijdens de commissievergaderingen commissie heeft u spreekrecht. Dit houdt in dat u aan het begin van de vergadering uw mening kunt geven over onderwerpen die op de agenda staan. Als u uw mening wilt laten horen, moet u dit voor de vergadering doorgeven aan de griffier. U krijgt 5 minuten het woord. U kunt uw verhaal op papier zetten en daarna uitdelen aan de aanwezigen.

 

Vergadering Algemeen Bestuur WSD

Op woensdag 12 juli 2017 om 20.00 uur houdt het Algemeen Bestuur van de WSD een openbare vergadering in de kleine kantine van WSD, Schouwrooij 20 te Boxtel. U bent hierbij van harte welkom. De agenda van deze vergadering vindt u bij ‘het laatste nieuws’ op onze website.

 

Tijdig lintje Koningsdag 2018 aanvragen

Elk jaar ontvangen enkele inwoners van Son en Breugel ter gelegenheid van Koningsdag een Koninklijke onderscheiding. De aanvraag voor de onderscheiding loopt via de burgemeester. Iedereen kan één of meerdere personen voordragen.

De voorstellen voor een onderscheiding voor Koningsdag 2018 moeten uiterlijk vóór 15 juli 2017 bij de gemeente zijn ingediend. Wanneer u een persoon wilt voordragen, verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de heer Frans den Hengst, Staf, tel.: 0499-491 410. Algemene informatie over het aanvragen van een onderscheiding is te vinden op www.lintjes.nl

 

Eén Regionale Adviescommissie Detailhandel voor het Stedelijk Gebied Eindhoven

De colleges van de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre ondersteunen allemaal de instelling van één Regionale Adviescommissie Detailhandel (RACD). Op 29 juni jl. is tijdens haar eerste vergadering het startschot gegeven voor de RACD in Best. De RACD adviseert onder meer gevraagd en ongevraagd over detailhandelsontwikkelingen in deze gemeenten, die om een regionale afstemming vragen. Via de RACD zorgen deze gemeenten ervoor dat de hoofdinfrastructuur op het gebied van detailhandel in het Stedelijk Gebied Eindhoven optimaal blijft functioneren, doordat we onder andere winkels op de juiste plek kunnen ontwikkelen. Vooral voor de inwoners en ondernemers in het stedelijk gebied is dat van belang.

In de RACD zitten leden met diverse achtergronden: niet alleen vertegenwoordigers van gemeenten en provincie, maar ook vertegenwoordigers van brancheorganisaties en kennisplatforms. Jaap Kaai is voorzitter van de RACD. Jaap is betrokken bij het landelijke programma Retaildeals en het Expertteam Winkelgebieden. Zijn focus ligt op centrumgebieden en winkelvastgoed.

Samenwerking gemeenten

De negen gemeenten die binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken, stelden in 2015 een gezamenlijke Detailhandelsvisie inclusief uitvoeringsagenda vast. De instelling van de RACD vloeit hieruit voort. De RACD ondersteunt deze gemeenten bij het toetsen van nieuwe detailhandelsinitiatieven door een integraal en onafhankelijk advies te geven. De formele besluitvorming over de getoetste detailhandelsontwikkelingen blijft bij de individuele gemeenten.

Samen met de provincie

Ook de provincie heeft onlangs een Retailadviescommissie ingesteld. Deze provinciale commissie heeft een gelijksoortig doel als de RACD van het Stedelijk Gebied Eindhoven. Met de provincie is afgesproken dat ontwikkelingen en plannen op het grondgebied van de negen gemeenten binnen het stedelijk gebied alleen door de RACD getoetst worden. De provincie en het Stedelijk Gebied Eindhoven zetten zich in om zoveel mogelijk van elkaar te leren en kennis te delen.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 10 t/m 14 juli 2017

Komende week wordt uw papier, GFT (groen) en PMD opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om
7.30 uur aan de straat staat.

Op de hoogte via DeAfvalApp!

DeAfvalapp! is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 21 juni 2017 Ekkersrijt 7601, 5692 HK – maken verbindingsgang tussen 2 kantoren (BOUWEN)
 • 23 juni 2017 Nieuwstraat 14a, 5691 AC – uitbreiden bovenwoning (BOUWEN)
 • 25 juni 2017 Vliehors 28, 5691 ZZ – plaatsen overkapping (BOUWEN)
 • 26 juni 2017 Penseelkever 33, 5692 VN – garagedeur vervangen door kozijn (BOUWEN)
 • 27 juni 2017 Tooropstraat 7, 5691 DK – verbouwen woonhuis (BOUWEN)
 • 28 juni 2017 Lieshoutseweg 3, 5694 NN – bouwen paardenstal (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 23 juni 2017 – Bilderdijkstraat 7, 5691 XV – kappen van 1 grove den in de achtertuin
 • 26 juni 2017 Azaleastraat 10, 5691 SK – plaatsen dakkapel achterzijde woning (BOUWEN)
 • 27 juni 2017 Veerstraat 55, 5694 AB – bouwen mantelzorgwoning (BOUWEN/HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Besluit verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Het besluit op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is op basis van artikel 3.9 lid 2 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht met 6 weken verlengd:

 • Ockhuizenweg ongenummerd – realiseren schotelverbinding door het plaatsen buismast, uiterste besluitdatum 11 augustus 2017

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 22 juni 2017 Lupinelaan 7, 5691 WC – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

 

Ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; herziening 2017”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 6 juli 2017 tot en met woensdag 16 augustus 2017, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; herziening 2017” (NL.IMRO.0848.BP713EKKERSRIJT-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.

Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; herziening 2017” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan “Ekkersrijt; herziening 2017” heeft betrekking op een aanpassing van onderdelen in de regels en op de verbeelding van het geldende bestemmingsplan “Ekkersrijt” (locatie gronden ten zuiden van het Wilhelminakanaal).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Ekkersrijt; herziening 2017”.
Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499-491 491).

 

Ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maken bekend dat overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, vanaf donderdag 6 juli 2017 tot en met woensdag 16 augustus 2017, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” (NL.IMRO.0848.BP150BEBOUWDEKOM-ON01) in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” is ook te raadplegen via de website van de gemeente, www.sonenbreugel.nl of direct via www.ruimtelijkeplannen.nl.
Het ontwerpbestemmingsplan “Bebouwde kommen; herziening 2017” heeft betrekking op een aanpassing van onderdelen van de regels en de verbeeldingen van de geldende bestemmingsplannen “Breugel”, “Gentiaan”, “Son Centrum”, “Son Midden”, “Son Zuid” en “Driehoek”.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze (bij voorkeur schriftelijk of eventueel mondeling) met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken.
Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Son en Breugel, Postbus 8, 5690 AA te Son en Breugel onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bebouwde kommen; herziening 2017”.

Indien u mondeling uw zienswijze kenbaar wilt maken, dient u, ruimschoots vóór het einde van de periode van terinzagelegging, een afspraak te maken met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte en Samenleving (telefoonnummer 0499-491 491).

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft de heer K. van Leeuwen, geboren op 7 mei 1998.

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

 

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud. Kijk voor de officiële gemeentepagina iedere week in weekblad Forum.


Download nu de app van Ons Son en Breugel voor iOS in de App StoreDownload nu de app van Ons Son en Breugel voor Android in Google Play