Zoek
Sluit dit zoekvak.

Gemeentepagina – week 27 2018

gemeente gemeentepagina bekendmakingen algemene zaken grondgebiedzaken burgerzaken
Foto: Ons Son en Breugel

Gemeente Son en BreugelMededelingen, afvalschema’s en vergunningen: dit is de gemeentepagina van week 27 2018.

Agenda komende periode

DatumAanvangOnderwerpVoor wieWaar
5 juli20.00 uurGemeenteraadsvergaderingOpenbaarRaadzaal

Mededelingen en berichten

Raadsvergadering 5 juli begint om 20.00 uur

Het aanvangstijdstip van de raadsvergadering is gewijzigd. Deze vergadering begint om 20.00 uur.

 

Geen spreekuur Hans Gaillard i.v.m. zomervakantie

In verband met vakantie is burgemeester Hans Gaillard tot en met 5 augustus niet beschikbaar voor het open spreekuur.

Afspraak niet nodig, aanmelden wordt op prijs gesteld

Iedereen is welkom op het spreekuur, een afspraak maken is niet nodig. We stellen het wel op prijs – in verband met de planning van de agenda – dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via 0499 – 491 405 of bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Als het spreekuur ‘vol’ mocht zijn noteren zij uw naam, adres en telefoonnummer en maken in overleg een afspraak voor een volgend spreekuur.

 

Nieuw college van Burgemeester en Wethouders

Donderdag is het nieuwe college van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad benoemd en beëdigd. Het college gaat voor een periode van bijna vier jaar (juni 2018 – mrt 2022) aan de slag. Hier ziet u de voorlopige portefeuilleverdeling voor de burgemeester en de drie wethouders.

Portefeuilleverdeling (voorlopig)

Burgemeester Hans Gaillard

 • Algemene beleidscoördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden/ bestuurlijke toekomst
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening (front office)
 • Handhaving (coördinatie en inhoudelijk)
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Wethouder J.P. (John) Frenken (DorpsVISIE)

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Breugel Bruist
 • Economische zaken
 • Sociale zaken
 • Zorg en welzijn
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • 1e loco burgemeester

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)

 • Financiën
 • Mobiliteit
 • Centrumvisie Son / Dorpshuis centrum Son
 • Ekkersrijt
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Openbare werken en verlichting
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • 2e loco burgemeester

Wethouder T.J.H. (Tom) van den Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks) 

 • Personeel en organisatie (inclusief nieuwe bestuursstijl)
 • Communicatie
 • Burgerparticipatie
 • Duurzaamheid (inclusief afval en milieu)
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Water en riolering
 • Dierenwelzijn
 • Omgevingswet
 • Kunst en cultuur
 • Toerisme en recreatie
 • Wijkbeheer
 • 3e loco burgemeester

Gemeentesecretaris M.A.J.M. (Rien) Schalkx

 • algemeen directeur en hoofd van de ambtelijke organisatie
 • eerste adviseur van het college van B en W
 • bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden

 

2 Nieuwe raadsleden

Omdat John Frenken en Jan Boersma op 28 juni jl. wethouder geworden zijn, volgen Jos de Bruin/DorpsVISIE en Henk Hulsen/CDA hen op als raadslid.

 

Gewijzigde openstellingstijden balie gemeentehuis

In verband met de zomervakantie hanteren onze balies aangepaste openingstijden. Van 16 juli t/m 17 augustus (week 29 t/m 33) zijn wij gesloten op maandagmiddag en –avond. De balies zijn ook gesloten op donderdagmiddag en –avond 26 juli en 9 augustus.

Een afspraak maakt u eenvoudig op onze website www.sonenbreugel.nl via de knop Afspraak maken.

 

Besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2018

De besluitenlijst van deze raadsvergadering is te bekijken op onze website. Kijk op www.sonenbreugel.nl onder Bestuur en Organisatie, rubriek Gemeenteraad, Besluitenlijst raad. Daar staan ook de besluitenlijsten van eerdere raadsvergaderingen.

Hebt u hierover vragen, kunt u contact opnemen met onze raadsgriffier Frans den Hengst, telefoon 491410, f.denhengst@sonenbreugel.nl.

 

Werkzaamheden wijkteams

Bestrijding eikenprocessierups

We krijgen veel meldingen over de eikenprocessierups. We proberen de nesten zo snel mogelijk te verwijderen. Als we er zelf bij kunnen, branden we ze weg. Zitten ze hoog in de boom, dan huren we een speciaal bedrijf in. Bomen met nesten markeren we met rood-wit lint. Ziet u een nest? Geef het aan ons door!

Onkruidbestrijding

We zijn weer volop onkruid aan het bestrijden in het dorp. Alle straten worden geveegd en geborsteld door de firma Bouw. En we hebben gezorgd voor extra hulp in deze groeizame tijden: de firma Van Esch bestrijdt het onkruid met een wagen met heet water.

Lieveheersbeestjes eten graag bladluis

De buitendienst heeft op verschillende plekken in het dorp lieveheersbeestjes uitgezet. De “pakketjes” met lieveheersbeestjes zijn met behulp van een hoogwerker in Lindebomen opgehangen. De beestjes worden ingezet bij de bestrijding van bladluis.

 

Vakantiesluiting steunpunt Son en Breugel

Het politiesteunpunt in Son en Breugel is tijdens de komende vakantieperiode, van zaterdag 9 juli t/m zondag 16 augustus, weer tijdelijk gesloten.

Dat gebeurde de afgelopen jaren ook al omdat de politie merkte dat het bezoek aan het steunpunt in de vakantiemaanden terugliep. Dit betekent niet dat we de inwoner niet goed van dienst kunnen zijn. Door de sluiting kunnen de beschikbare agenten meer op straat werken en wordt gewerkt op afspraak, eventueel bij de mensen thuis. Het politiebureau in Geldrop aan de Laan der vier Heemskinderen blijft gewoon open tijdens de vakantieperiode. Uiteraard is de politie 24/7 bereikbaar via 112 bij spoed of 0900-8844 voor andere zaken en per e-mail via de website www.politie.nl.

Steunpunt weer open

Vanaf maandag 17 augustus is het steunpunt weer geopend volgens de gebruikelijke tijden: maandag en donderdag ‘s middags van 14.00 – 16.30 uur en ‘s avonds van 17.00 – 19.00 uur.

 


Afvalverwerking

Ophaalschema 9 t/m 13 juli 2018

Komende week wordt uw PMD, GFT (groen) en papier opgehaald. De exacte dagen vindt u in DeAfvalApp! Zorg ervoor dat uw afval om 7.30 uur aan de straat staat.

 

Op de hoogte via DeAfvalApp

DeAfvalapp is er voor de computer, tablet én mobiele telefoon en geeft steeds actuele data voor het aan huis ophalen van restafval, GFT, plastic en oud papier. Kijk op onze website bij ‘Alles over afval bekijken’ voor meer informatie. Of download de app in Google Play of App Store.

 


Bekendmakingen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Kennisgeving ingediende aanvragen omgevingsvergunning op:

 • 21 juni 2018 Ekkersrijt 4089, 5692 DB – plaatsen extra vluchttrap t.p.v. de voorgevel van de huidige winkel (BOUWEN)
 • 22 juni 2018 Molenstraat ongenummerd – bouwen 6 woningen (BOUWEN)
 • 25 juni 2018 Ekkersrijt 8817, 5692 JW – plaatsen regenwater vrije opslag container (BOUWEN)
 • 26 juni 2018 Beekjuffer 10, 5692 WT – bouwen woonhuis met garage (BOUWEN)

De aangevraagde omgevingsvergunningen liggen niet ter inzage. Pas vanaf het moment dat er een (concept)besluit is genomen op de aanvraag ligt dit (concept)besluit samen met de aanvraag ter inzage.

 

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning verleend voor onderstaande plannen. Deze omgevingsvergunningen zijn verzonden op:

 • 27 juni 2018 Heivlinderlaan 29, 5691 RS – plaatsen kozijn in de voorgevel van de woning (BOUWEN)
 • 27 juni 2018 Rietlaan 12, 5691 EP – plaatsen 3 zijramen in de woning (BOUWEN)

Belanghebbenden kunnen daartegen binnen zes weken na de uitreiking of verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. De vermelde omgevingsvergunningen liggen ter inzage op de afdeling Dienstverlening.

 

Ingekomen sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande sloopmelding ontvangen:

 • 27 juni 2018 Eind 1c, 5694 NL – asbestsanering (SLOPEN)

 

Geaccepteerde sloopmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande sloopmelding:

 • 25 juni 2018 Ekkersrijt 4111 t/m 4125, 5692 DD – asbestsanering (SLOPEN)

Tegen sloopmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Geaccepteerde gebruiksmelding

Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met de onderstaande gebruiksmelding:

 • 28 juni 2018 Dutmellapad 2, 5691 NN – brandveilig gebruiken van scoutinggebouw “Dutmella” (BRANDVEILIG GEBRUIK)

Tegen gebruiksmeldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Vergadering ruimtelijk kwaliteitsteam

Het Ruimtelijk KwaliteitsTeam vergadert elke twee weken. Voor de locatie, tijd en agenda van deze vergaderingen verzoeken wij u om contact op te nemen met een van onze medewerkers van het cluster Bouwen van de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer.

Actuele openbare informatie over omgevingsvergunningen vindt u ook op de themapagina Bouwen en Wonen op onze internetsite www.sonenbreugel.nl.

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” (NL.IMRO.0848.BP402BREUGEL-VA01). Het bestemmingsplan “Breugel; Planetenlaan – Piet Heinlaan” heeft betrekking op de realisatie van 18 woningen op de locatie die ligt ten zuiden van de Planetenlaan, ten oosten van de Piet Heinlaan en ten noorden van de nieuwe school. Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Vaststelling bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” (NL.IMRO.0848.BP105SONZUID-VA01). Het bestemmingsplan “Son Zuid; De Bontstraat – Kanaaldijk Noord” heeft betrekking op de realisatie van 39 woningen op de locaties aan de De Bontstraat, hoek Nieuwstraat – Kanaaldijk Noord en aan de Kanaaldijk Noord. Op het bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Vaststelling bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat”

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel maakt bekend, dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat” (NL.IMRO.0848.BP102SONZUID-VA01). Het bestemmingsplan “Son Zuid; Molenstraat” heeft betrekking op de realisatie van 6 woningen aan de Molenstraat te Son en Breugel.

Beroepsprocedure

De bestemmingsplannen met bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 5 juli 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 (tijdens de openingstijden). De bestemmingsplannen zijn ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld door:

 • diegenen die tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
 • belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.

 

Evenementenvergunning Breugels Festijn en Breugelse Rommeldag

Op 25 juni 2018 heeft de burgemeester een evenementenvergunning verleend voor het Breugels Festijn en de Breugelse Rommeldag. Het evenement vindt plaats op 15 september 2018 tussen 13.30 tot 01:00 uur en op 16 september 2018 tussen 09:00 en 19:00 uur. Het evenement is georganiseerd door de organisatie van het Breugels Festijn en vindt plaats rondom de Bongerd en de Boerderij en op de Astroïdenlaan. De burgemeester heeft voor dit evenement ontheffing verleend van artikel 3 en artikel 4 van de Zondagswet.

 

Ontheffing Drank- en Horecawet  Breugels Festijn en Breugelse Rommeldag

Op 25 juni 2018 heeft de burgemeester besloten om op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet ontheffing te verlenen van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor het Breugels Festijn en Breugelse Rommeldag. Dit betekent dat tijdens het Breugels Festijn en Breugelse Rommeldag zwak-alcoholhoudende drank geschonken mag worden.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen voor het Breugels Festijn en Breugelse Rommeldag

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2018 besloten tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen t.b.v. de Breugelse Rommeldag dat wordt gehouden op 16 september 2018. De tijdelijke verkeersmaatregelen bestaan uit het afsluiten van de Astroïdenlaan tussen 07:30 en 20:00 uur voor doorgaand verkeer. Er wordt gebruik gemaakt van een omleidingsroute.

Bezwaarprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA  te Son en Breugel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via onze website met DigiD.

Als u een bezwaarschrift stuurt, kunt u ook  een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. U kunt uw voorlopige voorziening digitaal aanvragen op de website www.rechtspraak.nl.

 

Emigratie naar onbekend adres

Het college van Son en Breugel maakt bekend dat uit onderzoek gebleken is dat onderstaande persoon niet meer woonachtig is op het adres waar hij in de  basisregistratie personen stond ingeschreven. Zijn persoonslijst is opgeschort met als reden “emigratie naar onbekend”. Dit betekent dat hij daardoor formeel niet meer in Nederland woonachtig is.

Het betreft de heer J.H. Sanders, geboren 3 mei 1975

Bezwaarschrift

Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen binnen zes weken een bezwaar worden ingediend. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van zes weken ingaat. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener
 • de dagtekening
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is
 • de gronden van bezwaar

Het bezwaar kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende zaak kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 70584, 5201 CZ ’s-Hertogenbosch.

 

Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018

Burgemeester en wethouders delen mee dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 de ‘Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2018’ heeft vastgesteld. In deze verordening regelt de gemeenteraad de zorg van het college van burgemeester en wethouders voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden (nog) niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

De verordening treedt in werking één dag na elektronische bekendmaking. Zie hiervoor www.officielebekendmakingen.nl. De Archiefverordening van de gemeente Son en Breugel 2006 wordt ingetrokken.

De verordening is in te zien op afspraak bij de gemeente Son en Breugel, vanaf 29 juni 2018 gedurende 6 weken, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel tijdens de openingstijden. Op afspraak kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

De gemeentepagina wordt iedere week opgemaakt en aangeleverd door de gemeente Son en Breugel. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud.